Virksomhetsstyring og selskapsledelse

God virksomhetsstyring i SpareBank 1 Nord-Norge omfatter de verdier, mål og overordnede prinsipper som banken styres og kontrolleres etter, for å sikre eiernes, innskyternes og andre gruppers interesser i banken.


Eierstyring og selskapsledelse

Banken skal gjennom sin eierstyring og selskapsledelse sikre en forsvarlig formuesforvaltning, og gi økt trygghet for at dens uttalte mål og strategier blir nådd og realisert. God virksomhetsstyring i SpareBank 1 Nord-Norge omfatter de verdier, mål og overordnede prinsipper som banken styres og kontrolleres etter, for å sikre eiernes, innskyternes og andre gruppers interesser i banken. Bankens prinsipper for eierstyring og selskapsledelse skal dermed sikre en forsvarlig formuesforvaltning, og gi økt trygghet for at kommuniserte mål og strategier blir realisert og nådd.

Banken følger "Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse" så langt det passer for sparebanker med egenkapitalbevis. Anbefalingen er tilgjengelig på www.nues.no.

Les mer om eierstyring og selskapsledelse i årsrapporten vår.


SpareBank 1 Nord-Norge skal ha en godtgjørelsesordning som tilfredsstiller interne krav, samt oppfyller finansforetaksloven kapittel 15 om godtgjørelsesordninger i finansforetak. SpareBank 1 Nord-Norge har offentliggjort informasjon om foretakets godtgjørelsesordning.

Les styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i årsrapporten vår.