Rekrutteringsprosessen

Skal du søke på jobb hos oss? Her finner du nyttig informasjon om rekrutteringsprosessen.


Ledige stillinger i SpareBank 1 Nord-Norge annonseres på våre nettsider, NAV og finn.no. I tillegg bruker vi sosiale medier som LinkedIn og aktivt søk.

Når søknadsfristen har gått ut, vurderer vi alle søknader og inviterer noen kandidater til intervju. Vi kjører 1-2 intervjuer, og bruker testverktøyet Cut-e. Vil du vite mer om testverktøyet og kanskje prøve deg på noen spørsmål? 
Klikk her for å prøve Cut-e

Intervjuer

Det er like viktig at du velger riktig arbeidsgiver, som at vi velger riktig medarbeider. Det er derfor fint om du forbereder deg til intervjuet ved å skaffe deg informasjon om SpareBank 1 Nord-Norge og avdelingen du har søkt jobb i. Intervjuet tar normalt 1,5 timer, og som regel vil leder gjennomføre dette intervjuet sammen med rekrutteringsansvarlig. Intervjuet består av 3 deler: presentasjon om oss, presentasjon av stillingen, og presentasjon av kandidaten der også testene du har tatt blir brukt som samtaleverktøy. Du vil få god anledning til å stille spørsmål til oss. 

Ta med kopi av vitnemål og attester når du møter til intervju. Forbered gjerne referanser før intervjuet.

Beslutning

Når intervjuene er over blir kandidatene vurdert. Den vi tror passer best til stillingen får et jobbtilbud. Du hører også fra oss hvis du ikke får tilbud. Når vi har bestemt oss for å tilby deg stillingen, sjekker vi referansene du har oppgitt. Vi kontakter aldri dine referanser uten at dette er avklart med deg på forhånd.

Som ansatt i et finanskonsern, er det viktig at du har kontroll på din private økonomi. Vi foretar kredittsjekk ved saklig grunn, og for enkelte stillinger ber vi om politiattest i henhold til hjemler i lov om finansforetak og lov om forsikringsformidling. 


Våre prinsipper ved ansettelse

Våre prinsipper ved ansettelser er basert på forretningsstrategien med følgende strategiske mål:

Skape verdi for kunder
Vi skal være førstevalget til folk og bedrifter. Det innebærer at vi er den foretrukne partneren for finansielle tjenester, både for privatkunder og bedriftskunder. 

Skape verdi for SpareBank 1 Nord-Norge
Vi skal være en kundeorientert organisasjon. Det innebærer at vi setter kunden først, og at vi til enhver tid forstår kundens utfordringer og behov, og aktivt utvikler og prioriterer løsninger som møter forventningene. Fordi det er gjennom å levere det kundene forventer, til enhver tid, at vi skaper verdi for konsernet, for våre ansatte og for våre eiere.

Skape verdi for Nord-Norge
Vi skal bidra til at Nord-Norge er en attraktiv landsdel. Det innebærer at vi på tvers av vår virksomhet gjør vårt for at Nord-Norge blir et enda bedre sted for både folk og bedrifter. Det er gjennom å bidra til å skape verdi for Nord-Norge vi bidrar til at det enorme verdiskapingspotensialet i nord kan tas ut. Og det er gjennom å bidra til å skape verdi for Nord-Norge vi på lang sikt sikrer vårt eget eksistensgrunnlag.

I tillegg reguleres policyen av Hovedavtalen for bank og Finans, likestillings- og diskrimineringslovens og arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Alle som er involvert i rekrutteringsprosesser, skal følge prinsipper og retningslinjer som beskrevet i denne policy.

Prinsipper
 • Rekruttering utføres profesjonelt og med riktig kompetanse.
 • Prosessen skal ivareta personvernet til søkeren som definert i persovernerlæringen (pdf).
 • Rekruttering baseres på stillingsanalyse, som består av en helhetsvurdering om leveranser, kompleksitet og kompetanse. 
 • Ved utvelgelse av arbeidssøkere vektlegger vi formell utdanning, fagkompetanse, personlige egenskaper og konsistenssjekk mot ansatteprofilene.
 • Hovedregelen er at stillinger i konsernet krever minimum 120 studiepoeng
 • Som hovedregel lyses stillinger ut både internt og eksternt. Unntak ved kun intern utlysing kan gjøres, for eksempel i tilfeller der erfaring og organisasjonskompetanse fra SNN er vesentlig for stillingen. 
 • Interne, kvalifiserte søkere testes og innkalles til intervju på lik linje med aktuelle eksterne kandidater. 
 • Interne søkere som ikke er kvalifisert, blir fulgt opp gjennom tilbakemelding fra HR.
 • Ledige stillinger med en varighet over seks måneder skal lyses ut. Unntak kan gjøres etter forutgående drøftelse med ANSU. 
 • Midlertidige ansatte og innleid arbeidskraft  kan også søke på stillinger som kun lyses ut internt. Ved relativt lik kompetanse, skal fast ansatte prioriteres.
 • Ved ansettelse i lederstillinger skal det søkes balanse mellom kjønnene, og konsernet skal aktivt jobbe mot å nå målsetningen om minst 40% kvinner i ledende posisjoner uansett nivå.
 • Ved ansettelse av ledere skal det særlig legges vekt på lederegenskaper, det vil si evnene til å skape resultater gjennom utvikling av det team som skal ledes.
 • Gjennom rekrutteringsarbeidet i konsernet skal det aktivt, målrettet og planmessig jobbes for å fremme likestilling og hindre diskriminering. 
 • Det skal gjøres individuell tilrettelegging av rekrutteringsprosessen for arbeidssøkere med funksjonsnedsettelse og gravide
 • Konsernet innhenter ikke følgende informasjon hos arbeidssøkere: 
  • graviditet,
  • adopsjon eller planer om å få barn
  • religion eller livssyn
  • politiske spørsmål
  • medlemskap i fagforeninger
  • etnisitet
  • funksjonsnedsettelse
  • seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk 
 • Skriftlige tilbakemeldinger gis overfor søkere som mener seg forbigått i strid med lov eller forskrift.
 • Det skal alltid foretas referansesjekk før et tilbud gis. 
 • Som ansatt i et finanskonsern, er det viktig at du har kontroll på din private økonomi. Vi foretar derfor kredittsjekk for stillinger hvor vi har saklig behov for slik informasjon.
 • Enkelte stillinger krever egnethetsvurdering og meldeplikt til Finanstilsynet. I den forbindelse kreves det politiattest i henhold til hjemler i lov.
 • Ved utforming av tilbud skal det fokuseres på at nye arbeidstakere lønnes likt for samme arbeid eller arbeid av lik verdi, uavhengig av kjønn (likelønnsprinsippet).
 • Ved nyansettelser skal det fastsettes 6 måneders prøvetid. Bestemmelsen gjelder ikke for internrekrutteringer innenfor samme selskap i konsernet.
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }