Slik ivaretar SpareBank 1 Forsikring ditt personvern

Vi tar ditt personvern på alvor og jobber kontinuerlig med å sikre at dine personopplysninger skal være trygge hos oss. I denne personvernerklæringen kan du lese mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Personvernerklæringen er oppdatert 05.05.2023

Dame med pc i sofa som tenker på personvern

Hvem er ansvarlig for dine personopplysninger?

Dame foran pc

Behandlingsansvarlig

SpareBank 1 Forsikring er behandlingsansvarlig og har ansvaret for dine personopplysninger som behandles i forbindelse med våre pensjons- og forsikringsprodukter. Det vil si at det er SpareBank 1 Forsikring som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysningene dine og de virkemidlene vi benytter til dette. 

Forretningsadresse Calmeyers gate 5, 0183 Oslo
Postadresse Postboks 340 Sentrum, 0101 Oslo
Telefonnummer (+47) 21 02 50 50
E-post pensjon@sparebank1.no
Organisasjonsnummer 915 651 321

 

For spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte personvernombudet på e-post: personvern.forsikring@sparebank1.no

SpareBank 1 Forsikring er en del av SpareBank 1-alliansen, som består av flere banker og foretak. Du kan lese mer om hvordan bankene og de andre foretakene behandler personopplysninger, her.


Dine rettigheter

Her finner du informasjon om hvilke rettigheter du har når vi behandler personopplysninger om deg.

Du har rett til å be om innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg, og du har rett til å få en kopi av disse opplysningene. I tillegg har du rett til informasjon om hvordan vi behandler opplysningene dine. Informasjon om dette finner du i all hovedsak i denne personvernerklæringen.

Opplysninger om blant annet dine produkter, avtaler, kontaktinformasjon og transaksjonshistorikk er tilgjengelige i kundeportalen på www.sparebank1.no/minpensjon. Dersom du ikke finner informasjonen du leter etter, kan du sende oss en forespørsel om innsyn. Vi kan be deg presisere hvilke opplysninger eller behandlingsaktiviteter du ønsker innsyn i. I de tilfellene du ikke har pensjonsportalen tilgjengelig, eller på annen måte ikke kan lese elektroniske dokumenter, kan vi sende deg informasjonen på papir.

I visse tilfeller er det nødvendig å gjøre unntak fra retten til innsyn. Dette kan være der vi har lovpålagt taushetsplikt eller vi må holde informasjonen hemmelig av hensyn til forebygging, etterforskning, avsløring og rettslig forfølgning av straffbare handlinger. Tilsvarende hvis opplysninger bare finnes i dokumenter utarbeidet for intern saksforberedelse og unntak fra innsynsretten er nødvendig for å sikre en forsvarlig saksbehandling.

Dersom du er ansatt, tidligere ansatt eller har søkt på en stilling i SpareBank 1 Forsikring og ønsker å bestille opplysninger knyttet til dette, vennligst ta kontakt med HR-avdelingen. Det samme gjelder om du på annen måte har vært engasjert av SpareBank 1 Forsikring for å utføre arbeid. 

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige. SpareBank 1 Forsikring kontrollerer derfor våre opplysninger om deg mot Folkeregisteret og andre kilder. Dersom du mener at våre opplysninger om deg er uriktige eller ufullstendige, har du rett til å be om at opplysningene rettes eller oppdateres.

Du har rett til å be om at dine personopplysninger blir slettet dersom

 • du trekker tilbake samtykket til behandlingen og det ikke er noen annen berettiget grunn til behandlingen
 • du fremmer innsigelse mot behandlingen og det ikke er noen berettiget grunn til å fortsette behandlingen
 • du retter innsigelse mot behandling for direkte markedsføring
 • behandlingen er ulovlig

Du kan kreve at SpareBank 1 Forsikring begrenser behandlingen av personopplysningene dine i bestemte situasjoner, for eksempel hvis

 • du mener at personopplysningene ikke er riktige eller at behandlingen ikke er lovlig
 • SpareBank 1 Forsikring ønsker å slette, men du trenger opplysningene på grunn av et rettskrav
 • du har fremmet en innsigelse mot behandlingen, og den er basert på en interesseavveining

Vi vil fortsatt ha de aktuelle opplysningene lagret, men all annen behandling av personopplysningene vil stanses midlertidig. SpareBank 1 Forsikring kan begynne å behandle dine personopplysninger igjen hvis det er aktuelt i forbindelse med rettskrav, eller om det er for å verne en annen persons rettighet.

For nærmere vilkår og informasjon om begrensing av personopplysninger, kan du sende e-post til personvernombudet: personvern.forsikring@sparebank1.no

Du har rett til å få en kopi av personopplysninger som du selv har gitt oss i et maskinlesbart format. I motsetning til retten til innsyn, gjelder denne retten kun personopplysninger som du selv har gitt oss og som behandles basert på samtykke eller avtale.

Ønsker du dine opplysninger utlevert, kan du sende e-post til personvernombudet: personvern.forsikring@sparebank1.no

Du har rett til å kreve at SpareBank 1 ikke lenger behandler personopplysninger om deg hvis behandlingen er basert på berettigede interesser, med mindre det foreligger grunner som går foran dine interesser eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Ønsker du å benytte retten til å protestere, kan du sende e-post til personvernombudet: personvern.forsikring@sparebank1.no


Dersom du ønsker å benytte deg av dine rettigheter, kan sende e-post til personvernombudet: personvern.forsikring@sparebank1.no

E-post anses å være en usikret kanal, så vi anbefaler deg å ikke sende oss konfidensiell informasjon per e-post. Du får svar fra oss så raskt som mulig og senest innen 30 dager. Dersom vi ser at saksbehandlingstiden blir lenger enn 30 dager, gir vi deg beskjed om det.

Hvis du har gitt oss samtykke til at vi bruker opplysninger om deg, kan du når som helst endre det i kundeportalen på www.sparebank1.no/minpensjon. 


Personopplysningene vi samler inn

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som knyttes direkte eller indirekte til deg som person. Hvilke personopplysninger vi behandler, er avhengig av hvilke pensjons- og forsikringsprodukter du har kjøpt.
 • Identifikasjon og personlige opplysninger som navn, fødselsnummer, D-nummer (midlertidig identifikasjonsnummer), statsborgerskap og kopi av legitimasjon.
 • Kontaktopplysninger som telefonnummer, e-postadresse og adresse.
 • Finansiell informasjon som kunde- og produktavtaler, opplysninger knyttet til arbeidsforhold (lønn og stillingsprosent, arbeidssted), transaksjonsdata, investeringsvalg i forbindelse med pensjonssparing, kontonummer, forsikringshistorikk.
 • Lovpålagte opplysninger slik som skattemessige forhold (skattemessig bosted, skattetrekk), opplysninger i forbindelse med arbeid mot hvitvasking og terrorfinansiering.
 • Særlige kategorier av personopplysninger kan innhentes når det inngås en forsikringsavtale. Da kan det for eksempel være behov for å innhente helseopplysninger. Det samme gjelder ved krav om forsikringsutbetaling. Da kan det være nødvendig å innhente helseopplysninger fra legejournal om nåværende og tidligere fysiske og psykiske lidelser, skader, nedsatt funksjonsevne, og opplysninger som kan synliggjøre nedsatt arbeidsevne. Behandling av helseopplysninger kan også inngå der det er nødvendig i utvikling av produktpriser, i analyser som er knyttet til solvens- og soliditetskrav. 
 • Enkelte pensjonsforsikringsprodukter er tilbudt på bakgrunn av avtale med LOfavør AS. I disse tilfellene behandler vi opplysninger om fagforeningsmedlemskap i LO.
 • Lydopptak kan være opptak av samtaler.
 • Andre typer personopplysninger som sivilstatus, kjønn, og yrke.

Fra deg

De personopplysningene som vi registrerer om deg, hentes ofte også direkte fra deg. Som for eksempel når du kjøper pensjonsforsikring, ved behandling av forsikringskrav, ved etablering av forsikringsprodukter eller når du på ellers benytter deg av våre tjenester. 

Fra tredjeparter

I forbindelse med kjøp av forsikring, endring eller fornyelse av forsikringer, kan vi også innhente informasjon fra andre (tredjeparter). Det samme gjelder ved behandling av krav etter avtale (forsikringsoppgjør). Dette er nødvendig for å kunne tilby deg våre tjenester og overholde lovkrav som vi er underlagt. 

Eksempler på innhenting av informasjon fra tredjeparter som offentlig tilgjengelige kilder og registre eller kilder fra private virksomheter kan være:

 • Registre som føres av offentlige myndigheter (for eksempel Folkeregisteret) 
 • Firmaregistre
 • Kriminalitetsbekjempende myndigheter
 • For å gjennomføre kundekontroll etter hvitvaskings- og finansavtaleregelverket innhenter vi informasjon fra offentlige myndigheter som skattemyndighetene, Brønnøysundregistrene og politiet.
 • Sanksjonslister (som føres av internasjonale organisasjoner som EU og FN samt nasjonale organisasjoner som Office of Foreign Assets Control (OFAC))
 • Registre som leverer informasjon om, for eksempel reelle rettighetshavere og politisk eksponerte personer
 • NAV, for eksempel opplysninger om ditt arbeidsforhold dersom din arbeidsgiver har tjenestepensjon i SpareBank 1 Forsikring
 • Skatt, for eksempel opplysninger om din inntekt dersom din arbeidsgiver har tjenestepensjon i SpareBank 1 Forsikring
 • Arbeidsgiver som har tjenestepensjon hos SpareBank 1 Forsikring AS
 • Norsk Pensjon. Norsk Pensjon er leverandør av pensjonsopplysninger til SpareBank 1 Forsikring AS som er regulert i en egen avtale mellom Norsk Pensjon og SpareBank 1 Forsikring AS
 • Helseinstitusjoner/helsepersonell
 • Andre forsikringsselskaper
 • Pensjonskontoregisteret AS
 • ROFF: Register over forsikringssøkere og forsikrede
 • Selskapene i SpareBank 1 Alliansen

Fra informasjonskapsler (cookies)

Les mer om vår bruk av informasjonskapsler (cookies).Lovlig grunnlag for bruk av dine personopplysninger

Vi må alltid ha lovlig grunn til å bruke dine personopplysninger. Det finnes flere forskjellige lovlige grunnlag for å bruke personopplysninger i SpareBank 1 Forsikring.

Ved behandling av personopplysninger om dine private forsikringer og opptjente pensjonsrettigheter vil formålet med vår behandling være kundeadministrasjon, rådgivning, fakturering og gjennomføring av forsikrings- og rådgivningstjenester i tråd med de avtalene som er inngått med deg.

Vi behandler personopplysninger for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til lov, forskrifter eller myndighetsbeslutninger.

Våre behandlinger basert på rettslige forpliktelser omfatter blant annet:

 • Forebygging og avdekking av straffbare handlinger som hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme.
 • Sanksjonsovervåkning.
 • Oppbevaring av opplysninger etter regnskapslovgivning.
 • Rapportering til skattemyndigheter, politimyndigheter og tilsynsmyndigheter. 
 • Statistikk, analyse, og risikoklassifisering
 • Andre forpliktelser som er knyttet til tjeneste- og produktlovgivningen. Vi kan eksempelvis være forpliktet til å ha oversikt over ansatte som er omfattet av en pensjonsavtale. Vi er forpliktet til å registrere bevis på opptjent pensjonskapital. Vi kan også være forpliktet til å innhente og behandle helseopplysninger om deg fra en tredjepart, for å kunne sikre dine rettigheter gitt i medhold i lov og ivareta regulatoriske forpliktelser som vi har.

Vi kan bruke dine personopplysninger dersom det er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til ditt personvern. Den berettigede interessen må være lovlig, definert på forhånd, reell og saklig begrunnet i vår virksomhet.

Våre behandlinger basert på berettiget interesse omfatter blant annet:

 • For at vi skal kunne gi tilbud, etablere, foreta kundeadministrasjon og fakturere tjenestepensjonsavtaler når du ikke er en part i avtalen.
 • Når det er nødvendig for markedsførings-, produkt- og kundeanalyser. Analysene danner grunnlaget for markedsførings-, prosess-, forretnings- og systemutvikling. Hensikten er å forbedre løsningene våre og tilby best mulige tilbud, produkter og tjenester til våre kunder.
 • For å forebygge, avdekke, oppklare og håndtere straffbare handlinger og bedragerier mot selskapet. Hensikten er å forhindre tap og økt premie.
 • Når vi skal gjennomføre sikkerhetstiltak. Hensikten er å sikre at dine personopplysninger, selskapets verdier og ansatte er beskyttet mot tap, ødeleggelse eller uautorisert tilgang.

I noen tilfeller vil behandling av personopplysninger baseres på et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra deg som kunde. For eksempel kan det være nødvendig med et samtykke når det er nødvendig å behandle særlige kategorier av personopplysninger (for eksempel helseopplysninger), eller ved din bruk av Min pensjon (pensjonsoversikt) hvor det må innhentes opplysninger fra Norsk Pensjon for å kunne fremstille en helhetlig oversikt over din pensjon.

Dersom du har gitt samtykker til oss, kan du når som helst dette trekke disse tilbake. Trekker du tilbake ditt samtykke, vil behandlingen opphøre, og personopplysningene som er knyttet til samtykke vil slettes dersom det ikke foreligger annet rettslig grunnlag til oppbevaring. 

Dersom du ber om tilbud på et pensjons- og forsikringsprodukt eller du krever utbetaling fra et pensjons- og forsikringsprodukt, kan det være aktuelt å behandle helseopplysninger om deg.

Enkelte pensjons- og forsikringsprodukter er tilbudt på bakgrunn av avtale med fagforening. I disse tilfellene behandler vi opplysninger om fagforenings-medlemskap.

Personopplysningsregelverket stiller strenge krav til behandling av særlige kategorier av personopplysninger, som helseopplysninger og opplysning om medlemskap i fagforening. Vår behandling av slike opplysninger er basert på ditt samtykke eller at det er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.


Dette bruker vi personopplysninger til

Formålet med å bruke dine opplysninger er blant annet kundeadministrasjon og å oppfylle våre forpliktelser overfor deg. Vi bruker de også for å gi deg informasjon, tilbud og oppfylle våre rettslige forpliktelser.

For å tilby produkter og tjenester, samt for å oppfylle de forpliktelser som vi har påtatt oss for gjennomføring av pensjons- og forsikringsavtaler (kunde- og avtaleadministrasjon) vil bruke dine personopplysninger for å oppfylle de forpliktelser som vi har påtatt oss.

Vi vil ved vurdering av avtaleinngåelse, og under avtaleforholdet registrere opplysninger om deg og andre personer som har tilknytning til avtaleforholdet, som for eksempel begunstiget, forsikret samt medlemmer i en tjenestepensjonsavtale.

Andre forsikringsleverandører av samme type avtale vil kunne overta en forsikring, eksempelvis dersom din arbeidsgiver flytter tjenestepensjonsavtalen fra SpareBank 1 Forsikring til et annen pensjons- og forsikringsleverandør. I slike tilfeller vil SpareBank 1 Forsikring dele og ellers behandle personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre flyttingen. SpareBank 1 Forsikring følger finansnæringens standard for overføring av opplysninger ved slik flytting.

Når du setter frem et krav om utbetaling vil vi ha behov for å behandle personopplysninger.

Opplysninger som vanligvis blir behandlet i slike tilfeller er skatteopplysninger og pensjonsopptjeningsopplysninger fra din arbeidsgiver. Det er også behov for å behandle finansielle opplysninger, slik som kontonummer for utbetaling til korrekt mottaker. Vi er videre ansvarlig for å innhente opplysninger for å avklare hvem som er korrekt mottaker.

Fremsettes det et krav i forbindelse med uførhet må vi i tillegg behandle helseopplysninger. Behandlingen er nødvendig for å vurdere kravet og foreta korrekt utbetaling.

Vi behandler personopplysningene dine for å fastsette, gjøre gjeldende og forsvare rettskrav, for eksempel dersom du er uenig i utfallet av en forsikringssak hos oss. Ettersom vi ikke kan være sikker på om et krav vil settes frem, lagres opplysninger for mulige fremtidige krav.

SpareBank 1 Forsikring behandler personopplysninger der det er nødvendig for å oppfylle krav fra myndighetene og følge lover, blant annet de som gjelder forsikringsforetak og forsikringsprodukter, tiltak mot hvitvasking av penger og terrorisme, rapportering til offentlige myndigheter, rettslige pålegg, sikkerhetskrav og svar på forespørsler fra offentlige myndigheter.

SpareBank 1 Forsikring kan behandle personopplysninger til det formål å forebygge, avdekke, oppklare og håndtere bedragerier og andre straffbare handlinger mot selskapet eller andre. I slike tilfeller vil vi kunne innhente informasjon og dele opplysninger med andre banker og finansinstitusjoner, politiet og andre offentlige myndigheter.

Vi er pålagt å rapportere mistenkelige opplysninger og transaksjoner til ØKOKRIM v/Enheten for finansiell etterretning (EFE). Ifølge personopplysningsloven og hvitvaskingsloven har du ikke innsynsrett i enkelte opplysninger vi har registrert så lenge en etterforskning pågår.

Vi behandler personopplysningene for å kunne gi deg relevant informasjon og markedsføring. 

Vi bruker også personopplysningene for å informere om våre tjenester og produkter samt å gi informasjon om vår virksomhet.

Vi tar hensyn til om du har reservert deg mot markedsføring i Reservasjonsregisteret i Brønnøysund.

Vi bruker personopplysninger til å gjennomføre analyser og utarbeide statistikk for blant annet å vurdere risiko, kapitalforhold og lønnsomhet, sette korrekte priser og for å avgjøre behovet for å utvikle nye eller eksisterende produkter og tjenester. 

Vi har gjennomført tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak og jobber kontinuerlig med å sikre at dine personopplysninger er beskyttet mot tap, ødeleggelse eller uautorisert tilgang. SpareBank 1 Forsikring behandler derfor personopplysninger for å sikre dine personopplysninger, selskapets verdier og ansatte. Eksempler på sikkerhetstiltak er drift av infrastruktur, logging på servere og adgangskontroll til bygninger og lokaler.

Hvis du søker på en stilling hos SpareBank 1 Forsikring, vil vi behandle personopplysninger om deg i forbindelse med søknaden. Det lagres opplysninger om deg, herunder søknaden, CV og annen dokumentasjon.


Utlevering av personopplysninger

Noen ganger deler vi opplysninger om deg med andre som har rett til å bruke dem, for eksempel offentlige myndigheter, leverandører av pensjon- og forsikring eller selskaper i SpareBank 1-alliansen. Når det foreligger et rettslig behandlingsgrunnlag, kan SpareBank 1 Forsikring dele opplysninger, for eksempel kan det være for å oppfylle vår avtale med deg, rettslige forpliktelser eller ivareta våre legitime interesser. Før vi deler personopplysninger, sørger vi alltid for at vi følger de aktuelle bestemmelsene om taushetsplikt som gjelder i SpareBank 1 som finansforetak. Hvis du for eksempel sender en klage til Finansklagenemda, vil vi dele informasjon med Finansklagenemda slik at de kan behandle klagen din. Nedenfor følger flere eksempler på virksomheter som vi deler personopplysninger med:

Bankene og foretakene i SpareBank 1 har taushetsplikt om kundeopplysninger. Som hovedregel gjelder denne taushetsplikten også mellom foretakene i SpareBank 1. Likevel kan foretakene i SpareBank 1 utlevere visse personopplysninger med hverandre der det er tillatt i lov. Dette kan være: kontaktopplysningene dine og fødselsnummeret ditt, samt hvilket SpareBank 1-selskap du er kunde i samt hvilke tjenester og produkter du har inngått avtale om.

Bankene i Sparebank 1-alliansen er registrerte forsikringsmeglerforetak som blant annet formidler pensjons- og forsikringsavtaler for SpareBank 1 Forsikring AS.  Vi vil i slike tilfelle dele personopplysninger med den banken i SpareBank 1 som bistår deg med rådgiving om pensjon og forsikring.

Hvis du benytter Norsk Pensjon for å få oversikt over dine pensjonsavtaler vil dine opplysninger fra oss fremkomme her. 

Når vi administrerer en tjenestepensjonsavtale som du er med i via din arbeidsgiver vil det bli overført oppdaterte opplysninger om din tjenestepensjon til din arbeidsgiver.

Flyttes en avtale som du er registrert i, vil vi overføre avtalens opplysninger til annet forsikringsselskap.

For at du, som har pensjonskapitalbevis, skal kunne flytte kapitalbeviset utveksler vi opplysninger med Pensjonskontoregisteret. Det samme gjelder dersom du velger å flytte Egen pensjonskonto.

Forsikringsselskapene som er tilknyttet Finans Norge og som selger livsforsikring eller andre personforsikringer der det er helsevurdering ved tegning, har et felles Register over forsikringssøkere og forsikrede. 

Du kan lese mer om ROFF her:

SpareBank 1 Forsikring er etter lov i mange tilfeller pålagt å utlevere personopplysninger til offentlige myndigheter. 

Eksempler på slik utlevering er utlevering til skattemyndigheter, NAV, domstolene, politiet, tilsynsmyndigheter, Økokrim og offentlige nemnder. Registrerte personopplysninger vil kun bli utlevert til offentlige myndigheter når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett. 

Vi bruker leverandører som behandler personopplysninger for oss blant annet for å utføre IT-tjenester. Vi inngår databehandleravtaler med leverandørene våre, og de regulerer alle personopplysninger som deles med disse. Leverandørene kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn det de er innhentet til. 

For eksempel benytter SpareBank 1 Forsikring seg av skytjenester for å levere velfungerende tjenester til deg som kunde. 

SpareBank 1 Forsikring vil kun benytte databehandlere som garanterer at de vil etterleve personopplysningsloven og GDPR. I dag bruker SpareBank 1 Forsikring ulike typer databehandlere, for eksempel: 

 • SpareBank 1 Utvikling – vårt eget IT- og utviklingsselskap som leverer tjenester til hele SpareBank 1-alliansen.
 • Microsoft – til blant annet Teams-møter med deg, eller generell e-postkorrespondanse.

SpareBank 1 Forsikring ønsker først og fremst å kun benytte databehandlere som holder til i EU/EØS-området. Hvis SpareBank 1 Forsikring benytter leverandører utenfor EU/EØS-området, vil vi forsikre oss om at følgende vilkår er oppfylt for å sikre at personvernet og rettighetene til våre kunder er godt ivaretatt:

 • Det foreligger et godkjent overføringsgrunnlag for overføringen av personopplysninger til et tredjeland, for eksempel bruk av standardkontrakter (EUs standardklausuler) som er godkjent av EU-kommisjonen, databehandleren har gyldige bindende konsernregler (BCR), eller EU-kommisjonen har besluttet at det foreligger et tilstrekkelig beskyttelsesnivå i det aktuelle landet.
 • Beskyttelsesnivået for behandlingen av personopplysningene i et tredjeland tilsvarer beskyttelsesnivået i EU/EØS, som følge av gitte tekniske og/eller organisatoriske tiltak.

Hvor lenge oppbevarer vi dine personopplysninger?

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for de formål de ble samlet inn og behandlet for, med mindre lov eller forskrift krever at vi lagrer dem lenger.

Så lenge det er nødvendig

Som hovedregel beholder vi personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle en avtale du har inngått med oss, eller i henhold til krav til oppbevaringstid i lover og forskrifter. Etter det blir de slettet eller anonymisert.

I de tilfeller der oppbevaring av personopplysningene dine er basert utelukkende på et samtykke fra deg, og du trekker samtykket ditt tilbake, vil vi slette opplysningene så raskt som mulig.

Personopplysninger som er lagret om deg, har streng tilgangskontroll. Etter oppbevaringsperioden er over, vil personopplysningene slettes.

 

 • Tilbud som ikke blir akseptert av deg er oppbevaringsperioden 6 måneder.
 • Dokumentasjon som er innhentet og utarbeidet for å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering: 10 år etter gjennomført transaksjon eller avsluttet kundeforhold.
 • Opplysninger vi er pålagt å oppbevare henhold til bokføringsloven og bokføringsforskriften: opptil 10 år.
 • Oppbevaring med bakgrunn i opplysninger gitt i forbindelse med pensjons- og forsikringsavtalen du er registrert i, er inntil 20 år etter at avtalen er avsluttet. Grunnlaget for lagringsperioden er de ytre rammer for foreldelse på grunn av muligheten for fremtidige krav som kan tilbakeføres til avtaleforholdet og behov for å forsvare seg mot andre mulige rettskrav.
 • Oppbevaring av opplysninger for å etterleve hvitvaskingslovgivning er 5 år.
 • Opplysninger for beregning av regulatoriske krav knyttet til solvens- og soliditetskrav: inntil 50 år (Opplysningene oppbevares adskilt med streng tilgangskontroll).
 • Backup av logger: Oppbevares så lenge det er hensiktsmessig for den enkelte tjeneste (Backup-loggene oppbevares adskilt med streng tilgangskontroll).
mann ser i brosjyre

Slik bruker vi informasjonskapsler (cookies) og analyseverktøy

Det er viktig for oss at du føler deg trygg når du besøker nettsiden vår, samtidig som vi kan yte vårt beste for å gi deg det du trenger.

Les mer om cookies i personvernerklæringen til SpareBank1-alliansen.

 


Spørsmål og klager

Hvis du mener vi bryter personvernreglene eller er misfornøyd med behandlingen av din henvendelse, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss, slik at vi kan gi svar og avklare eventuelle misforståelser.

Kundeservice.

Kontaktinformasjon

Hvis du lurer på noe angående denne personvernerklæringen eller SpareBank 1 Forsikring sin behandling av dine personopplysninger, kan du sende e-post til personvernombudet personvern.forsikring@sparebank1.no 

Klage til Datatilsynet

Du har også rett til å klage til Datatilsynet. Informasjon om det finner du på Datatilsynets nettsider.


Endringer i personvernerklæringen

Med jevne mellomrom oppdaterer vi personvernerklæringen for å gi deg rett informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine.

Her får du en oversikt over endringer som gjøres i personvernerklæringen. 

Endring Dato
Nødvendige justeringer og endringer i tråd med utvikling av våre tjenester og produkter og nettsider 5. mai 2023
   
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }