Virksomhetsstyring

En god virksomhetsstyring omfatter verdier, mål og overordnede prinsipper som banken styres og kontrolleres etter, for å sikre eiernes, innskyternes og andre gruppers interesser i banken.