Finansiell informasjon

Informasjon om egenkapitalbeviset

Ticker: SOAG
Se oppdatert kurs på oslobors.no
Info om egenkapitalbeviset på oslobors.no

Finanskalender 2020

Se bankens egen side på oslobors.no for finanskalender, børsmeldinger, rapporter og annen børsinfo.

Rating

Nordic Credit Rating A, Negative outlook
Se rating rapport

 

Historisk skyggerating

DNB Markets A
SpareBank 1 Markets

Nøkkeltall 2. kvartal 2020

  • Antall kontorer 7 (7)
  • Forvaltningskapital inkl. kredittforetak: 35,3 mrd kr (33,1 mrd kr)
  • Antall årsverk i konsernet: 214 (204)
  • Brutto utlån inkl. kredittforetak: 29,7 mrd kr (27,5 mrd kr)
  • Brutto utlån: 20 mrd kr (18,9 mrd kr)
  • Innskudd: 16,4 mrd kr (15,8 kr)
  • Egenkapitalavkastning: 9,9 % (14,7 %)
  • Ren kjernekapitaldekning forholdsmessig konsolidert: 17,6 %

 


Finansielle mål og måloppnåelse

SpareBank 1 Østfold Akershus konsernet består av morbanken SpareBank 1 Østfold Akershus, samt datterselskapene EiendomsMegler 1 Østfold Akershus AS (100 %) og Varnaveien 43E Kontor AS (100 %) samt noen mindre døtre. Banken har også betydelige eierandeler i SpareBank 1 Gruppen (indirekte via Samarbeidende Sparebanker AS) og BN Bank ASA (direkte eierandel).

Konsernet har som målsetning mål å forvalte bankens ressurser på en slik måte at aksjonærene og samfunnet oppnår god og konkurransedyktig avkastning. Les mer om våre finansielle mål og andre målsetninger under punktet «Egenkapitalbevis».

For en mer detaljert redegjørelse om konsernet, herunder forhold som styret og ledelse, regnskap og kapitaldekning, se siste tilgjengelige årsregnskap under «Kvartals- og årsrapporter».

Strategiske mål

kompass ikon

Egenkapitalavkastning: > 10 % 

Ren kjernekapital: => 15 %

Kjernekapitaldekning: => 16,5 %

Kapitaldekning: => 18,5 %

Virksomhetsstyring

God virksomhetsstyring i SpareBank 1 Østfold Akershus omfatter de verdier, mål og overordnede prinsipper som banken styres og kontrolleres etter for å sikre eiernes, innskyternes og andre gruppers interesser i banken. Les mer om banken og organiseringen av virksomheten under "Om oss".

Eierstyring og selskapsledelse

Banken skal gjennom sin eierstyring og selskapsledelse sikre en forsvarlig formuesforvaltning og gi økt trygghet for at dens uttalte mål og strategier blir nådd og realisert. 

Banken følger «Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse» så langt det passer for sparebanker med egenkapitalbevis. Anbefalingen er tilgjengelig på www.nues.no.

Les mer om "Eierstyring og selskapsledelse" i siste årsrapport.


Kontaktperson

Lillian Lundberg
Viseadministrerende direktør/Investorkontakt
+47 480 44 469