Åpenhetsloven

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den stiller også krav til åpenhet og innsyn i hvordan virksomhetene jobber med dette.

Hva er Åpenhetsloven?

1. juli 2022 trådte Åpenhetsloven i kraft i Norge. Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Loven gjelder for SpareBank 1 Østfold Akershus og for våre
kunder som omfattes av regnskapsloven §1-5, eller som på balansedagen oppfyller to av tre følgende vilkår:

  • Salgsinntekt over 70 millioner kroner
  • Balansesum 35 millioner kroner
  • Gjennomsnittlig ansatt 50 årsverk iregnskapsåret

Les hele lovteksten hos Lovdata

Hva betyr loven?

Bedriftene må forholde seg til tre nye plikter etter loven:

  • Gjennomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs Retningslinjer for flernasjonale selskaper.
  • Offentliggjøre redegjørelse for aktsomhetsvurderingene.
  • Overholde informasjonsplikt og tilgjengeliggjøre informasjon til interessenter om hvordan virksomheten håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vurderingene skal omfatte både egen virksomhet og hele leverandørkjeden, og må utføres regelmessig.

 

Retningslinjer og rammeverk

I våre retningslinjer og rammeverk finner du våre styrende dokumenter for arbeidedet vårt med bærekraft. Retningslinjene skal sørge for at vi utøver aktsomhet både i egen virksomhet og i leverandørkjeden når det kommer til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Aktsomhetsvurderinger

Vi jobber systematisk med å forebygge og avdekke risiko for forhold tilknyttet vår virksomhet som er i strid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Det gjøres gjennom aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Aktsomhetsvurderingene skal sikre at vi ivaretar vårt sosiale ansvar ved all virksomhetsutøvelse i selskapet i leverandørkjeden og våre tilknyttede forretningspartnere.

Redegjørelsen finner du i årsrapporten vår for 2022.