Representantskapet

Representantskapet er bankens øverste organ og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.


Oppgaver

 • Velge medlemmer til bankens styre
 • Valg av leder og nestleder for representantskapet
 • Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd eller underskudd og utdeling av utbytte
 • Behandle redegjørelse om foretaksstyring
 • Behandle styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte
 • Avholde rådgivende avstemming over styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelsen
 • Godkjenne retningslinjer om tildeling av egenkapitalbevis, tegningsretter, opsjoner og andre former for godtgjørelse som er knyttet til egenkapitalbevis i sparebanken, til ledende ansatte
 • Velge styrets leder, nestleder og øvrige styremedlemmer, med unntak for medlemmer som velges av de ansatte
 • Velge medlemmer til valgkomiteen for representantskapets valg
 • Velge revisor
 • Fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor
 • Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under representantskapet

Kundevalg

 

Medlemmer 2022

Representantskapet består av egenkapitalbeviseiere,kunder, ansatte og representanter fra det offentlige.


Nye medlemmer 2022

Nye varamedlemmer 2022


Se også