Representantskapet

Representantskapet er bankens øverste organ og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.


Oppgaver

 • Velge medlemmer til bankens styre
 • Valg av leder og nestleder for representantskapet
 • Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd eller underskudd og utdeling av utbytte
 • Behandle redegjørelse om foretaksstyring
 • Behandle styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte
 • Avholde rådgivende avstemming over styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelsen
 • Godkjenne retningslinjer om tildeling av egenkapitalbevis, tegningsretter, opsjoner og andre former for godtgjørelse som er knyttet til egenkapitalbevis i sparebanken, til ledende ansatte
 • Velge styrets leder, nestleder og øvrige styremedlemmer, med unntak for medlemmer som velges av de ansatte
 • Velge medlemmer til valgkomiteen for representantskapets valg
 • Velge revisor
 • Fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor
 • Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under representantskapet

Kundevalg i representantskapet

Valget for 2023 er avsluttet, og nytt valg avholdes i februar 2024. 

Les mer her:

Medlemmer 2023

Representantskapet består av egenkapitalbeviseiere,kunder, ansatte og representanter fra det offentlige.


Nye medlemmer 2023

Nye varamedlemmer 2023


Se også