Hvorfor ber vi deg om å oppdatere kundeinformasjon?

Norske myndigheter krever at alle norske banker oppdaterer kundeinformasjon og legitimasjon på alle sine kunder. Det betyr blant annet å beskytte privatpersoner og bedrifter mot ID-tyveri, svindelforsøk og annen økonomisk kriminalitet. Å bidra til dette er en del av vårt samfunnsansvar.

Før du går i gang: 

 1. Sjekk at dere har riktige opplysninger registrert i Brønnøysundregistrene. Disse opplysningene må være korrekte før dere kan sende inn skjema. Her kan du oppdatere i Brønnøysundregistrene.
 2. Du må ha oversikt over bedriftens økonomi. Hvor stor kontantomsetning har bedriften, hvor stort er omfanget av betalinger til/fra utlandet,  hvilke land gjelder dette etc.
 3. Hvem har signaturrett på vegne av foretaket? Dere må oppgi fødselsnummer og kontaktinformasjon.
 4. Hvem er eiere og/eller reelle rettighetshavere? Dere må oppgi fødselsnummer og kontaktinformasjon. Les mer om reelle rettighetshavere.
 5. Er foretaket eller noen av de reelle rettighetshaverne skattepliktig til utlandet?
 6. Hva driver virksomheten med? Gi et utfyllende svar. Vi kontakter dere hvis vi ikke får tilstrekkelig informasjon.

Hva er en reell rettighetshaver?

Underveis i skjemaet vil du bli spurt om firmaets reelle rettighetshavere. I henhold til hvitvaskingsloven §13 er vi pliktig til å innhente opplysninger som identifiserer personer som har eierinteresser i bedriften din.

En person er en reell rettighetshaver dersom du svarer ja på en av disse spørsmålene:

 • Finnes det privatpersoner som eier 25 % eller mer gjennom eierandeler/aksjer? 
 • Er aksjene delt i flere aksjeklasser (eksempelvis A- og B-aksjer), hvorav en eller flere har bestemmende innflytelse?
 • Finnes det låneavtaler, fullmakter eller aksjonæravtaler som regulerer eierrettighetene, gir kontroll over mer enn 25 % av det totale antallet stemmer i bedriften, eller som gir rett til å utpeke eller avsette mer enn halvparten av styret? 
 • Finnes det privatpersoner som utøver kontroll på 25 % eller mer av formuesgodene i en stiftelse, et fond eller en formuesmasse (eksempelvis utenlandske truster og lignende juridiske arrangementer)?
 • Finnes det andre personer som har utvidede fullmakter (f.eks. disponent, administrator i nettbanken, representant m.fl.)? 
Direkte og indirekte eierskap

Figuren viser en forenklet modell av direkte og indirekte  eierskap ved at Herr Blå er en direkte eier (30 %). Tante Fiolett er en indirekte eier gjennom sin 70 % eierandel i Fiolett AS.

Flere nivå med indirekte eierskap

Eksempelet viser flere nivå av indirekte eierskap. I tidligere lov beregnet man % av %, som ville betydd at Tante Fiolett ville hatt 14,85 % eierinteresse i kunden (50 % * 29,07 %).  Ny hvitvasklov endrer beregningsmåten ved at en fysisk person som kontrollerer en juridisk person, som igjen kontrollerer en annen juridisk person i kjede, vil anses som reell rettighetshaver over siste ledd av juridiske personer, forutsatt eierskap/kontroll over 25 % i ethvert ledd i kjeden. Den nye loven vil utvide antall personer som skal registreres som reelle rettighetshavere. I modellen under anses også Tante Fiolett å ha kontroll over kunden, og skal følgelig registreres som reelle rettighetshaver.

Ulike aksjeklasser

I dette eksempelet har Herr Blå gjennom sitt 1 % eierskap den eneste med stemmeberettigede og utbytteberettigede A-aksjer. Herr Blå vil derfor være den eneste reelle rettighetshaveren og alt overskudd i Blå AS overføres til Herr Blå med sitt 1 % eierskap.

Spørsmål og svar