Hva er lønn?

Kort fortalt er lønn det ansatte får som betaling for jobben de gjør. Det finnes flere typer lønn, men det vanligste er fastlønn og timelønn.

Illustrasjon av mann som forklarer lønn foran en tavle

Ulike lønnsformer

Det er flere måter å få lønn på. De aller fleste arbeidstakere har fastlønn, timelønn eller en kombinasjon av disse. Dette omtales som grunnlønn. Eventuelle bonuser og andre godtgjørelser kommer i tillegg. 

Fastlønn

Med fastlønn har du en fast månedlønn eller årslønn. Denne typen lønn er mest vanlig for heltidsansatte eller ansatte i en fast stillingsprosent. Overtidsbetaling kommer i tillegg ved pålagt overtidsarbeid. 

Timelønn

Timebasert lønn betyr at du får lønn ut ifra hvor mange timer du jobber. Denne formen for lønn er vanlig for deltidsansatte hvor arbeidstid og arbeidsmengde varierer.

Prestasjonslønn

Prestasjonslønn er en type lønn som varierer basert på arbeidet som utføres. Det finnes flere typer prestasjonslønn, blant annet akkordlønn og provisjon. Prestasjonslønn kan både utgjøre hele lønnen eller komme i tillegg til grunnlønnen.

Bonus

Bonus er en ekstra utbetaling som arbeidsgiver kan velge å gi til de ansatte, og kommer i tillegg til den normale lønnen. Det finnes flere former for bonus: 

  • Ytelsesbonus – bonus basert på resultater
  • Deling av overskudd – bedriften deler hele eller deler av overskuddet i bedriften 
  • Gratiale – gave eller pengebeløp som gis utenom vanlig lønn
  • Andre bonusordninger – noen bedrifter har bonuser bonus for andre ting, som for eksempel få sykedager eller ekstraordinær innsats for firmaet

Lønn utbetales normalt sett månedlig. Den ansatte har også krav på å få lønnslipp i forbindelse med lønnsutbetaling. I lønnsslippen finner arbeidstakeren informasjon om utbetalingen, som for eksempel bruttolønn og hvor mye skatt de har betalt.


Illustrasjon av dame foran søyler, til forklaring av bruttolønn og nettolønn

Hva er forskjellen på bruttolønn og nettolønn?

Man skiller mellom begrepene bruttolønn og nettolønn. Kort fortalt er bruttolønn inntekten før du trekker fra fradrag og skatt, mens nettolønn er lønnen som blir utbetalt på konto. 

Bruttolønn inkluderer vanligvis fastlønn, overtidsbetaling, bonuser og eventuelt andre tillegg. 

Fordi nettolønn vil variere basert på hvilke trekk som er lagt inn vil bruttolønn stort sett være det man snakker om i forbindelse med lønnsforhandlinger og ansettelser.


Regnskapsføring av lønn

Lønnskostnader, eller personalkostnader, er summen av kostnadene bedriften har ved å ha ansatte. Denne kostnaden må bokføres i regnskapet, noe mange arbeidsgivere synes er vanskelig og/eller tidkrevende. Reglene endres ofte, og mange regnskapsselskap har til og med egne fagressurser som jobber kun med lønn. Derfor er det ikke uvanlig å få hjelp av regnskapsfører eller bruke et regnskapsprogram med lønnsmodul. 

Dersom du velger å gjøre det selv må du sørge for å ha gode rutiner for dette, og holde oversikt over gjeldende lover og regler.

Les mer om ansettelser og utbetaling av lønn på Altinn