Illustrasjonsfoto: dokumenter

Informasjon til deg som handler fond og verdipapir

Her finner du nyttig informasjon du bør kjenne til før du mottar investeringsråd eller andre investeringstjenester fra oss i SpareBank 1.

Investorbeskyttelse (MiFID II)

Som kunde skal du være trygg på at dine interesser kommer før bankens interesser.

I 2018 ble MiFID II-regelverket innført. Dette er et europeisk regelverk, som gir deg som investor større grad av åpenhet og beskyttelse. Hensikten med regelverket er å forbedre både forbruker- og investorbeskyttelsen.

Det er viktig at du gjør deg kjent med innholdet på denne siden:

  • Avtaler og retningslinjer du må forholde deg til.
  • Oversikt over alle fond du kan kjøpe.
  • Priser på fond.


Avtaler og retningslinjer

Fra 28. mai 2021 tok banken over din avtale med SpareBank 1 Verdipapirservice (nominee). Dette betyr at dine fondsandeler omregistreres til banken. Overføringen medfører ingen kostnader eller konsekvenser for deg. Har du spareavtaler i dag vil disse videreføres som normalt. Nye spareavtaler og engangskjøp krever ny kundeavtale.

Kundeavtale og retningslinjer

Denne avtalen inngås når du velger å handle gjennom SpareBank 1.

Har du ikke inngått ny kundeavtale, kan du gjøre det her

SFDR

Sustainable Finance Disclosure Regulation («SFDR») er EUs regelverk rundt offentliggjøring av hvordan rådgiving av bærekraft håndteres av finansielle rådgivere. Den er tatt inn i norsk rett gjennom Offentliggjøringsforordningen. 

Bærekraftsrisiko i investeringsrådgivningen

Bærekraftsrisiko er definert som miljømessige, sosiale eller styringsmessige  hendelser eller omstendigheter som hvis den oppstår, kan faktisk eller potensielt ha en vesentlig negativ innvirkning på verdien av en investering. 

Eksempler på bærekraftsrisiko som faktisk eller potensielt kan ha en vesentlig negativ innvirkning på investeringens verdi dersom det oppstår er:

  • Miljømessige risikofaktorer - klimaendringer, karbonutslipp, luftforurensning, stigende havnivåer, kystoversvømmelser eller mangel på ressurser 
  • Sosiale risikofaktorer – brudd på menneskerettigheter, korrupsjon, menneskehandel eller barnearbeid 
  • Styringsmessige risikofaktorer - brudd på aksjonærrettigheter eller manglende styre og ledelse, dårlige sikkerhetstiltak på persondata eller IT-sikkerhet.

Risikoen knyttet til bærekraft varierer bl.a. mellom ulike land, bransjer og selskap. Hvor stor bærekraftsrisiko dine investeringer har kan påvirke verdiutviklingen. Bærekraftsrisiko kan påvirke verdien av din investering negativt.

Banken forvalter ikke midler på vegne av kundene selv, men distribuerer verdipapirfond fra ulike fondsleverandører. Banken har egne retningslinjer for ansvarlig distribusjon og av verdipapirfond. Retningslinjene bygger på internasjonale normer og standarder og viser hvilke krav, forventninger og oppfordringer vi stiller til fondstilbydere vi skal distribuere fond på vegne av.

Banken vurderer bærekraftsrisiko (ESG-relaterte trusler og muligheter) ved utarbeidelse av våre kunders investeringsstrategier. Banken hensyntar bærekraftsrisiko i utøvelsen av investeringsrådgiving gjennom å tilgjengeliggjøre informasjon om spareproduktenes eksponering mot bærekraftsrisiko gjennom en merkeordning. Det er kun fond merket C eller bedre som vil inngå i våre anbefalinger. Dersom kunden har bærekraftspreferanser som går utover våre retningslinjer, kan omfanget av tilgjengelige fond reduseres. Kartlegging av kundenes bærekraftspreferanser er en integrert del av Bankens rådgivningsprosess.

Les mer om merkeordningen her

Håndtering av vesentlige negative bærekraftskonsekvenser (pdf)

Produkter med økt fokus på bærekraft

Gjennom vår ESG-merkeordning identifiserer vi og synliggjør for kunden produkter med særlig fokus på bærekraft. Dette er fond som oppnår karakter ‘A’ i merkeordningen. Disse fondene utelukker selskaper i bransjer med særlig høy ESG-risiko, utøver aktivt eierskap og investerer i samfunnsnyttige selskaper.

Godtgjørelsesordning

Rådgivere med fullmakt til å yte investeringsrådgivning i SpareBank 1 SMN har en ikke-variabel godtgjørelsesordning. Det er mange faktorer som inngår i vår vurdering av rådgivernes prestasjoner, herunder etterlevelse av bankens retningslinjer knyttet til bærekraft og rådgivning. Vår godtgjørelsesordning er konstruert for å hindre interessekonflikter og fremme rådgivning med utgangspunkt i kundenes behov. 

Vi er en del av SpareBank 1-samarbeidet, og gjør oppmerksom på at SpareBank 1 yter ikke-uavhengig investeringsrådgivning. Våre investeringsråd vil være basert på begrenset antall produkter og tilbydere. Fondsutvalget vil variere fra bank til bank.

Vi gjør oppmerksom på at det kan være flere produkter som kan fylle kundens investeringsbehov, og at vi ikke nødvendigvis vil presentere alle egnede produkter gjennom vår investeringsrådgivning. SpareBank 1 har likevel et bredt produktutvalg tilgjengelig for våre kunder.

Kunder vil ikke få tilbud om periodisk egnethetsvurdering uten at dette er særskilt avtalt.

Ny måte å betale for fondene dine

Alle fond endres fra bruttofond til nettofond. Du får derfor nye priser på fondssparingen din, og kan kun kjøpe fond i nettoklasse i mobilbanken og nettbanken. Dette betyr at fondene dine kan endre navn, og at enkelte fond ikke lenger kan kjøpes.


Hva er MiFID II og hva betyr det for meg?

MiFID II er det mest omfattende EU-regelverket for finanssektoren noensinne. Formålet med reglene er å gi bedre beskyttelse for deg som investerer og sikre et mer gjennomsiktig investeringmarked.

  • Du får flere spare- og investeringsprodukter å velge mellom.
  • Det blir strengere kompetansekrav for spare- og investeringsrådgivere.
  • Kompentansenivået og informasjonen rundt investeringer blir mer likt for hele bransjen.

MiFID II trådte i kraft i EU i januar 2018 og er en utvidelse av MiFID I som kom i 2007. Hensikten med loven er å få samme grunnleggende regler i hele Europa for verdipapirhandel og beskyttelse for deg som kunde. 

Les mer om MiFID på Finanstilsynet.no

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }