Representantskapet

Representantskapet er bankens øverste organ og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.


Oppgaver

  • Valg av Representantskapets leder og nestleder for 4 år. Representantskapets leder velges blant de kundevalgte medlemmene
  • Valg av styrets leder, nestleder og øvrige styre- og varamedlemmer
  • Valg av valgkomitéens leder og øvrige medlemmer- og varamedlemmer
  • Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd/utdeling av utbytte
  • Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under Representantskapet

Valgkomitéens innstilling

Valgkomitéen har innstilt på følgende personer til representantskapet som skal velges av kundene, ref. annonsen over: 

Medlemmer

Ingebjørg Tollnes (gjenvalg): 57 år, daglig leder i Sandefjord Næringsforening, bosted: Sandefjord

Helge Standeren (gjenvalg): 62 år, salgssjef Ener-Produkt AS, bosted: Lunde

Kristin Storhaug (gjenvalg): 64 år, rektor på Borgheim ungdomsskole, bosted: Husøysund

Ellen Mette Oredalen (gjenvalg)
: 70 år, pensjonist (tidligere frisør), bosted: Langesund

Knut Åge Andersen (gjenvalg): 72 år, pensjonist (tidligere kontorsjef i SpareBank 1 Telemark på bedriftsmarkedsområdet, bosted: Skien

Varamedlemmer

Karl Arne Lia (gjenvalg): 53 år, rektor på Lisleherad Montessoriskole på Notodden og hovedeier i selskapet Vi Integrerer AS, bosted: Notodden

Inger Johanne Toset (gjenvalg): 68 år, pensjonist (tidligere regnskapssjef ved GKN Aerospace Norway AS, bosted: Kongsberg

I tillegg stiller følgende personer til valg:

 Knut Holter

49 år, daglig leder/eiendomsmegler, bosted: Tolvsrød 

Dr. Carl Thomas Carlsten

77 år, daglig leder av Skien Øyelegesenter AS, bosted: Skien

Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

 

Representantskapets medlemmer

Innskytervalgte representanter:

Lars Ole Bjørnsrud (representantskapets leder)
Øystein Beyer (nestleder)  
Ingebjørg Tollnes
Helge Standeren
Tom Mello
Kristin Storhaug
Ellen Mette Oredalen
Knut Åge Andersen
Pål Stenbro

Karl Arne Lia (varamedlem)
Kjell E. Nilsen (varamedlem)
Inger Joh. Toset (varamedlem)


Egenkapitalbeviseiernes representanter:


Gisle Dahn
Reidun Sundal
Iver A. Juel
Thor Strand
Bjørn Engaas
Hallgeir Skogen
Gro Aakre
Morten Wexels
Egil Stokken
Gjermund Rønning
Yngve Leren


Gjertrud Eide (varamedlem)
Jørn Pettersen (varamedlem)
Christine Lindefjell (varamedlem)


Ansattes representanter:

Hege V. Simonsen
Inger Kristin Eide
Tom Sørensen
Anne Rundtom Jørgensen
Stein Erik Amlie
Halvor Aarnes
Arnt Olav Svensli


Bente Melum Svendsen (varamedlem)
Hanne Grøtterød (varamedlem)

Revisjon:

KPMG v/Anders Sjøstrøm

Valgkomitèen:

Jan Terje Olsen, stiftelse (leder) 
Svein Aaser, egenkapitalbeviseier (medlem)  
Lars Ole Bjørnsrud, kundevalgt (medlem) 
Tom Sørensen, ansattevalgt (medlem)
Bjørn Solheim, stiftelse (medlem)
Helge Standeren, innskytervalgt (medlem)
Anne R. Jørgensen, ansattes representant (medlem)
Hilde Søraas Grønhovd (medlem)
Kundevalg 2021

Hvert år avholdes det valg av medlemmer til Representantskapet, såkalt kundevalg. Er du kunde i SpareBank 1 BV og over 18 år kan foreslå kandidater, og være med å stemme.

Kundevalg: Annonse for 2021

Valgkomitèens innstilling: Innskytere 2021

 

Egenkapitalbeviseiervalg 2021

Innkalling til valgmøte for egenkapitalbeviseiere i SpareBank 1 BV, torsdag 29. april kl. 18:00 (digitalt møte).

SpareBank 1 BV og Sparebanken Telemark har vedtatt å fusjonere, og sammen etablere SpareBank 1 Sørøst-Norge. I den forbindelse skal øvrige egenkapitalbeviseiere i SpareBank 1 BV velge 3 medlemmer til den «nye» bankens representantskap.

Innkalling til valgmøte 2021

Valgkomitèens innstilling: Egenkapitalbeviseiere 2021

 

Se også