SpareBank 1 SR-Bank sin plan for klimaomstilling

SpareBank 1 SR-Bank skal være kundens allierte og bidra med å finansiere omstillingen

Video placeholder image

SpareBank 1 SR-Bank har en ambisjon om å være kundens allierte i bærekraftskiftet. Vi har samtidig et mål om netto-nullutslipp fra vår utlånsportefølje innen 2050.

Det er ikke nok å bare sette seg mål. Vår omstillingsplan forteller oss hvordan vi skal nå målene, og om vi er i rute. Samtidig vet vi at veien vil endres etter hvert som vi får mer kunnskap og bedre data. En god og troverdig omstillingsplan skal sikre at konsernet har en forretningsmodell som står seg både i dag og i fremtiden.

For å begrense klimaendringene må vi omstille samfunnet og redusere utslipp så raskt som mulig. Innen 2050 skal utslippene være redusert med 90-95 prosent, sammenlignet med utslippene i 1990. Vi vet at enkelte utslipp ikke vil være mulig å redusere så mye, noe som innebærer at flere bransjer skal til null eller må sørge for et netto opptak av CO2 fra atmosfæren.

Omstillingen vil helt klart bli krevende, men også by på en rekke muligheter. I arbeidet med SpareBank 1 SR-Bank sin plan for klimaomstilling har vi begynt med bransjene som til sammen står for størsteparten av klimagassutslippene og energiforbruket fra vår utlånsportefølje: Næringseiendom, shipping, olje og gass, og landbruk.

Veien til et nullutslippssamfunn vil endres i årene som kommer. Planen vil
videreutvikles og utvides til å omfatte en stadig større del av
utlånsporteføljen. Det viktige nå, både for SpareBank 1 SR-Bank og våre
kunder, er retningen vi nå setter for arbeidet.

Vi som finanskonsern kan ikke gjennomføre omstillingen alene. Det er noe vi må gjøre sammen med kundene våre, og som vil avhenge av en rekke ytre faktorer som teknologisk utvikling, politikk, reguleringer og markedsendringer.

Vi skal være en aktør som står ved kundenes side, og bidrar til at folk og bedrifter kommer styrket gjennom dette.

Næringseiendom

Næringseiendom står for om lag 15 prosent av utlånsporteføljen til bedrifter i SpareBank 1 SR-Bank. Utslippene knyttet til energiforbruk (Scope 2) er på 0,5 prosent av utslippene i porteføljen.

Utslippene fra energibruk i bygg er relativt lave i Norge, ettersom det i hovedsak er fornybar energi de benytter seg av, Likevel er det i et klimaperspektiv viktig
å redusere forbruket og frigjøre energi til dekarborisering av øvrige bransjer.

Målbanen er oppgitt i kg CO2-ekvivalenter per kvadratmeter. Den bygger på Carbon Risk Real Estate Monitor, et EU-finansiert prosjekt som har utarbeidet målbaner for ulike bygningskategorier for hvert enkelt land. Figuren viser målbanen for kontorbygg der utslippene skal reduseres med 45 prosent fra 2020-nivå innen 2030. Dette som følge av lavere energiforbruk og en dekarborisering av kraftsystemet.

Shipping

Shipping står for om lag 80 prosent av transporten av verdens handel og er den mest effektive transportmetoden over lengre avstander. For SpareBank 1 SR-Bank står shippingfor om lag 3 prosent av utlånsporteføljen til bedrifter. Samtidig representerer lånene over 25 prosent av de samlede utslippene fra porteføljen. Shipping er en utslippsintensiv næring som må omstilles for at de globale utslippsmålene skal nås.

Målbanen bygger på Poseidon Principles, som SpareBank 1 SR-Bank tilsluttet seg i 2020. Poseidon Principles er et globalt samarbeid mellom banker for å måle og
offentliggjøre utslipp knyttet til finansierte shippingporteføljer. Det
rapporteres drivstofforbruk og seilt distanse årlig for hvert fartøy. Deretter
beregnes fartøyenes CO2-utslipp per tonn gods transportert en nautisk mil.

Olje og gass

Olje- og gassnæringen sørger for om lag 50 prosent av verdens energiforbruk.
Forbrenning av olje og gass er samtidig en av de største driverne av
CO2-utslipp i atmosfæren, med de konsekvenser det får for den globale
oppvarmingen. Selv om de største utslippene forbundet med forbrenning, er det
også vesentlig utslipp fra produksjon og utvinning på norsk sokkel.

Målbanen bygger på mål for sokkelen fra Offshore Norge og regjeringen: 50 prosent reduksjon fra nivået i 2005 innen 2030, og videre til 90-95 prosent innen 2050.

Det er mål vi også støtter.

Landbruk

Landbruket er klimagassintensivt, og en av næringene med størst utslipp i Norge med 7,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Næringen har inngått en klimaavtale med regjeringen om reduksjon av klimagassutslipp, der den forplikter seg til å
redusere jordbrukets samlede klimagassutslipp med 5 millioner tonn
CO2-ekvivalenter i perioden 2021-2030. Dette innebærer en reduksjon på 11,5
prosent fra 2020 til 2030.

For SpareBank 1 SR-Bank utgjør utlånsvirksomheten til våre landbrukskunder en
mindre andel av den totale utlånsvirksomheten, men over 18 prosent av de
samlede utslippene fra porteføljen.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }