Bærekraftsstrategi

Bærekraftstrategi

SR-Bank har valgt ut tre av FNs bærekraftsmål som vi skal ha fokus på for å bidra til en mer bærekraftig verden.

​FNs 17 bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Det er et sammensatt utvalg fra ulike deler av konsernet som har vært med på å avgjøre hvilke av FNs bærekraftsmål vi skal ha fokus på, og bankens styre har godkjent dem.

De tre målene som er valgt er:

  • Likestilling mellom kjønnene
  • Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • Stoppe klimaendringene

– Vi har valgt å fokusere på tre bærekraftsmål av flere grunner. For det første er målene med på å tydeliggjøre og gjøre bærekraftsstrategien vår mer tilgjengelig for alle - også de som nødvendigvis ikke leser strategidokumenter. Disse målene vil i kombinasjon med bærekraftstrategien være førende for arbeidet vi gjør på bærekraft, sier administrende direktør, Arne Austreid.

Målene er valgt ut fra ulike kriterier, men alle de tre er temaene er noe vi ansatte i konsernet har et forhold til.

Likestilling – et naturlig valg

– Likestilling er et naturlig valg med tanke på bransjen vi er en del av. I Finansbransjen ser vi at det er forskjeller mellom menn og kvinner både lønnsmessig og fordelingsmessig på ulike ledernivå og maktposisjoner.

FN om målet: "Oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling"Likestilling er en menneskerett. Det handler om å gi begge kjønn like rettigheter og muligheter til å bestemme over eget liv. Kvinners tilgang til utdanning, helsetjenester, arbeid og juridiske rettigheter er nødvendig for å skape utvikling i et land.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst - passer med konsernts hensikt

Målet er i tråd med konsernets rolle som samfunnsbygger og hensikten vårt om å gi kraft til vekst og utvikling. Her gjør vi mye allerede i dag som å bidra til diversifisering av landsdelens næringsliv gjennom å støtte nye næringer og grundere gjennom Gründerhub, sier Arne Austreid.

FN om målet;
"Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle". Omtrent halvparten av verdens befolkning tjener så dårlig at ikke de kan leve av lønnen sin. Å skape økonomisk vekst og nye arbeidsplasser gjennom anstendig arbeid er en forutsetning for bærekraftig utvikling. Å skape arbeidsplasser av god kvalitet er en av de største utfordringene for alle land fram mot 2030.

Stoppe klimaendringene

– Bare det å sette klima og miljø på dagsorden i praten med kunder har en påvirkning og kan skape endring. Vi skal bidra til at våre kunder får et bevisst forhold til bærekraft og klimarisiko, og framover forventer vi at de tar en aktiv holdning til egen praksis på dette feltet. Kreditt er bankens største virksomhetsområde og det området vi har størst mulighet for å påvirke, særlig innen bedriftsmarked.

FN om målet: Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem"Klimaendringer er et globalt spørsmål og kjenner ingen landegrenser. Derfor må vi også finne globale løsninger. I tillegg til å kutte i utslipp og fange og lagre CO2, må det satses langt mer på fornybar energi og annen ren energi.Forskerne i FNs klimapanel mener at to graders temperaturøkning er grensen for hva naturen kan tåle. Stiger temperaturen mer enn det vil klimaendringene bli ukontrollerbare. På klimatoppmøtet i Paris i 2015 ble verdens ledere derfor enige om en ny avtale. Der forplikter landene seg til å gjøre alt de kan for at temperaturen ikke skal stige mer enn to grader, og helst ikke mer enn 1,5.