Generalforsamling

Generalforsamlingen er bankens øverste organ og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.


Medlemmer

Generalforsamlingen består av kunder, ansatte, egenkapitalbeviseiere og representanter fra det offentlige. 

Generalforsamlingen skal ha 17 medlemmer og 8 varamedlemmer. 13 medlemmer og 6 varamedlemmer velges av og blant sparebankens kunder. 4 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

Av de 13 medlemmer som velges blant sparebankens kunder skal 5 medlemmer ha bostedsadresse i Nord-Fron kommune og 4 medlemmer ha bostedsadresse i Sør-Fron kommune slik kommunegrensene er i april 2016. Øvrige medlemmer velges innen bankens markedsområde.

Generalforsamlingens oppgaver

  • Velge medlemmer til bankens styre
  • Velge medlemmer til bankens valgkomité
  • Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd eller underskudd og utdeling av utbytte
  • Gi styret fullmakt til å ta opp ansvarlig lån
  • Gi styret fullmakt til å foreta kapitalforhøyelser

Hvem kan velge til generalforsamlingen

  • Bankens myndige kunder har stemmerett og kan stemme ved valg av kundenes medlemmer til generalforsamling.
  • Hvert kundeforhold har en stemme
  • Valget skal foregå som flertallsvalg, og hele banken er en valgkrets.

Kriterier for å stille til valg

  • Du må være myndig
  • Du må ha lån eller inskudd, eller begge deler hos oss.

Foreslå medlemmer til generalforsamlingen

For å kunne forslå kandidater må du være myndig og kunde i banken. 

FRISTEN FOR Å SENDE INN FORSLAG
VAR 22. JANUAR 2023