Generalforsamling

Generalforsamlingen er bankens øverste organ og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.


Årets valg til generalforsamling for 2022 er nå gjennomført. 

Medlemmer

Generalforsamlingen består av kunder, ansatte, egenkapitalbeviseiere og representanter fra det offentlige. 

Generalforsamlingen skal ha 17 medlemmer og 8 varamedlemmer. 13 medlemmer og 6 varamedlemmer velges av og blant sparebankens kunder. 4 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

Av de 13 medlemmer som velges blant sparebankens kunder skal 5 medlemmer ha bostedsadresse i Nord-Fron kommune og 4 medlemmer ha bostedsadresse i Sør-Fron kommune slik kommunegrensene er i april 2016. Øvrige medlemmer velges innen bankens markedsområde.

Generalforsamlingens oppgaver

  • Velge medlemmer til bankens styre
  • Velge medlemmer til bankens valgkomité
  • Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd eller underskudd og utdeling av utbytte
  • Gi styret fullmakt til å ta opp ansvarlig lån
  • Gi styret fullmakt til å foreta kapitalforhøyelser

Kriterier for å stille til valg

  • Du må være myndig
  • Du må ha lån eller inskudd, eller begge deler hos oss.

Hvem kan velge til generalforsamlingen

  • Bankens myndige kunder har stemmerett og kan stemme ved valg av kundenes medlemmer til generalforsamling.
  • Hvert kundeforhold har en stemme
  • Valget skal foregå som flertallsvalg, og hele banken er en valgkrets.

Foreslå medlemmer til generalforsamlingen

For å kunne forslå kandidater må du være myndig og kunde i banken. 

FRISTEN FOR Å SENDE INN FORSLAG
GIKK UT DEN 25. JANUAR 2022