Eier- og investorpolitikk

Vi har som mål å informere egenkapitalbeviseiere og øvrige aktører i markedet, slik at kunnskapen om banken og dens markedsområde øker.

God og korrekt informasjon til riktig tid skal bidra til at grunnlaget for prisingen av SpareBank 1 Nord-Norges grunnfondsbevis er best mulig. 

Fremtidsrettet informasjon
Banken vil søke å gi lik informasjon til samme tid til alle aktører i markedet. SpareBank 1 Nord-Norges informasjonspolitikk skal søke å gi finansmarkedene mest mulig fremtidsrettet informasjon slik at eiere og investorer gis mulighet til å forstå bankens utviklingsmuligheter. 

Hyppig kommunikasjon
Banken vil kommunisere hyppig med egenkapitalbeviseiere og finansanalytikere, blant annet gjennom presentasjoner i forbindelse med års- og kvartalsrapporteringer. Banken vil videre i sin kommunikasjon med finansmarkedene søke å gi fullstendig og tidsriktig informasjon i samsvar med god forretningspraksis. SpareBank 1 Nord-Norge følger Oslo Børs' IR-anbefaling og norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. 

Det henvises til årsrapportens kapittel om prinsipper for eierstyring og selskapsledelse. 


Utbyttepolitikk

Det enkelte års overskudd vil fordeles forholdsmessig mellom eiergrupperingene, i samsvar med deres relative andel av bankens egenkapital. Utbyttemidler vil i størst mulig grad fastsettes slik at hver eiergruppe disponerer en like stor relativ andel av overskuddet til utbyttemidler. Utbyttemidler vil bestå av kontantutbytte til EK-beviseierne og midler til allmennyttige formål. Hensyntatt bankens soliditet, tas det sikte på at opp til 50 prosent av årets overskudd samlet sett kan benyttes til utbyttemidler.