Slik jobber vi med bærekraft

Bærekraft er godt forankret i vår virksomhetsstrategi og vi arbeider med å finne nye, gode løsninger for en bærekraftig utvikling av regionen og våre lokalsamfunn.  

Fra idé til marked? Slik får du fart på vekstfasen for bedriften
soa-baerekraftsmal-alle.png

FNs bærekraftsmål

Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland bærekraftsmålene for å sikre en bærekraftig utvikling. De består av 17 mål og 169 delmål og skal fungere som en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Våre bærekraftsmål

Banken har sluttet seg til FNs bærekraftsmål der vi anerkjenner det globale samarbeidet som må ligge til grunn for å lykkes. Vi stiller oss bak alle målene når vi utøver vårt arbeid. Vi har identifisert fire bærekraftsmål som vi skal ha særlig fokus på, og som vi mener er mest relevante for vår virksomhet og er der vårt arbeid kan bidra i mest positiv retning.

Kompetanseheving i egen organisasjon som bidrar til kompetanseheving inn mot person- og bedriftskunder og lokalsamfunnet.

 • Innovasjon og digitalisering
 • Ansvarlige utlån, investeringer og forvaltning
 • Anstendig arbeid, likestilling og mangfold i arbeidslivet
 • Sysselsetting
 • Anti-korrupsjonsarbeid og etikk
 • Innsats mot hvitvasking og økonomisk kriminalitet
 • Bistå næringslivet i omstilling og bidra til lokal næringsutvikling
 • Bankens rolle i lokalsamfunnet
 • Bygge bro mellom bygd og by
 • Jorbruk
 • Kyst
 • Klimakompensert bank
 • Bistå næringslivet i det grønne skiftet
 • Tilpasning til klimaendringer
 • Bankens egen drift
soa-illustrasjon-blomster-planter-eng-gartner-vanne-kapitalforvaltning-lysbla.png

Slik jobber vi

Vi sikrer bærekraftig vekst gjennom ansvarlige utlån ved å:

 • Ha en bærekraftig kredittportefølje
 • At våre rådgivere skal vurdere ESG-faktorer i alle kredittsaker for BM
 • Bidra til at våre kunder får et bevisst forhold til bærekraft og klimarisiko
 • Være bevisst på vår påvirkningskraft ved at vi gjennom tilgang til finansiering kan være en pådriver for omstilling og lede bedrifter og privatpersoner i en bærekraftig retning Forslag til tekst: (hentet fra årsrapporten)  

Banken har drevet bærekraftig utvikling av våre lokalsamfunn i 185 år. Å gi lån til privatkunder og bedriftskunder av bankens kjernevirksomhet, og vi integrerer samfunnsansvar i vår virksomhet fordi det er moralsk og etisk riktig, samtidig som det er god risikostyring. 

Gjennom ansvarlige utlån skal vi bidra til lokal verdiskapning og tilrettelegge for at vår region er et attraktivt område for de menneskene som bor og driver næringsvirksomhet her.

Som långiver er vi bevisst vårt ansvar og våre muligheter. Det betyr at vi gjør vurderinger på hva vi låner ut penger til. Vi har stor påvirkningskraft, og gjennom finansiering kan vi være en pådriver for omstilling og lede bedrifter og privatpersoner i en bærekraftig retning. Bedriftsmarkedet står for mindre enn en fjerdedel av bankens utlån, men det er her vi har størst mulighet for positiv påvirkning og størst risiko for negativ påvirkning på miljø, natur og klima, menneske- og arbeidstakerrettigheter, samt økonomisk kriminalitet og styring (forkortes gjerne ESG-risiko). Banken finansierer virksomheter som er avgjørende for opprettholdelse av arbeidsplasser, og gjennom finansielle tjenester stimulerer vi til etablering av nye virksomheter og vekst i eksisterende bedrifter.  

Vi sikrer bærekraftig vekst gjennom ansvarlige investeringer ved å:

 • Stille krav til finansielle leverandører
 • Undersøke kundens klimapreferanser som en del av egnethetsvurderingen
 • Tilby produkter som er i overensstemmelse med kundens klimapreferanser
 • Gi kunden god informasjon om klimaprofilen til våre fond

Som nav i finansieringsprosessen har vi stor påvirkningsmulighet og vi kan gjennom bevisste valg og god informasjon bidra til ansvarlige investeringer som bidrar til å skape en bærekraftig fremtid.

Som bank investerer vi selv eller på vegne av våre kunder betydelige midler. Dette gjennom våre kunders plassering av midler i fondsprodukter, SB1 Forsikring sin plassering av våre kunders pensjonsmidler og bankens plassering av overskuddslikviditet.

Det er krevende å ha oversikt over de ulike investeringsmulighetenes bærekraftspåvirkning, både innen miljø, klima, menneske- og arbeidstakerrettigheter, økonomisk kriminalitet og virksomhetsstyring.  

Vi jobber kontinuerlig og målrettet for å avverge økonomisk kriminalitet og ivareta bankens og det finansielle systemets integritet. Vi bekjemper økonomisk kriminalitet ved å:

 • Arbeide dedikert, med riktige og tilpassede kundetiltak, for å forhindre økonomisk kriminalitet/hvitvasking/terrorfinansiering gjennom vår bank.
 • Fortsette arbeidet med å øke kunnskap og årvåkenhet gjennom informasjon og opplæring for en god risikokultur.  

Vi driver et kontinuerlig arbeid for å avverge økonomisk kriminalitet og ivareta bankens og det finansielle systemets integritet.

En bærekraftig utvikling av økonomien er avhengig av inntekter. Svart arbeid, svindel, skatte- og avgiftsunndragelser bidrar til å redusere Norges og andre staters inntektsgrunnlag, dermed evnen til å levere utdannings-, helse og velferdstjenester.

Økonomisk kriminalitet undergraver det finansielle systemets integritet og er en trussel mot et sunt næringsliv og velferdssamfunnet. Dermed er det en trussel mot demokrati og trygghet. At banken blir brukt til hvitvasking og terrorfinansiering ved å kanalisere midler som stammer fra kriminell virksomhet er en vedvarende trussel som må bekjempes. Svindel og svindelforsøk mot kunder er økende og medfører at pengene tilfaller ulike kriminelle aktører. Myndigheter, kunder og konkurrenter skal ha tillit til at SpareBank 1 Østfold Akershus jobber profesjonelt og redelig og at til enhver tid gjeldende lover og retningslinjer etterleves. Gjennom kunnskap og årvåkenhet i alle ledd i organisasjonen skal konsernet bidra til bekjempelse av økonomisk kriminalitet. Økonomisk kriminalitet omfatter også miljøkriminalitet gjennom ulovlig eksport eller destruksjon av avfall, for eksempel elektronikk, som gjerne er knyttet til organisert kriminalitet som strekkes seg over landegrensene. Ulovlige utslipp, handel med illegale varer, ulovlige arter, dyr, planter eller kunst og kultur med utbytte til kriminelle aktører er medvirkende til å svekke en bærekraftig utvikling. Misbruk av offentlige støtteordninger knyttet til miljøtiltak og bærekraft er også noe vi er oppmerksom på.  

Vi jobber kontinuerlig og målrettet for å ivareta personvernet til kunder, ansatte, leverandører og eiere. Dette gjør vi ved å:

 • Videreutvikle personvernkulturen og bygge personvernkompetanse hos både medarbeidere og kunder
 • Personvern skal være integrert i hele virksomheten- systemer, produkter og tjenester

Personvern skal sikre hensynet til den enkeltes personlige integritet og privatliv. Våre kunder skal ha tillit til at deres personopplysninger er trygge hos oss og behandles i tråd med gjeldende regelverk og GDPR, EUs forordning for personvern.

Det er etablert et internt rammeverk for å ivarta personvernet til kunder, ansatte og andre som inkluderer personvernerklæring og policy for behandling av personopplysninger med tilhørende retningslinjer. Årlig risiko. Og sårbarhetsanalyse utarbeides for IKT-området hvor personvern er inkludert. Denen danner utgangspunkt for IKT-strategi, policy for informasjonssikkerhet og vårt arbeid innenfor områdene. Det gjennomføres internkontroller av både første forsvarslinje og andre forsvarslinje (Compliance) for å sikre etterlevelse av internt og eksternt rammeverk. Personvernombud involveres  alle spørsmål som gjelder vern av personopplysninger, herunder lansering av nye systemer, produkter og tjenester. Personvernombudet rapporterer jevnlig til styret om status, avvik, opplæring og informasjon gitt til ansatte om personvern og hvilke aktiviteter som er planlagt fremover. Det utarbeides kvartalsvis compliancerapport for andre forsvarslinje (Compliance) til konsernledelsen og styret som både inkludererer vurderinger av etterlevelse, status på internkontroller, avvik og klager innenfor personvernområdet. I tillegg gjennomføres det internrevisjoner på området.

Vi opplever at brudd på personvernet avdekkes raskt hos oss og at vi har lav terskel for å melde disse til Datatilsynet.  

Rollen som lokal støttespiller er en viktig del av vårt samfunnsansvar, og det er en aktivitet vi kommer til å videreføre i tråd med nye samfunnsbehov. Slik kan SpareBank 1 Østfold Akershus være med å løfte regionen og bidra til bærekraftige lokalsamfunn. Vi bidrar til bærekraftige formål gjennom gavevirksomheten ved å:

 • Initierer og støtter gode bærekraftaktiviteter i tråd med nye samfunnsbehov i regionen 
 • Tilby ny kunnskap overfor kunder og samarbeidspartnere
 • Arbeid og progresjon måles årlig gjennom kunderelasjonsmåling som kartlegger kundenes oppfattelse av vårt bærekraftarbeid, og vår rolle som lokal støttespiller
 • Videreutvikle kommunikasjonsstrategi med hovedmål om økt kjennskap, intern stolthet, kunnskap og synlig gavevirksomhet.

Rollen vi har som lokal støttespiller utgjør en vesentlig del av vårt bidrag til bærekraftig utvikling av lokalsamfunnene vi er tilstede i.

Banken har en sentral rolle for å påvirke til den grønne omstillingen og overgangen til et samfunn som i større grad tar ansvar for klima, miljø og bærekraftaspekter.

Vår ambisjon er å være en pådriver i dette arbeidet ved å stimulere til videre engasjement og utvikling av en robust region hvor næringsliv og gode lokalsamfunn klarer å henge med på omstillingen til et lavutslippssamfunn. I tillegg til vår bank- og eiendomsmeglervirksomhet, er gavevirksomheten en viktig bidragsyter sin muliggjør dette arbeidet. Gavevirksomheten er en viktig del av hvordan vi utøver vårt samfunnsengasjement Vi øremerker en betydelig sum til gode lokale formål og prosjekter som gjør det mulig for oss å bidra til bærekraftig utvikling i regionen.

Gjennom vår forretningsmodell, blir det avsatt utbytte til eierne og gaver til allmennyttige formål. SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus og SpareBank 1 Stiftelsen Halden er vesentlige eiere i banken. En stor del av utbyttet vil derfor kanaliseres tilbake til lokalsamfunnene gjennom gavevirksomheten til stiftelsene og banken.

En viktig del av vårt samfunnsansvar som bank er å hjelpe folk med gode råd, produkter og tjenester som gjør det enkelt å holde orden på økonomien og få mest mulig ut av pengene. Kompetansebygging på bærekraft har stort fokus i egen organisasjon slik at vi kan være gode rådgivere for kundene våre.  

Vi jobber kontinuerlig med å fokusere på klima og klimarisiko, samt og redusere miljøfotavtrykket vårt både direkte og indirekte. Dette gjør vi ved å:

 • Lage klimaregnskap for egen drift
 • Ha en tydelig reisepolicy for våre ansatte
 • Ambisjon om å kartlegge klimagassutslipp fra vår portefølje innen de neste årene 
 • Aktivt arbeide med kartlegging av klimarisiko.  

Vårt arbeid med bærekraft

SpareBank 1 Østfold Akershus skal bidra til en bærekraftig utvikling av vår region.  Hensynet til bærekraft skal derfor gjennomsyre alt vi gjør i vår virksomhet.  Vi benytter Global Reporting Initiative (GRI) som rapporteringsstandard på vårt bærekraftsarbeid. 


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }