Hva er balanse?

Balansen er en del av regnskapet i en bedrift, og viser bedriftens økonomiske situasjon på et gitt tidspunkt. I balansen finner du en oversikt over bedriftens eiendeler, egenkapital og gjeld.

Illustrasjon av mann som forklarer balanse til kvinnelig kollega foran en tavle

Hvorfor heter det balanse?

Grunnen til at denne delen av regnskapet heter balanse, er at den består av to sider som skal balansere og gå i null. På den ene siden finner du bedriftens eiendeler, det vil si de tingene bedriften eier. På den andre siden finner du egenkapital og gjeld, det vil si hvordan pengene som er brukt til å finansiere eiendelen er anskaffet. 

Balansen viser altså hva bedriften eier og hvordan det er finansiert. 


Eiendeler

I denne delen av balansen finner du en oversikt over det bedriften eier. Eiendelene deles inn i omløpsmidler og anleggsmidler.

  • Omløpsmidler er kontanter, bankinnskudd og de eiendelene i bedriften som lett kan gjøres om til penger gjennom salg eller innkreving, som kundefordringer, varelager og verdipapirer.

    Man forventer vanligvis ikke at omløpsmidler skal være i regnskapet lengre enn ett år, og derfor kalles de kortsiktige eiendeler. De kortsiktige eiendelene gir en indikasjon på bedriftens likviditet, det vil si i hvor stor grad bedriften er i stand til å betale for seg på kort sikt.

  • Anleggsmidler er eiendeler som ikke er omløpsmidler, det vil si eiendeler som er til varig bruk i bedriften. Dette er ofte fysiske eiendeler også kalles langsiktige eiendeler. Skillet mellom omløpsmidler og anleggsmidler trekkes gjerne ved ett års varighet: Eiendeler som vanligvis blir brukt opp før det er gått et år, vil typisk være omløpsmidler.