Lån og finansiering

Vi hjelper deg med å finne den finansieringsformen som passer best for din bedrift.

Kassekreditt

 • Passer når du har utgifter før inntektene er kommet inn på konto.
 • Fungerer som en ekstra buffer på bedriftkontoen.
 • Du betaler kun renter for den delen av kreditten som benyttes.

Bedriftslån

 • Passer når du skal investere i eiendom, maskiner, kjøretøy og utstyr. 
 • Langsiktig finansiering.
 • Nedbetales i takt med levetiden til det du har investert i.

Leasing

 • Passer når du vil leie kjøretøy eller utstyr for en periode – i stedet for å kjøpe det.
 • Inntil 100 % finansiering.
 • Enkel regnskapsføring og budsjettering.

 

Bankgaranti

Gir bedriften en ekstra trygghet rundt økonomiske forpliktelser og avtaler.

Byggelån

En låneramme som sikrer bedriften finansiering gjennom byggeprosessen.

Vekstgarantiordningen

Finansiering av innovasjon og vekst.

Driftskreditt for landbruket

Når inntektene varierer gjennom året.

Factoring

Administrasjon og finansiering av dine fakturaer.

Likviditetslån Flom

Lån for utbedring av skader og erstatningskrav i landbruket som følge av uværet Hans, august 2023.

Grønne bedriftslån

Grønt landbrukslån

Finansiering av bærekraftige tiltak innenfor landbruket. Lånet gir deg bedre rente ved å velge bærekraftige og miljøvennlige løsninger.

Grønt lån til nyere næringseiendom

Finansiering av næringsbygg som oppfyller de strengeste kravene til grønn eiendom i vårt grønne obligasjonsrammeverk.

Grønt rehabiliteringslån 

Lånet gjelder finansiering av rehabilitering av eksisterende næringsbygg, og finansiering av hele bygget når tiltakene er gjennomført. 

Solenergilån til næringseiendom

Her kan du søke om finansiering av solcelleanlegg eller solfangere til næringsbygg.Retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft

Kreditt er bankens viktigste virksomhetsområde, og bedriftskundene utgjør en viktig del av dette. Som bank finansierer vi primært små og mellomstore norske virksomheter. Vårt mål er å være en positiv bidragsyter og god sparringpartner for å øke bedriftenes bevissthet og praksis rundt miljø, etikk, bærekraft og eierstyring.

Formålet med retningslinjene for bedriftskunder er å:

 • Gi bankens bedriftsrådgivere et rammeverk for å vurdere hvordan kundene utøver sitt samfunnsansvar.
 • Sørge for at banken gjør en utvidet vurdering av samfunnsansvar og bærekraft i saker med høy risiko.
 • Konkretisere retningslinjene som er listet i dokumentet «Generelle retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft».
 • Bidra til at banken videreutvikler sin grønne kredittvirksomhet, inkludert grønne obligasjoner.

Alle ansatte som har befatning med våre bedriftskunder skal kjenne våre prinsipper og årlig gjennomgå retningslinjene. De er styrende for hvilke kunder vi ønsker å ha, våre forventninger til våre kunder og hva vi låner ut penger til.

Alle bedriftskunder skal vurderes i henhold til etterlevelse av lov samt relevante punkter i disse retningslinjene ved etablering av kundeforhold og/eller ved søknad om finansiering. Dokumentet «Veiledning for vurdering av samfunnsansvar- og bærekraftrisiko hos bedriftskunder» skal brukes som en hjelp i vurderingen.

Miljø

Banken har som mål å øke andelen av selskaper som bidrar til økt bruk av fornybar energi i BM-porteføljen. Bankens markedsområde har et stort potensial innen skog og trebearbeiding. Forholdene ligger til rette for å ta en nasjonal posisjon innen miljøvennlig og bærekraftig bygging i tre. Banken ønsker å stimulere til dette gjennom grønn forretningsutvikling.

Vi forventer at:

Vi oppfordrer kundene til å:

 • Sette mål om energieffektivisering og reduksjon av klimagasser.
 • Arbeide med å redusere forurensing og bidra til gode rutiner for avfallshåndtering og resirkulering.
 • Benytte fornybar energi der det er hensiktsmessig.

Vi gir ikke lån til virksomheter som:

 • Driver utvinning av eller kraftproduksjon basert på kull eller oljesand.
 • Benytter tømmer fra aktører som driver med ulovlig tømmerhogst, salg av ulovlig hogd tømmer eller avskoging, og/eller som ødelegger tropiske regnskoger, fjerner primærskog eller fredede skoger (High Conservation Value Forests).
 • Vi har i dag ikke utlån til virksomhet som driver produksjon av fossilt brennstoff. Vi har heller ingen ambisjoner om dette.
   
Samfunn

Vi forventer at våre kunder:

 • Respekterer FNs konvensjon for menneske- og arbeidstakerrettigheter og sørger for ikke å bidra til brudd på disse.
 • Respekterer ILOs åtte kjernekonvensjoner, som utgjør et minimum av rettigheter som skal respekteres i arbeidslivet. De deles inn i de fire hovedkategoriene forbud mot barnearbeid, organisasjonsfrihet, forbud mot diskriminering og forbud mot tvangsarbeid.
 • Ivaretar individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner.

Vi gir ikke lån til selskaper som:

 • På noen måte er involvert i utvikling, testing, produksjon, lagring eller transport av kontroversielle våpen eller komponenter eksklusivt beregnet på kontroversielle våpen herunder klasevåpen, antipersonellminer, atomvåpen, kjemiske våpen og biologiske våpen.
 • Driver med produksjon av tobakksprodukter eller komponenter eksplisitt beregnet på slike produkter.
 • Driver med produksjon av pornografisk materiale.

 

Eierstyring og selskapsledelse

Banken har strenge rutiner for å motarbeide hvitvasking og skjulte eierforhold. Banken ønsker også å påvirke bedriftskunder til å ha gode rutiner for etiske, miljømessige og bærekraftige valg.

Vi forventer at våre kunder:

 • Mottar informasjon om våre retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft og setter seg inn i våre forventninger og oppfordringer i disse.
 • Har nulltoleranse for korrupsjon og økonomisk kriminalitet i egen virksomhet og selskaper de samhandler med.
 • Ved mistanke om korrupsjon bidrar til full åpenhet fra selskapet og medvirkning til etterforskning av forholdet.
 • Driver aktiv eierstyring der de har eierposisjoner.
 • Dokumenterer oppfølging av forhold som bryter med våre forventninger og oppfordringer i våre retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft.

Vi gir ikke lån til selskaper som:

 • Ikke har oppfylt våre dokumentasjonskrav ifht reelle rettighetshavere og midlers opprinnelse i kundeetableringsdokumentasjon.
   
Vår oppfølging av forventninger/oppfordringer/føringer om å ikke gi lån

Våre forventninger og oppfordringer i disse retningslinjene formidles til våre kunder ved offentliggjøring på bankens nettsider og ved informasjon til kundene ifbm etablering av nye kundeforhold og/eller ved behandling av søknader om finansiering.

Hvis vi blir kjent med at noen av våre kunder opptrer i konflikt med våre forventninger/oppfordringer vil vi gå i dialog med kunden for å søke å få til forbedring. Dersom denne oppfølgingen ikke fører til forbedringer, vil vi stille tydelige forutsetninger for at banken viderefører engasjementet med kunden. I ytterste fall kan det vurderes å avslutte kundeforholdet.

Når det gjelder føringer om å ikke gi lån så følges disse opp konkret i vurdering av søknader om finansiering.

Dokumentet «Veiledning for vurdering av samfunnsansvar- og bærekraftrisiko hos bedriftskunder» gir mere detaljert beskrivelse av vår oppfølging.