Burde ikke banken heller la være å utbetale kundeutbytte for 2020?

Kort oppsummert anser styret at banken er så solid og godt rustet at kundeutbytte kan og bør utbetales.

SpareBank 1 Østlandets gode inntjening i 2020, med økte tapsavsetninger på balansen og historisk høy kapitaldekning ved årets slutt, er sterke argumenter for å utbetale kundeutbytte. Også framskrivninger av forventet inntjening og soliditet, støtter innstillingen om utdeling av kundeutbytte.

En grunnleggende forutsetning om at banken skal være i stand til å levere på regionens behov for finansiering hos privatpersoner og bedrifter er dessuten hensyntatt i vurderingene.

Norske banker er for øvrig blant de best kapitaliserte i verden og har i motsetning til gjennomsnittet av banker i EU fortsatt tilfredsstillende lønnsomhet til tross for økning i bokførte tapsavsetninger. De har også opprettholdt utlånsaktiviteten gjennom koronakrisen og har lojalt støttet opp under «samfunnsdugnaden» for å holde aktiviteten oppe under pandemien.

For mange kunder er kundeutbyttet et kjærkomment tilskudd til hverdagsøkonomien og dette ønsker banken å bidra til.

Samtidig ivaretar banken et forsiktighetshensyn ved å lytte til myndighetenes oppfordring om å utsette betalingen til høsten og utbetale kundeutbytte dersom det er forsvarlig.