• I lys av utviklingen i Covid-19 og usikkerheten i internasjonal økonomi, herunder bankers inntjening, soliditet og utlånskapasitet, offentliggjorde det europeiske systemrisikorådet (ESRB) 18. desember 2020 en anbefaling om at
    nasjonale finansmyndigheter skulle be banker om å avstå eller være svært forsiktige med utdelinger frem til 30. september 2021.

    I Norge foreslo Finanstilsynet at norske bankers utbytte skulle begrenses til maksimalt 25 prosent utdelingsgrad av det kombinerte overskuddet etter skatt for regnskapsårene 2019 og 2020. For å ta hensyn til at sparebanker i stor grad også deler ut overskuddet i form av gaver til samfunnet, fastslo Finansdepartementet at samlet utbytte for 2019 og 2020- egnskapene skulle holdes innenfor 30 prosent av bankenes resultat, gitt forsvarlighetsvurderinger. Begrensningen gjelder fram til tidligst 30. september 2021 og innebærer at banker som utbetalte utbytte for 2019 må begrense sine utbytteutdelinger fram til 4. kvartal 2021.

    Representantskapet og styret i SpareBank 1 Østlandet slutter seg til Finansdepartementets vurderinger om å praktisere en forsiktig utbytteutbetaling på grunn av fortsatt usikkerhet om fremtidig økonomisk utvikling, og ønsker å følge myndighetenes føringer.

    Les mer om kundeutbytte