Hvordan trekkes kostnadene på fond nå som det er todelt (etter ny prismodell)?

Etter ny prismodell på fond vil prisen på de fleste fond bli todelt – en pris som forvalter skal ha for jobben (forvaltningshonorar) og en pris som banken skal ha for jobben som distributør og oppfølging av ditt kundeforhold (formidlingshonorar).

Forvaltningshonoraret (til fondsforvalter) betales til fondsforvalter gjennom justering av kursen i fondet som før. Du trenger derfor ikke å foreta deg noe selv.

Formidlingshonoraret (til banken) betales ved at det innløses fondsandeler i det fondet du har med høyest beholdning. Beregning av honorar gjøres på daglig basis basert på markedsverdien av fondet du eier. Dersom du eier flere fond vil formidlingshonoraret trekkes automatisk fra det fondet med høyest beholdning. Dette gjøres etterskuddsvis hvert kvartal. Du trenger derfor ikke å foreta deg noe selv. Dersom formidlingshonorar utgjør mindre enn 100 kroner per kvartal vil det bli trukket direkte fra konto.