Konjunkturbarometer

Gjennom vårt årlige konjunkturbarometer presenterer vi prognoser for økonomisk vekst i landsdelen vår. Denne kunnskapen bidrar til å videreutvikle det lokale næringslivet.

Hovedfunn 2023: Få tegn til bedring, negative utsikter også for 2024

 • 2022 ble et godt år for næringslivet i Midt-Norge. Regnskapsanalysen for de 16.000 største bedriftene viser høy vekst og økt lønnsomhet sammenlignet med året før.
 • Nå har stemningen snudd. Optimismen blant midtnorske bedriftsledere har ikke vært lavere siden finanskrisen i 2008, med unntak av koronaens utbrudd i mars 2020. Det viser vår forventningsundersøkelse.
 • Stigende renter har begynt å bite. Privat forbruk i Midt-Norge har falt seks måneder på rad, justert for inflasjon.
 • Økt rente vil ramme bransjer med store investeringer og høy gjeld. Rammer spesielt eiendom, kraft og fiskeri.
 • Økt usikkerhet i boligmarkedet. Enda flere vil selge sin bolig før de kjøper ny. Det kan føre til lengre omløpshastighet og lavere priser.
Video placeholder image

Bransjeindikator andre halvår 2023

De fleste bransjer har hatt god aktivitet, men økte kostnader vil påvirke inntjeningen framover. Alle bransjer flagges gult utenom havbruk, og kun offshore-servicefartøy er vurdert til positive utsikter.

 • Makrobildet preges av høy inflasjon (som likevel er på vei ned), økte renter, bråstopp i boligbyggingen og forventet nedgang i forbruket. Det er fortsatt stor global vekstusikkerhet og en nedkjøling av norsk økonomi er forestående.
   
  Vi tror norsk økonomi vil unngå resesjon, men vil preges av lav vekst de kommende årene. Rentenivået er ytterligere økt, og rentebanen er også hevet. Vi tror vi må leve med nåværende rentenivå i hvert fall et par år framover.
   
  Den norske kronen er på historisk svakt nivå, og det er ikke noen garanti at den vil komme tilbake til «normale» nivå. 
   
  Risikoen er på nedsiden, og vi opprettholder gul status og negative utsikter. 
   
  smn-samfunn-konjunkturbarometer-2023-makro
  STATUS
  • Global vekst på 3% i 2023/24 – snitt etter 2000 på 3,8%​.
  • Norsk økonomi unngår resesjon, men veksten blir lav​
  • Økt rentenivå og høyere rentebane – igjen​
  • Noe sterkere, men fortsatt svak krone
 • Likviditet er den største utfordringen i norsk landbruk. Bøndene må over kneika og gjenopprette stabilitet. God markedsbalanse totalt sett i næringen, men store overskudd av storfe og svin gir utfordringer.

  Renteøkninger og generelt høyere kostnadsnivå rammer landbruket som må tilpasse
  seg nytt nivå når inntektssiden i stor grad er preget av politisk prioritering.

  Målene om å kraftig redusere klimagassutslippene vil kreve mye av bøndene, som
  allerede merker økt trykk fra alle hold for å få til en bærekraftig matproduksjon.

  Vi opprettholder gult flagg med nøytrale utsikter.

  STATUS
  • Godt salg og gode markedsbalanser. ​
  • Kostnadsøkning og renteøkning rammer jordbruket – likviditet er en økende utfordring​
  • Matsikkerhet og –beredskap blir viktigere 
 • Økte produksjonskostnader og grunnrenteskatt til tross, bransjen nyter godt av sterk etterspørsel og høy laksepris. Selv om volumet ikke har økt nevneverdig fra samme periode i fjor, har høylaksepris og svak krone ført til at eksportverdien økte med 19%.

  Grunnrenteskatten på havbruk er nedjustert til 25 prosent. Introduksjonen av grunnrenteskatt har ført til stopp i nyinvesteringer. Næringen vil nok ta skattegrep. Flere investeringer er satt på vent - vi frykter negative ringvirkninger for leverandørindustrien.

  På etterspørselssiden har Kina kommet tilbake etter pandemien. Selv om kostnadsnivået øker, kompenserer den høye lakseprisen for dette.

  Kontraheringen av brønnbåter har stoppet opp som følge av grunnrenteskatt, svekket krone og vesentlig høyere byggekostnader. Dette kan føre til økte ratepriser og høyere verdi på eksisterende flåte.

  Vi opprettholder grønt flagg og nøytral status.

  STATUS
  • Stabil produksjon 2021-23 – forventet økning i 2024
  • ​Fortsatt høy laksepris og har økt mer enn kronesvekkelsen​
  • Kostnadene stiger kraftig – fra 44 til 60 NOK/kg 2021-24 – men det høye prisnivået medfører fortsatt solid lønnsomhet​
  • Kontraheringen i brønnbåtmarkedet har stoppet
 • Etterspørselen etter sjømatprodukter er fremdeles sterk, men økte bunkerskostnader, økende CO2 avgifter fremover og økte renter vil påvirke de fleste aktører.

  I fjoråret ble høyere kostnader og renter kompensert med økte salgspriser innen hvitfisksegmentet. For 2023 og 2024, med reduserte kvoter på torsk og hyse, vil økning i kostnader og rente slå sterkere ut for de rederi som er høyt belånt. Vi forventer at pelagiske fartøy vil få enda et godt år med gode salgspriser.

  Landindustrien og eksportørene har bedret lønnsomheten siste årene og har etter hvert god arbeidskapital, men marginene vil fortsatt være under press. 

  Selv om vi forventer at pelagisk sektor vil gjøre det godt, er kvotenedgangen i hvitfisksektoren såpass dominerende at vi skifter fra grønt til gult flagg for fiskeri samlet sett, med nøytrale utsikter.

  STATUS
  • Fremdeles høye fiskepriser og god etterspørsel, men økte kostnader og økte renter bekymrer for hvitfisk sektoren
  • ​Pelagisk sektor har stabilt god inntjening
  • Bedret lønnsomhet for fiskeindustrien, men marginene er lave
 • Fortsatt positiv utvikling, god markedsbalanse i de fleste segmenter og økende rater. Vi ser en klar forbedring i selskapenes inntjening. Det er til tider gode priser i spotmarkedet for supply, men det er i markedet for lange kontrakter at forbedringen har vært størst.

  Rekordhøye ordrereserver for subsea-aktørene gir et svært godt marked i dette segmentet. Man har sett generelt økende aktivitet i kontrakter innenfor olje og gass, men også for havvind.

  Som følge av høy aktivitet er fartøysverdiene antatt å ha økt med 12 prosent i snitt siden årsskiftet. De viktigste usikkerhetsmomenter for denne sektoren er hvordan den globale økonomien vil utvikle seg på kort sikt.

  På lang sikt er det stor usikkerhet på hvordan det grønne skiftet vil påvirke etterspørselen. Bransjen har allerede sterkt fokus på reduksjon av utslipp, men nullutslippsteknologien finnes ikke enda.

  Vi beholder gult flagg samlet sett, og beholder positive utsikter. Innen Subsea beholder vi grønt flagg.

  STATUS
  • Fortsatt høy aktivitet og bedre rater​
  • Bedring i markedsbalanse både for subsea og supply​
  • Økte fartøyverdier​
  • Bedre marginer og økt kontantstrøm for rederiene
 • Det er fortsatt høy aktivitet i bygg og anlegg, men vi ser nå at veksten i bygge- og anleggsproduksjonen er snudd til svak nedgang. Spesielt merkes dette i boligsegmentet, der både nyboligsalget og igangsetting har avtatt kraftig.

  Det er også forventninger om lavere aktivitet innenfor yrkesbygg fremover, men vurderes mindre utsatt enn bolig. Anleggsaktiviteten forventes å holde seg omtrent på dagens nivå.

  Antall konkurser i næringen øker og er fortsatt lavere enn før pandemien. Høyere rente, høy kostnadsvekst og makroøkonomisk usikkerhet reduserer investeringsviljen i bransjen og vil medføre videre økning i konkursene og fallende sysselsetting.

  Samlet sett opprettholdes gult flagg med negative utsikter for næringen. Likevel, rødt flagg isolert sett for bolig- og fritidsboligsegmentet.

  STATUS
  • Fortsatt høy aktivitet, men veksten har stoppet opp​
  • Mer negativ stemning i Regionalt nettverk​
  • Særlig bolig- og fritidsboligsegmentet bekymrer, mens yrkesbygg så langt mindre påvirket -  noe lavere aktivitet ventes​
  • Aktiviteten innen anlegg ventes opprettholdt
 • Bruk av oppsparte midler i husholdningene har holdt det private konsumet høyt til tross for inflasjon og renteøkninger. Fallet i volum for varehandel har vært kompensert av økte priser. Antall konkurser i bransjen har også vært historisk lavt.

  Vi tror nå at oppsparte midler er betydelig redusert og at prisvekst ikke vil kompensere for lavere volum framover. Kunder velger stadig oftere billigere alternativer samt prioriterer nødvendig forbruk. Særlig kapitalvarer vil merke fall i etterspørsel. Mange aktører sitter med store varelagre som skal tømmes.

  Julehandelen i 2023 vil være svært viktig for hvordan aktører i denne sektoren vil komme seg videre. Vi opprettholder gult flagg, samt beholder forventning om dårligere utsikter.

  STATUS
  • Bruk av oppsparte midler gjorde at konsumet falt mindre ennforventet til tross for høy inflasjon og renteøkning men konsumetvil falle i 2023 og sannsynligvis også i 2024 (Norges Bank antarnullvekst)
  • Kapitalvarer er hardest rammet (bobil/bil/byggevarer, møbel)
 • Økte renter gir press på kontantstrømmen til næringseiendomsforetakene. Økte risikopåslag og positiv realrente for næringseiendom har gitt økt risiko for at inflasjonsjusteringen av leiekontrakter ikke er tilstrekkelig, og legger større press på gjeldsbetjeningsevnen enn tidligere.

  Økte yielder gir forventning om fallende salgspriser. Samtidig øker konkursene i vesentlige leietagersegment, og det forventes økning i konkurser for leietakere innenfor varehandel. Vi er mest positive til kontorsegmentet, med lav kontorledighet (og rekordlav i Trondheim), leieprisene holder seg og konkursene for kontorbedriftene er lavere enn for øvrige bransjer.

  Selv om norsk økonomi forventes å unngå en hard landing og arbeidsledigheten forventes å være lav opprettholder vi gult flagg med negative utsikter for næringen samlet sett.

  STATUS
  • Fortsatt høy aktivitet i norsk økonomi og lav arbeidsledighet​
  • Økte renter og realrenter rammer lønnsomhet og aktivapriser. Rekordlav kontorledighet i Trondheim og lav ellers i regionen​
  • Ingen vesentlig økning å spore for konkursnivået

Nedlastbare rapporter og analyser


Innsikt til lokalt næringsliv

En viktig del av vårt samfunnsansvar er å samle og tilgjengeliggjøre innsikt for lokalt næringsliv. Dette bidrar til videreutvikling av regionen vår og konjunkturbarometeret er en viktig del av dette arbeidet. 

Å støtte lokalt næringsliv er en viktig del av vårt samfunnsansvar som regionens ledende bank og konjunkturbarometeret blir muliggjort av vårt samfunnsutbytte.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }