Generasjonsskifte

Selv om du vet hvem som skal overta driften av gården er det fortsatt mye å tenke på ved et generasjonsskifte. 

SMN landbrukslån gård

Skal du ta over gården?

Å ta over en landbrukseiendom er en stor beslutning. Du påtar deg mye ansvar og det kan være usikkerhet knyttet til om man egentlig har lyst til å ta over. Det er ikke uvanlig at den som skal ta over har vært delaktig i driften, men har mindre kjennskap til de økonomiske og administrative aspektene.

Før overtakelsen er det lurt å tenke gjennom dine planer for gården. Hvordan har du lyst til å drive den? Skal den drives på samme måte som tidligere eller har du tenkt å legge om driften? Hva du satser på og hvordan du planlegger å jobbe i fremtiden kan ha stor økonomisk betydning.

Video placeholder image

Ting å tenke på i forbindelse med overtakelse

Enten du skal overta eller overdra gården til neste generasjon er det flere ting som må på plass i forbindelse med et generasjonsskifte. Dere kan med fordel begynne å planlegge flere år i forveien. Når papirarbeid, avtaler og planer er i orden på forhånd blir selve overtakelsen mye enklere.

En grundig skriftlig avtale mellom de to partene bør være på plass i god tid før generasjonsskiftet.

Avtalen bør inneholde alt som en vanlig kjøpskontrakt inneholder. I tillegg bør den inneholde annen relevant informasjon som er spesifikt for gården.

Dette kan for eksempel være detaljer rundt:

  • Borett - Skal foreldrene fortsette å bo på gården?
  • Detaljer rundt oppgjør
  • Takst og verdisetting av gården

Landbruksrådgiveren din har god kunnskap om personer som kan hjelpe deg å sette opp avtalen. Det er viktig at den blir satt opp av noen som kan det, særlig om det er mye som er uklart og må avklares.

Det er lurt å fastsette gårdens eiendomsverdi slik at familien blir enige om de reelle verdiene. Banken har også behov for å vite gårdens verdi når vi skal vurdere finansiering. 

Fastsetting av gårdens eiendomsverdi gjøres gjennom landbrukstakst utført av landbrukstakstmann. 

Salg i familien skiller seg fra salg på åpent marked på flere måter. Når det gjelder verdisetting finnes tre særregler:

Åsetetakst: Taksten gjelder kun når livsarvinger (direkte etterkommere) overtar på dødsboskifte. Det skal bestemmes etter odelsloven § 56.
Åsetetaksten skal være "rimelig" og settes ofte til 75 prosent av odelstaksten. Veldig få eiendomsomsetninger prissettes etter ren åsetestakst, men prinsippet har stor betydning ved ordinære generasjonsskifter. Taksten kan ikke være høyere enn odelstakst, og man kan ta inn i vurderingen om arvingen har god eller dårlig økonomi og om personen er økonomisk i stand til å sitte med eiendommen etter arveoppgjøret.

Åsetesavslag: Ved salg fra foreldre til barn kan selger gi videre noe av opparbeidet egenkapital i form av prisavslag. Dette avslaget er som oftest på 25 prosent av taksten. Etter loven skal åseteavslag kun brukes ved dødsboskifte. Det blir også brukt ved vanlig eiendomsoverdragelse og kalles da "uegentlig åsete". Selger tjener ofte på å redusere prisen fordi man er fritatt for skatt på hele salgsvederlaget når man har eid eiendommen i minst ti år og reduserer prisen med minst 25 prosent.

Odelstakst: Dette er verdien som settes på gården ved odelsovertakelse. Odelstaksten fastsettes av retten når noen har gått til odelsløsningssak. Den fastsettes skjønnsmessig etter odelsloven § 49, og settes til det nivå en "vanlig" kjøper er villig til å betale for eiendommen som landbruk. Personer med andre hovedyrker enn landbruk regnes også som vanlige kjøpere, men ikke personer som ser eiendommen som et investeringsobjekt med sikte på fremtidig regulering og utbygging. Ved et frivillig salg kan man bruke en vanlig landbrukstakst.

I tillegg til selve landbrukseiendommen finnes det andre verdier på gården. For å få fullstendig oversikt over din økonomi er det greit å finne ut hvilke andre verdier som hører til gården. 

  • Din lokale maskinforhandler kan fastsette verdien på maskiner, redskap, kjøretøy og andre eiendeler.
  • Fagfolkene på meieriet eller slakteriet kan verdsette besetningen din. 

Du bør ta kontakt med en regnskapsfører for å få oversikt over økonomien i god tid før eiendomsoverdragelsen. 

Oversikt over økonomien er viktig både når du tar avgjørelsen om overtakelse og videre drift og når du skal snakke med banken om finansiering. Dessuten finnes det en rekke særregler for blant annet skatt som gjelder i landbruket og disse lønner det seg å ha oversikt over.

Vi tilbyr regnskapstjenester gjennom vårt datterselskap SpareBank 1 Regnskapshuset SMN, du kan lese mer om hva de kan hjelpe deg med her.

Ofte kan det være lurt å ha en samtale med landbruksrådgiveren i banken og regnskapsføren samtidig. 

Riktig finansering er viktig for god likviditet og for å skape rom for fremtidige investeringer. Hva som er riktig vil variere fra person til person. Ta kontakt med din landbruksrådgiver i banken så finner vi sammen den finansieringsstrukturen som passer best for deg, basert på blant annet

  • hva som bør finansieres på kort og lang sikt
  • hvilken lånetype du bør velge
  • hvor stor driftskredittramme du bør ha
  • når trekkdato på lån bør være

Hvordan oppgjøret for gården skal foregå er beskrevet i kjøpekontrakten. Ofte er det gamle lån som skal innfris og et kontantbeløp som skal utbetales på konto til selger.

Det kan være ryddig og greit at banken tar seg av selve oppgjøret av gården, og dette hjelper vi deg gjerne med.

Et vellykket generasjonsskifte

Tredjegenerasjon gårdbruker på Sæther Gård på Levanger Andreas Rekstad var aldri i tvil om at han skulle ta over slektsgården. - Gården hører jo til familien, den er vår. 

Video placeholder image

Støtte gjennom hele prosessen

Landbruksregnskap

Våre spesialister på landbruksregnskap i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN kan bistå gjennom hele prosessen slik at du får et ryddig generasjonsskifte. Du får hjelp med selskapsstruktur, arv, skatteoppgjør, verdivurderinger.

Landbruksmegling

EiendomsMegler 1 Midt-Norge har spesialkompetanse på kjøp og salg av landbrukseiendom. Vi hjelper deg med både planlegging av overtagelse og salg. Be rådgiveren din i banken om å formidle kontakt eller ta kontakt med dem direkte. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }