Forretningsområder

SpareBank 1 SR-Bank ASA

Personmarkedet

SpareBank 1 SR-Bank er ledende på personmarkedet påSør- og Vestlandet med 339 000 personkunder over 13 år.Det utgjør en markedsandel på omlag 20 prosent imarkedsområdet ved utgangen av 2018. I tillegg til personkunder betjener divisjonen 9 400 næringsdrivende-og landbrukskunder samt 3500 lag og foreninger. Et samlet tilbud av gode digitale tjenester, et modernekundesenter og et godt utbygd kontornettverk gir kundene rask og enkel tilgang til finansielle tjenester og kompetansei alle kanaler.

Bedriftsmarkedet

Bedriftsmarkedet har 16 700 bedriftskunder fordelt på fem regionale forretningsenheter, samt to spesialavdelinger innen energi og maritim og offentlig sektor.SpareBank 1 SR-Bank er en totalleverandør av finansielleprodukter og tjenester til bedrifter, og en satsing somkomplementerer kundetilbudet er en spesialistavdelinginnen internasjonal cash management (ICM). Det arbeides kontinuerlig med å få på plass flere digitale salgs- ogselvbetjeningsløsninger for bedriftskunder.

Kapitalmarkedet

SpareBank 1 SR-Bank Markets er regionens ledende verdipapirforetak.Virksomheten omfatter kunde- og egenhandel med renterog valuta, rådgivning og tilrettelegging av fremmed- ogegenkapitalfinansiering samt verdipapiradministrativetjenester. Kundeaktiviteter i samarbeid med konsernet sine øvrige forretningsområder skal være hovedvirksomhetenog bidra til å kombinere spesialistkompetanse med lokalkunnskap og forståelse.

Strategi, innovasjon og utvikling

Under forretningsområdet strategi, innovasjon og utvikling er konsernets strategi og IT-utviklingsarbeid samlet. Dette for å gi større kraft og økt oppmerksomhet mot alt utviklingsarbeid i konsernet framover. Forretningsområdethar også resultatansvar for SpareBank 1 SR-Banks nyeinnovasjonssatsing FinStart Nordic. Selskapet er etablert som et heleid datterselskap og skal drives som en kombinasjon av venture- og oppstartsselskap.

Kundetilbud og markedsføring

Forretningsområdet har ansvar for utvikling av konsernets merkevare og kundereiser inkludert økosystemet rundtkunden og konsernets verdikjede. Området har ansvar for utvikling av konsernets produkter, tjenester, kanaler,markedsføring og CRM aktiviteter.

DATTERSELSKAP

EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS
EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS er den ledende eiendomsmegleren i konsernets markedsområde, og det største selskapet i den nasjonale EiendomsMegler 1-kjeden. Forretningsvirksomheten består av næringsmegling,formidling av fritidsboliger, nybygg og brukte boliger.

SR-Forvaltning AS
SR-Forvaltning AS har konsesjon for forvaltning avverdipapirfond og til å drive aktiv forvaltning. SR-Forvaltning utvidet høsten 2018 virksomheten ved å etablere flere nye verdipapirfond. Selskapet forvalter ved inngangen til 2019 åtte verdipapirfond, herav tre aksjefond, to obligasjonsfond ogtre kombinasjonsfond. SR-Forvaltning forvalter i tillegg diskresjonære porteføljer for SpareBank 1 SR-Bank ASA sin pensjonskasse, samt for eksterne kunder under diskresjonære mandat. Den eksterne kundebasen består av pensjonskasser, offentlige og private virksomheter, samt formuende privatpersoner. Selskapet har siden oppstarten i 1999 gitt godlangsiktig risikojustert avkastning for sine kunder, bådeabsolutt og relativt.

SpareBank 1 Regnskapshuset SR AS
Selskapet ble etablert i 1. kvartal 2015 og har siden oppstarten vokst fra 0 til nærmere over 100 mill kroner i omsetning. Selskapet har ved inngangen til 2019 syv kontorer, fire i Rogaland og tre i Bergen som totalt betjener om lag 1800 kunder. Selskapet har siden oppstarten fått en solid markedsposisjon i Rogaland og Hordaland innen regnskapstjenester, og opplever en god tilførsel av nye kunder med behov for moderne og effektiv regnskapsførsel. Forretningsområder innen rådgivning og lønn/HR er også i vekst, på dette området opplever selskapet at det er god etterspørsel i markedet.

SR-Boligkreditt AS
SR-Boligkreditt AS er et heleid datterselskap og ble etablert i 2. kvartal 2015. Selskapets formål er å kjøpe boliglån av SpareBank 1 SR-Bank og å finansiere dette ved å utstedeobligasjoner med fortrinnsrett. Gjennom SR-Boligkreditt AS kan SpareBank 1 SR-Bank diversifisere og optimalisere sinfunding. Moody’s har gitt sin beste rating, Aaa tilSR-Boligkreditt AS.

FinStart Nordic AS
Selskapet ble formelt etablert 1. januar 2018 og er enoppstartsfabrikk for nye idéer. FinStart Nordic skal bidra tilå utvikle et enda bedre kundetilbud gjennom utvikling avfinansielle tjenester, kombinert med en finansiell oppside. I 2018 har FinStart Nordic gått inn på eiersiden i seks selskaper.

DELEIDE SELSKAP SpareBank 1 Gruppen AS

 • SpareBank 1 Gruppen AS eies av:
  • SpareBank 1 SR-Bank ASA (19,5 prosent)
  • SpareBank 1 Nord-Norge (19,5 prosent)
  • SpareBank 1 SMN (19,5 prosent)
  • SpareBank 1 Østlandet (12,4 prosent)
  • Samarbeidende Sparebanker AS (19,5 prosent)
 • Landsorganisasjonen (LO) ogtilknyttede fagforbund (9,6 prosent)

SpareBank 1 Gruppen AS eier 100 prosent av aksjene i

 • SpareBank 1 Forsikring AS
 • ODIN Forvaltning AS
 • Conecto AS
 • SpareBank 1 Factoring AS
 • SpareBank 1 Portefølje AS
 • SpareBank 1 Spleis AS
 • Fremtind Forsikring AS (65 prosent)
 • LO Favør AS (51 prosent)

SpareBank 1 Banksamarbeidet DA

SpareBank 1 Banksamarbeidet DA er ansvarlig forsamarbeidsprosesser og leveranse av tjenester til SpareBank 1-alliansen og utvikler og leverer blant annet felles IT/mobilløsninger, merkevare- og markedsføringskonsepter, forretningskonsepter, produkter og tjenester,kompetanse, analyser, prosesser, beste-praksis-løsninger og innkjøp.

SpareBank 1 SR-Bank sin eierandel i SpareBank 1 Banksamarbeidet var ved utgangenav 2018 på 18,0 %. Selskapene i SpareBank 1 Gruppen AS og SpareBank 1 Banksamarbeidet DA utgjør det som kalles Alliansesamarbeidet. SpareBank 1-alliansens banker og LO har, for øvrig,direkte eierandeler i følgende selskaper:

• BN Bank ASA
• SpareBank 1 Boligkreditt AS
• SpareBank 1 Kredittkort AS
• SpareBank 1 Næringskreditt AS
• SpareBank 1 Markets AS
• SpareBank 1 Betaling AS


SpareBank 1 Boligkreditt AS og SpareBank 1 Næringskreditt AS
SpareBank 1 Boligkreditt AS og SpareBank 1 Næringskreditt AS har konsesjoner som kredittforetak og utsteder obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) i henholdsvis boliglåns- og næringseiendomsporteføljer kjøpt av eierbankene. Selskapene eies av banker i SpareBank 1-alliansen og bidrar til å sikre eierbankene tilgang til stabil og langsiktig finansiering til konkurransedyktige priser. SpareBank 1 Boligkreditt AS hadde ved utgangen av 2018 et samlet utlånsvolum på 184,1 mrd kroner, hvorav 8,9 mrd kroner var boliglån kjøpt fra SpareBank 1 SR-Bank. Bankens eierandel i selskapet var 4,8 prosent og oppdateres årlig isamsvar med andel solgt volum ved hvert årsskifte. SpareBank 1 Næringskreditt AS hadde ved utgangen av2018 et samlet utlånsvolum på 11,1 mrd kroner, hvorav 0,4 mrd kroner var lån kjøpt fra SpareBank 1 SR-Bank. Bankenseierandel i selskapet var 14,4 prosent ved utgangen av 2018.

BN Bank ASA
SpareBank 1 SR-Bank og de andre sparebankene iSpareBank 1-alliansen kjøpte Glitnir Bank ASA i 4. kvartal 2008. Navnet ble siden endret til BN Bank ASA. SpareBank 1 SR-Bank eier 23,5 prosent av aksjene. 

(Det er inngått avtale om endret eiermodell derSpareBank 1 SR-Bank skal eie 35,02 prosent i BN Bank ASA.)