Forretningsområder

SPAREBANK 1 SR-BANK ASA

Personmarkedet

SpareBank 1 SR Bank er ledende på personmarkedet på Sør- og Vestlandet med 318 000 personkunder over 13 år.

Det utgjør en markedsandel på omlag 20 prosent i markedsområdet ved utgangen av 2017. I tillegg til personkunder betjener divisjonen 5 900 personlig næringsdrivende- og landbrukskunder. Et samlet tilbud av gode digitale tjenester, et moderne kundesenter og et godt utbygd kontornettverk gir kundene rask og enkel tilgang til finansielle tjenester og kompetanse i alle kanaler.

Bedriftsmarkedet

Bedriftsmarkedet har 15 000 bedriftskunder fordelt på fem regionale forretningsenheter, samt to spesialavdelinger innen energi og maritim og offentlig sektor.

SpareBank 1 SR-Bank er en totalleverandør av finansielle produkter og tjenester til bedrifter, og en satsing som komplementerer kundetilbudet er en spesialistavdeling innen internasjonal cash management (ICM). Det arbeides kontinuerlig med å få på plass flere digitale salg- og selvbetjeningsløsninger for bedriftskunder.

Kapitalmarkedet

SpareBank 1 SR-Bank Markets er regionens ledende verdipapirforetak.

Virksomheten omfatter kunde- og egenhandel med renterog valuta, rådgivning og tilrettelegging av fremmed- og egenkapitalfinansiering samt verdipapiradministrative tjenester. Kundeaktiviteter i samarbeid med konsernet sine øvrige forretningsområder skal være hovedvirksomheten og bidra til å kombinere spesialistkompetanse med lokalkunnskap og forståelse.

Strategi, innovasjon og utvikling

Under forretningsområdet strategi, innovasjon og utvikling er konsernets strategi-, prosjekt og IT-utviklingsarbeid samlet.

Dette for å gi større kraft og økt oppmerksomhet mot alt utviklingsarbeid i konsernet framover. Forretningsområdet har også resultatansvar for SpareBank 1 SR-Banks nye innovasjonssatsing FinStart Nordic som er etablert som et heleid datterselskap og skal drives som en kombinasjon av venture- og oppstartsselskap.

Kundetilbud og markedsføring

Forretningsområdet har ansvar for utvikling av konsernets merkevare og kundereiser inkludert økosystemet rundt kunden og konsernets verdikjede.

Området har ansvar for utvikling av konsernets produkter og tjenester, markedsføring og CRM aktiviteter.

DATTERSELSKAP

EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS

EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS er den ledende eiendomsmegleren i konsernets markedsområde, og det største selskapet i den nasjonale EiendomsMegler 1-kjeden. Forretningsvirksomheten består av næringsmegling, formidling av fritidsboliger, nybygg og brukte boliger.

SR-Forvaltning AS

SR-Forvaltning AS har konsesjon til å drive aktiv forvaltning og forvaltning av verdipapirfond. Forvaltningsselskapet har tre verdipapirfond; SR-Utbytte, SR-Kombinasjon og SR-Rente, hvor alle ble etablert for over tre år siden. Selskapet forvalter i tillegg diskresjonære porteføljer for SpareBank 1 SR-Bank sin pensjonskasse, samt for eksterne kunder under diskresjonære mandat. Den eksterne kundebasen består av pensjonskasser, offentlige og private virksomheter, samt formuende privatpersoner.

SpareBank 1 Regnskapshuset SR AS

Selskapet ble etablert i 1. kvartal 2015 og har siden oppstarten vokst fra 0 til nærmere 100 mill kroner i omsetning. Selskapet har ved inngangen til 2018 syv kontorer, fire i Rogaland og tre i Bergen som totalt betjener mer enn 1 600 kunder. Selskapet har siden oppstarten fått en solid markedsposisjon i Rogaland og Hordaland, og opplever en god tilførsel av nye kunder med behov for moderne og effektiv regnskapsførsel.

SR-Boligkreditt AS

SR-Boligkreditt AS er et heleid datterselskap og ble etablert i 2. kvartal 2015. Selskapets formål er å kjøpe boliglån av SpareBank 1 SR-Bank og å finansiere dette ved å utstede obligasjoner med fortrinnsrett. Gjennom SR-Boligkreditt AS kan SpareBank 1 SR-Bank diversifisere og optimalisere sin funding. Moody’s har gitt sin beste rating, Aaa til SR-Boligkreditt AS.

FinStart Nordic AS

Selskapet vil være en oppstartsfabrikk for nye idéer med oppstart 1. januar 2018. Selskapet skal bidra til å utvikle et enda bedre kundetilbud gjennom utvikling av finansielle tjenester, kombinert med en finansiell oppside.

DELEIDE SELSKAP

SpareBank 1 Gruppen AS

SpareBank 1 Gruppen AS eies av:

 • SpareBank 1 SR-Bank ASA (19,5 prosent)
 • SpareBank 1 Nord-Norge (19,5 prosent)
 • SpareBank 1 SMN (19,5 prosent)
 • SpareBank 1 Østlandet (12,4 prosent)
 • Samarbeidende Sparebanker AS (19,5 prosent)
 • Landsorganisasjonen (LO) og tilknyttede fagforbund (9,6 prosent) 

SpareBank 1 Gruppen AS eier 100 prosent av aksjene i:

 • SpareBank 1 Forsikring AS
 • SpareBank 1 Skadeforsikring AS
 • ODIN Forvaltning AS
 • Conecto AS
 • SpareBank 1 Factoring AS
 • SpareBank 1 Portefølje AS
 • SpareBank 1 Spleis AS
 • SpareBank 1 Medlemskort (51 %)

SpareBank 1 Banksamarbeidet DA

SpareBank 1 Banksamarbeidet DA er ansvarlig for samarbeidsprosesser og leveranse av tjenester til SpareBank 1-alliansen og utvikler og leverer blant annet felles IT/mobilløsninger, merkevare- og markedsføringskonsepter, forretningskonsepter, produkter og tjenester, kompetanse, analyser, prosesser, beste-praksis-løsninger og innkjøp. SpareBank 1 SR-Bank sin eierandel i SpareBank 1 Banksamarbeidet var ved utgangen av 2017 på 18,0 prosent.

Selskapene i SpareBank 1 Gruppen AS og SpareBank 1 Banksamarbeidet DA utgjør det som kalles Alliansesamarbeidet.

SpareBank 1-alliansens banker og LO har, for øvrig, direkte eierandeler i følgende selskaper:

 • BN Bank ASA
 • SpareBank 1 Boligkreditt AS
 • SpareBank 1 Kredittkort AS
 • SpareBank 1 Næringskreditt AS
 • SpareBank 1 Markets AS
 • SpareBank 1 Betaling AS

SpareBank 1 Boligkreditt AS og SpareBank 1 Næringskreditt AS

SpareBank 1 Boligkreditt AS og SpareBank 1 Næringskreditt AS har konsesjoner som kredittforetak og utsteder obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) i henholdsvis boliglåns- og næringseiendomsporteføljer kjøpt av eierbankene. Selskapene eies av banker i SpareBank 1-alliansen og bidrar til å sikre eierbankene tilgang til stabil og langsiktig finansiering til konkurransedyktige priser.

SpareBank 1 Boligkreditt AS hadde ved utgangen av 2017 et samlet utlånsvolum på 177,7 mrd kroner, hvorav 14,1 mrd kroner var boliglån kjøpt fra SpareBank 1 SR-Bank. Bankens eierandel i selskapet var 8,0 prosent og oppdateres årlig i samsvar med andel solgt volum ved hvert årsskifte.

SpareBank 1 Næringskreditt AS hadde ved utgangen av 2017 et samlet utlånsvolum på 9,9 mrd kroner, hvorav 0,5 mrd kroner var lån kjøpt fra SpareBank 1 SR-Bank. Bankens eierandel i selskapet var 19,2 prosent ved utgangen av 2017.

BN Bank ASA

SpareBank 1 SR-Bank og de andre sparebankene i SpareBank 1-alliansen kjøpte Glitnir Bank ASA i 4. kvartal 2008. Navnet ble siden endret til BN Bank ASA. SpareBank 1 SR-Bank eier 23,5 prosent av aksjene.