Forretningsområder

default

SpareBank 1 SR-Bank ASA

Personmarkedet

SpareBank 1 SR-Bank er ledende på personmarkedet på Sør- og Vestlandet med 348 000 personkunder over 13 år. I tillegg ble det åpnet kontor for å betjene kunder i Oslo i løpet av 2018.

Markedsandelen på Sør-og Vestlandet var om lag 20 prosent ved utgangen av 2019. I tillegg til personkunder betjener divisjonen 9 400 næringsdrivende- og landbruks­kunder samt 3 500 lag og foreninger.

Et samlet tilbud av gode digitale tjenester, et moderne kundesenter og et godt utbygd kontornettverk gir kundene rask og enkel tilgang til finansielle tjenester og kompetanse i alle kanaler.

Bedriftsmarkedet

Bedriftsmarkedet har 17 700 bedriftskunder fordelt på fem regionale forretnings­enheter, samt to spesialavdelinger innen energi og maritim og offentlig sektor.

SpareBank 1 SR-Bank er en totalleverandør av finansielle produkter og tjenester til bedrifter, og en satsing som komplementerer kundetilbudet er en spesialistavdeling innen internasjonal cash management (ICM). Det arbeides kontinuerlig med å få på plass flere digitale salgs- og selvbetjeningsløsninger for bedriftskunder.

Kapitalmarkedet

SpareBank 1 SR-Bank Markets er regionens ledende verdipapirforetak. Virksomheten omfatter kunde- og egenhandel med renter og valuta, rådgivning og tilrettelegging av fremmed- og egenkapitalfinansiering samt verdipapiradministrative tjenester. Kundeaktiviteter i samarbeid med konsernet sine øvrige forretningsområder skal være hovedvirksomheten og bidra til å kombinere spesialistkompetanse med lokal kunnskap og forståelse.

Strategi, innovasjon og utvikling

Under forretningsområdet strategi, innovasjon og utvikling er konsernets strategi og IT-utviklingsarbeid samlet.

Dette for å gi større kraft og økt oppmerksomhet mot alt utviklingsarbeid i konsernet framover. Forretningsområdet har også resultatansvar for SpareBank 1 SR-Banks innovasjonssatsing FinStart Nordic. Selskapet er etablert som et heleid datterselskap og skal drives som en kombinasjon av venture- og oppstartsselskap.

Kundetilbud og markedsføring

Forretningsområdet har ansvar for utvikling av konsernets merkevare og kundereiser inkludert økosystemet rundtkunden og konsernets verdikjede. Området har ansvar for utvikling av konsernets produkter, tjenester, kanaler,markedsføring og CRM-aktiviteter.

 

DATTERSELSKAP

EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS
EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS er den ledende eiendomsmegleren i konsernets markedsområde, og det største selskapet i den nasjonale EiendomsMegler 1-kjeden. Forretningsvirksomheten består av næringsmegling,formidling av fritidsboliger, nybygg og brukte boliger.

SpareBank 1 Regnskapshuset SR AS
Selskapet ble etablert i 1. kvartal 2015 og har siden oppstarten vokst fra 0 til nærmere over 125 mill kroner i omsetning. Selskapet har ved inngangen til 2020 sju kontorer, tre i Rogaland, tre i Bergen og et Grimstad, som totalt betjener om lag 2 600 kunder. Selskapet har siden oppstarten fått en solid markedsposisjon i Rogaland, Vestland og Agder innen regnskapstjenester, og opplever en god tilførsel av nye kunder med behov for moderne og effektiv regnskapsførsel. Forretningsområder innen rådgivning og lønn/HR er også i vekst, på dette området opplever selskapet at det er god etterspørsel i markedet.

SR-Boligkreditt AS
SR-Boligkreditt AS er et heleid datterselskap og ble etablert i 2. kvartal 2015. Selskapets formål er å kjøpe boliglån av SpareBank 1 SR-Bank og så finansiere dette ved å utstede obligasjoner med fortrinnsrett. Gjennom SR-Boligkreditt AS kan SpareBank 1 SR-Bank diversifisere og optimalisere sin funding. Moody’s har gitt sin beste rating, Aaa til SR-Boligkreditt AS.

FinStart Nordic AS
Selskapet ble formelt etablert 1. januar 2018 og er en oppstartsfabrikk for nye idéer. FinStart Nordic skal bidra til å utvikle et enda bedre kundetilbud gjennom utvikling av finansielle tjenester, kombinert med en finansiell oppside. FinStart Nordic har gjennomført åtte investeringer, og etablert et selskap på egenhånd.

Monner AS

Selskapet er et betalingsforetak og en registrert låneformidler. Lån formidles fra private investorer (personer og aksjeselskap) direkte til små og mellomstore norske aksjeselskap via en egenutviklet digital plattform. Den 1. juli 2019 kjøpte SpareBank 1 SR-Bank ASA 100 prosent av aksjene i Monner AS.

DELEIDE SELSKAP SpareBank 1 Gruppen AS

 • SpareBank 1 Gruppen AS eies av:
  • SpareBank 1 SR-Bank ASA (19,5 prosent)
  • SpareBank 1 Nord-Norge (19,5 prosent)
  • SpareBank 1 SMN (19,5 prosent)
  • SpareBank 1 Østlandet (12,4 prosent)
  • Samarbeidende Sparebanker AS (19,5 prosent)
 • Landsorganisasjonen (LO) ogtilknyttede fagforbund (9,6 prosent)

SpareBank 1 Gruppen AS eier 100 prosent av aksjene i

 • SpareBank 1
 • Forsikring AS
 • ODIN Forvaltning AS
 • Conecto AS
 • SpareBank 1 Factoring AS
 • Mohdi Finans AS
 • SpareBank 1 Spleis AS
 • Fremtind
 • Forsikring AS (65 prosent)
 • LO Favør AS (51 prosent)

SpareBank 1 Utvikling DA

SpareBank 1 Utvikling DA er ansvarlig for samarbeidsprosesser og leveranse av tjenester til SpareBank 1-alliansen og utvikler og leverer blant annet felles IT/mobilløsninger, merkevare- og markedsførings­konsepter, forretnings­konsepter, produkter og tjenester, kompetanse, analyser, prosesser, beste-praksis-løsninger og innkjøp. SpareBank 1 SR-Bank sin eierandel i SpareBank 1 Banksamarbeidet var ved utgangen av 2019 på 18,0 %. 

Selskapene i SpareBank 1 Gruppen AS og SpareBank 1 Utvikling DA utgjør det som kalles Alliansesamarbeidet.

SpareBank 1-alliansens banker og LO har, for øvrig, direkte eierandeler i følgende selskaper:

BN Bank ASA

SpareBank 1 Boligkreditt AS

SpareBank 1 Kredittkort AS

SpareBank 1 Næringskreditt AS

SpareBank 1 Markets AS

SpareBank 1 Betaling AS

SpareBank 1 Boligkreditt AS og SpareBank 1 Næringskreditt AS

SpareBank 1 Boligkreditt AS og SpareBank 1 Næringskreditt AS har konsesjoner som kredittforetak og utsteder obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) i henholdsvis boliglåns- og nærings­eiendomsporteføljer kjøpt av eierbankene. Selskapene eies av banker i SpareBank 1-alliansen og bidrar til å sikre eierbankene tilgang til stabil og langsiktig finansiering til konkurranse­dyktige priser.

SpareBank 1 Boligkreditt AS hadde ved utgangen av 2019 et samlet utlånsvolum på 191,3 mrd kroner, hvorav 4,2 mrd kroner var boliglån kjøpt fra SpareBank 1 SR-Bank. Bankens eierandel i selskapet var 2,2 prosent og oppdateres årlig isamsvar med andel solgt volum ved hvert årsskifte.

SpareBank 1 Næringskreditt AS hadde ved utgangen av 2019 et samlet utlånsvolum på 10,3 mrd kroner. SpareBank 1 SR-Bank ASA hadde pr utgangen av 2019 ikke solgt noen lån til SpareBank 1 Næringskreditt AS. Bankens eierandel i selskapet var 15,6 prosent ved utgangen av 2019.

BN Bank ASA

SpareBank 1 SR-Bank og de andre sparebankene i SpareBank 1-alliansen kjøpte Glitnir Bank ASA i 4.
kvartal 2008. Navnet ble siden endret til BN Bank ASA. SpareBank 1 SR-Bank eier 35,0 prosent av aksjene.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }