Vedtekter

Vedtekter for SpareBank 1 SR-Banks talentfond G9alt.

I. Opprettelse og formål
Styret i SpareBank 1 SR-Bank opprettet i 1999 talentfondet G9alt - et fond som skal deles ut i form av stipendier til talentfull ungdom med tilknytning til Rogaland, Hordaland og Agder-fylkene. 
Målet med talentfondet G9alt er å stimulere ungdom til å utvikle sine talenter og interesser som bidrar til sikre at regionene tilføres kreativitet, skaperevne og kompetanse på alle områder i samfunns- og næringslivet.
SpareBank 1 SR-Bank ønsker å være den anbefalte og foretrukne bank blant de unge i Rogaland, Agder og Hordaland - blant annet ved å satse på unge talenter. 
 

II. Finansiering
Talentfondet G9alt består av midler som er gitt av SpareBank 1 SR-Bank.
Banken dekker styrehonorarer, markedsføring, utgifter til utdelings-arrangement og øvrige administrasjonskostnader.
 

III. Styre og forvaltning
Talentfondet G9alt forvaltes av ett styre. Styret består av 3 representanter fra Rogaland, 2 fra Agder og 2 fra Hordaland, og skal bestå av personer som dekker kunnskaper innenfor de forskjellige fagområdene. I tillegg skal styret bestå av 3 representanter fra SpareBank 1 SR-Bank, regiondirektør PM, Agder og Hordaland samt konserndirektør kommunikasjon. Styremedlemmene og styrets leder oppnevnes av adm. direktør i SpareBank 1 SR-Bank, og velges for to år.
Det administrative ansvaret for programmet legges som tidligere til administrasjonen ved Inger Årsvoll Tuxen. 
Styrene gir bestemmelser om fondets administrasjon og forvaltning. Styret er beslutningsdyktig når to tredeler av medlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet er leders stemme utslagsgivende.

 

IV. Tildeling
Talentfondets utdeling utgjør årlig totalt kroner 700.000. Styret deler ut fortrinnsvis 3 stipend á kr 100.000 og 3 stipend á kr 50.000 og 10 stipend á kr 25.000. Tildelingene skal på best mulig måte være balanserte i forhold til de 3 hovedfylkene som omfattes av programmet (Vest- og Aust-Agder vurderes under ett). Avhengig av søkermassen og dens kvalitet kan styret avvike stipend størrelse og antall stipend. Søknadsfristen fastsettes hvert år av banken.


V. Hvem kan søke?
Ungdommer i alderen 16 - 25 år som har bestemte talenter og interesser oppfordres til å søke. Dette gjelder både enkeltpersoner og grupper. Personer som har kjennskap til talenter oppfordres spesielt til å sende inn forslag til SpareBank1 SR-Bank. Søkeren bør ha tilhørighet til Rogaland, Agder eller Hordaland og ha planer om å bosette seg i ett av fylkene, men trenger ikke bo i nevnte fylker på søknadstidspunktet. Alle kandidatene som søker skal vurderes av styret, som også kan vise fleksibilitet i grensetilfeller.

 

VI. Bekjentgjørelse
Hvert år, i god tid før søknadsfristens utløp, skal banken gjennom massemedier og bankens kontornett invitere til å søke og foreslå kandidater til talentfondet G9alt.
 

VII. Framgangsmåte ved søknad
Søknadsskjema legges ut på G9alts nettside ved annonsering: www.g9alt.no  
 

VIII. Endring av vedtektene
Adm. direktør i SpareBank 1 SR-Bank kan vedta endring av disse vedtektene.
 

IX. Godkjennelse av vedtektene
Disse vedtektene er godkjent av adm. direktør i SpareBank 1 SR-Bank, og trådde i kraft 15.oktober 2012.