Egenkapitalbevis

Her finner du informasjon om egenkapitalbevis i SpareBank 1 Østfold Akershus (SOAG).


 • Du vil finne en oversikt over bankens eierandelskapital og største egenkapitalbeviseiere i kvartalsrapporten

 • SpareBank 1 Østfold Akershus har følgende utbyttepolitikk

  Det er et mål å forvalte bankens ressurser på en slik måte at aksjonærene oppnår avkastning i form av utbytte og kursstigning som over tid er konkurransedyktig i forhold til sammenlignbare plasseringer.

  Årsoverskuddet blir fordelt mellom eierkapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidligere omtalt som sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital.Ved fastsettelse av størrelsen på gaver og årlig utbytte skal det tas hensyn til konsernets kapitalbehov, herunder kapitaldekningskrav,samt konsernets mål og strategiske planer. Med mindre kapitalbehovet tilsier noe annet, er styrets mål at om lag halvparten av årets resultat etter skatt deles ut som gaver og utbytte.

 • SpareBank 1 Østfold Akershus legger betydelig vekt på at korrekt, relevant og tidsriktig informasjon om bankens utvikling og resultaterskal skape tillit overfor investormarkedet. 

  Eierne av egenkapitalbevis, børs og media, vil bli holdt orientert om utviklingen i banken gjennom årsrapporter, kvartalsrapporter, pressemeldinger og presentasjoner av banken.

  Målsettingen er å øke forståelsen for og kunnskapen om banken og bankens egenkapitalbevis slik at det skapes og opprettholdes et likvid og effektivt marked for egenkapitalbevisene.Banken har inngått markedspleieavtale med SpareBank 1 Markets for å bedre likviditeten i bankens egenkapitalbevis, SOAG.

 • .

  Meglerhus Navn Telefon  E-post   
  Pareto Securities  Vegard Toverud +47 22878824 Send E-post  
  Arctic Securities Joakim Svingen +47 48403186 Send E-post  
  SpareBank 1 Markets Nils C. Øyen +47 99500240 Send E-post  
  Norne  Žilvinas Jusaitis +47 21 95 37 03 Send E-post  
 • Kontofører
  SpareBank 1 SMN
  Verdipapirservice

  E-post: settlement@sb1markets.no
  Telefon: 24 13 36 04

   


Informasjon om egenkapitalbeviset


Kontaktperson

Lillian Lundberg
Viseadministrerende direktør/Investorkontakt
+47 480 44 469