Egenkapitalbevis

Her finner du informasjon om egenkapitalbevis i SpareBank 1 Østfold Akershus.

Hva er egenkapitalbevis?

Egenkapitalbeviset (ek-beviset) har mange likhetstrekk med aksjer, men har også noen forskjeller. I et aksjeselskap eier aksjonærene hele egenkapitalen, mens det er to former for egenkapital i en sparebank med egenkapitalbevis. Den ene er grunnfondet, som er den egenkapitalen som er bygget opp historisk gjennom bankens årlige overskudd. Den andre er eierandelskapitalen som består av kapitalen fra egenkapitalen med eventuelt tilhørende utjevningsfond og overkursfond.

 

Egenkapitalbevis

Egenkapitalbevisene i SpareBank 1 Østfold Akershus er børsnotert på Oslo Børs, ticker SOAG.

Bokført eierandelskapital ved utgangenav 2020 var 1.239 millioner kronerfordelt på 12,4 millioner egenkapitalbevispålydende 100 kroner.

De 20 største eiere av egenkapitalbevis

Oppdatert kursinformasjon (Oslo Børs)

Prospekt

Siden 2010 har det vært gjennomført 3 emisjoner hvorav to har hatt prospektplikt:
 

2017: Emisjon uten prospektplikt, dvs. vi har ingen prospekt fra denne emisjonen

2015: Rettet emisjon i 2015 med etterfølgende reparasjonsemisjon og ansattemisjon

2011: Fusjon mellom Rygge- Vaaler Sparebank og Halden Sparebank


Egenkapitalavkastning

Banken har et mål om å levere en egenkapitalavkastning over 10 % over tid.

Det er et mål å forvalte bankens ressurser på en slik måte at aksjonærene oppnår avkastning i form av utbytte og kursstigning som over tid er konkurransedyktig i forhold til sammenlignbare plasseringer.

Investorpolitikk

SpareBank 1 Østfold Akershus legger betydelig vekt på at korrekt, relevant og tidsriktig informasjon om bankens utvikling og resultaterskal skape tillit overfor investormarkedet. Eierne av egenkapitalbevis, børs og media, vil bli holdt orientert om utviklingen i banken gjennom årsrapporter, kvartalsrapporter, pressemeldinger og presentasjoner av banken.

Målsettingen er å øke forståelsen for og kunnskapen om banken og bankens egenkapitalbevis slik at det skapes og opprettholdes et likvid og effektivt marked for egenkapitalbevisene. Banken har inngått markedspleieavtale med SpareBank 1 Markets for å bedre likviditeten i bankens egenkapitalbevis, SOAG.

Her kan du lese vår investorpolitikk med beskrivelse av hvordan vi etterlever Oslo Børs IR-anbefaling av 1. mars 2021.

Utbytte

SpareBank 1 Østfold Akershus skal til enhver tid ha en klar og forutsigbar utbyttepolitikk. Med mindre kapitalbehovet tilsier noe annet, er styrets mål at inntil 50 prosent av årets resultat etter skatt i morbanken deles ut som gaver og utbytte. Det er videre et mål at eierbrøken opprettholdes.

Ved fastsettelse av størrelsen på gaver og årlig utbytte skal det tas hensyn til konsernets kapitalbehov, herunder kapitaldekningskrav, samt konsernets mål og strategiske planer. 

Regnskapsår Forslag Vedtak Eierregisterdato Ubetaling Utbytte
2022 09.02.2023 30.03.2023 03.04.2023 12.04.2023 17,80
2021 10.02.2022 29.03.2022 31.03.2022 06.04.2022 16,20
2020 08.02.2021 30.03.2021 06.04.2021 12.04.2021 3,50

Analytikerdekning

 

Meglerhus Navn Telefon  E-post 
Pareto Securities  Vegard Toverud (+47) 22 87 88 24 Send e-post
Arctic Securities Roy Tilley (+47) 21 01 32 24 Send e-post
Arctic Securities Martin Schei Nilsen (+47) 91 75 33 08 Send e-post
SpareBank 1 Markets Lars-Daniel Westby (+47) 900 39 665 Send e-post
SpareBank 1 Markets Daniel Rørvik (+47) 416 88 717 Send e-post
Norne  Marina Tarakanova (+370) 683 95 675 Send e-post

Kontofører

SpareBank 1 SMN
Verdipapirservice

E-post: settlement@sb1markets.no
Telefon: 24 13 36 04Kontaktperson

Lillian Lundberg
Viseadministrerende direktør/Investorkontakt
+47 480 44 469
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }