Investor

Egenkapitalbevis

Her finner du informasjon om egenkapitalbevis i SpareBank 1 Østfold Akershus.

Hva er egenkapitalbevis?

Egenkapitalbeviset (ek-beviset) har mange likhetstrekk med aksjer, men har også noen forskjeller. I et aksjeselskap eier aksjonærene hele egenkapitalen, mens det er to former for egenkapital i en sparebank med egenkapitalbevis. Den ene er grunnfondet, som er den egenkapitalen som er bygget opp historisk gjennom bankens årlige overskudd. Den andre er eierandelskapitalen som består av kapitalen fra egenkapitalen med eventuelt tilhørende utjevningsfond og overkursfond.

 

Egenkapitalbevis

Egenkapitalbevisene i SpareBank 1 Østfold Akershus er børsnotert på Oslo Børs, ticker SOAG.

Bokført eierandelskapital ved utgangenav 2020 var 1.239 millioner kronerfordelt på 12,4 millioner egenkapitalbevispålydende 100 kroner.

De 20 største eiere av egenkapitalbevis

Oppdatert kursinformasjon (Oslo Børs)

Prospekt

Siden 2010 har det vært gjennomført 3 emisjoner hvorav to har hatt prospektplikt:
 

2017: Emisjon uten prospektplikt, dvs. vi har ingen prospekt fra denne emisjonen

2015: Rettet emisjon i 2015 med etterfølgende reparasjonsemisjon og ansattemisjon

2011: Fusjon mellom Rygge- Vaaler Sparebank og Halden Sparebank


Egenkapitalavkastning

Banken har et mål om å levere en egenkapitalavkastning over 10 % over tid.

Det er et mål å forvalte bankens ressurser på en slik måte at aksjonærene oppnår avkastning i form av utbytte og kursstigning som over tid er konkurransedyktig i forhold til sammenlignbare plasseringer.

Investorpolitikk

SpareBank 1 Østfold Akershus legger betydelig vekt på at korrekt, relevant og tidsriktig informasjon om bankens utvikling og resultaterskal skape tillit overfor investormarkedet. Eierne av egenkapitalbevis, børs og media, vil bli holdt orientert om utviklingen i banken gjennom årsrapporter, kvartalsrapporter, pressemeldinger og presentasjoner av banken.

Målsettingen er å øke forståelsen for og kunnskapen om banken og bankens egenkapitalbevis slik at det skapes og opprettholdes et likvid og effektivt marked for egenkapitalbevisene. Banken har inngått markedspleieavtale med SpareBank 1 Markets for å bedre likviditeten i bankens egenkapitalbevis, SOAG.

Utbytte

SpareBank 1 Østfold Akershus skal til enhver tid ha en klar og forutsigbar utbyttepolitikk. Med mindre kapitalbehovet tilsier noe annet, er styrets mål at inntil 50 prosent av årets resultat etter skatt i morbanken deles ut som gaver og utbytte. Det er videre et mål at eierbrøken opprettholdes.

Ved fastsettelse av størrelsen på gaver og årlig utbytte skal det tas hensyn til konsernets kapitalbehov, herunder kapitaldekningskrav, samt konsernets mål og strategiske planer. 

Regnskapsår Utbytte Ex-dag Utbytte/aksje
2022 06.04.2022 29.03.2022 16,20 NOK
2021 05.11.2021 27.10.2021 3,5 NOK
2020 12.04.2021 31.03.2021 3,5 NOK
2019 14.04.2020 03.04.2020 12 NOK
2018 17.04.2019 10.04.2019 14,6 NOK
2017 17.04.2018 10.04.2018 9,3 NOK

Analytikerdekning

 

Meglerhus Navn Telefon  E-post 
Pareto Securities  Vegard Toverud +47 22878824 Send E-post
Arctic Securities Joakim Svingen +47 48403186 Send E-post
SpareBank 1 Markets Nils C. Øyen +47 99500240 Send E-post
Norne  Žilvinas Jusaitis +47 21 95 37 03 Send E-post

Kontofører

SpareBank 1 SMN
Verdipapirservice

E-post: settlement@sb1markets.no
Telefon: 24 13 36 04Kontaktperson

Lillian Lundberg
Viseadministrerende direktør/Investorkontakt
+47 480 44 469