Styret

Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av SpareBank 1 Østfold Akershus.

Oppgaver og ansvar

Styret skal blant annet påse at virksomheten er gjenstand for betryggende kontroll og at konsernets kapitalsituasjon er forsvarlig ut fra omfanget av og risikoen ved virksomheten.

Sammensetning
Styret skal bestå av 6 til 8 medlemmer med inntil 4 varamedlemmer. Representantskapet velger inntil 6 medlemmer og 2 varamedlemmer. 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer skal velges fra de kommuner som inngår i Sparebankens geografiske område. Minst 2 av de styre-
medlemmene som velges og ett varamedlem skal også være eiere av egenkapitalbevis. Styrets leder skal være uavhengig av banken. Inntil 2 av styrets medlemmer med 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte. Styrets medlemmer velges etter nye vedtekter i mars/april 2016.


 

Sittende styremedlemmer

Styremedlemmer
 • Øyvind Karlsen, styreleder
 • Tormod Melnæs, nestleder
 • Vidar Løfshus  
 • Kristin Utakleiv
 • Tom Ragnar Pettersen Grip
 • Elin Cathrine Hagen
 • Øystein Ulrich Larsen (ansattes representant)
 • Janne-Gerd Kanebog (ansattes representant)
Varamedlemmer
 • Ellen Vanem 
 • Elisabeth Snerlebakken (ansattesrepresentant)
 • Fredrik Alexander Rustad (ansattesrepresentant)

Se også