Virksomhetsstyring

Representantskapet

Representantskapet er bankes øverste organ og
består av representanter fra kunder, egenkapitalbeviseiere og ansatte.


Representantskapet

Representantskapet består av 25 medlemmer og 12 varamedlemmer:

10 medlemmer med 5 varamedlemmer velges av innskytere, 5 medlemmer med 2 varamedlemmer velges av de ansatte, 10 medlemmer med 5 varamedlemmer velges av egenkapitalbeviseiere i samsvar med forskrifter fastsatt av FinansdepartementetMedlemmer og varamedlemmer velges for 4 år.

Representantskapets oppgaver:

  • Se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter
  • Velge medlemmer til bankens styre
  • Føre tilsyn med styrets forvaltning av banken
  • Velge medlemmer til bankens valgkomité
  • Vedta godtgjørelser for ovennevnte organer
  • Fastsette konsernets årsregnskap
  • Gi styret fullmakt til å ta opp ansvarlig lån
  • Gi styret fullmakt til å foreta kapitalforhøyelser

 Se også