Representantskapet

Representantskapet er bankens øverste myndighet, og har øverste ansvar sammen med oppgavene som følger av lovgivningen for sparebanker. 


Representantskapsmøter

Protokoll fra 30. mars 2021 (pdf)
 

Representantskapet

Representantskapets medlemmer

Representantskapet består av 25 medlemmer og 12 varamedlemmer:

10 medlemmer med 5 varamedlemmer velges av innskytere, 5 medlemmer med 2 varamedlemmer velges av de ansatte, 10 medlemmer med 5 varamedlemmer velges av egenkapitalbeviseiere i samsvar med forskrifter fastsatt av Finansdepartementet

Medlemmer og varamedlemmer velges for 4 år.


 • Føre tilsyn med styrets forvaltning av Sparebanken og påse at Sparebankens formål fremmes i samsvar med lovgivningen, vedtektene og representantskapets egne vedtak samt fastsette retningslinjer for Sparebankens virksomhet. Retningslinjene skal være generelle instrukser for Sparebankens styre og administrasjon.

 • Godkjenne årsregnskapet herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd

 • Treffe vedtak om godtgjørelse for Sparebankens tillitsmenn og revisor

 • Velge leder og nestleder til Representantskapet

 • Velge medlemmer og varamedlemmer til styret. 2 medlemmer med 2 varamedlemmer skal velges av de ansatte ved særskilte valg, se vedtektenes Pkt. 4.1

 • Velge styrets leder og nestleder

 • Velge leder og medlemmer til en valgkomite som skal forberede valgene og fastsette instruks for valgkomiteen som skal sikre at de krav som stilles til egnethet er oppfylt. Leder med personlig varamedlem velges i samsvar med vedtektenes Pkt. 3.8

 • Velge revisor eller revisjonsfirma

 • Behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under Representantskapet

  Vedtak om eller fullmakt til å oppta fremmedkapital som skal telle med i Sparebankens ansvarlige kapital treffes av Representantskapet med flertall som for vedtektsendring. Opptak av annen fremmedkapital hører inn under styret.

Se også