Landbruk og småbruk | Forsikringer

Enten du driver stort eller lite, innen planteproduksjon eller husdyrproduksjon, vil du ha behov for fleksible forsikringer. 


Driver du som selvstendig næringsdrivende? 
Les mer om enkeltpersonforetak

Landbruk og småbruk må ha:

Lovpålagte forsikringer for gårder som har ansatte og registrerte kjøretøy.

Yrkesskadeforsikring
Landbruk med ansatte er lovpålagt å ha yrkesskadeforsikring til både heltids- og deltidsansatte.
Traktor og arbeidsmaskin
Dekker den lovpålagte forsikringen for registrerte og uregistrerte traktorer og arbeidsmaskiner.
Landbruksbygg
Forsikringen dekker små til store landbruksbygninger, driftsbygninger og lokaler for dyrehold.

Landbruk og småbruk bør ha:

Våre forsikringer kan tilpasses arbeidet som utføres på gården, og hva slags driftsbygninger, eiendeler og utstyr du eier.

Planteproduksjon
Forsikring av planteproduksjon er tilpasset gårdsdrift med planteproduksjon på friland.
Produksjonsdyr
Forsikring av produksjonsdyr dekker gårdsdrift med produksjon av blant annet avkom, kjøtt, melk og egg.
Avlingsskade/-svikt
Forsikring av avling passer deg som formidler og produserer avlinger, varer og innsatsmidler.
Landbruksutstyr og driftsløsøre
Forsikring av landbruksutstyr, driftsmidler og driftløsøre omfatter utstyr, maskiner og redskap.
Ulykkesforsikring landbruk
Driver du landbruk kan du forsikre deg selv og familien din med ulykkesforsikring for landbruk.
Helseforsikring
Med helseforsikring gir du deg selv, familien og de ansatte trygg og rask behandling i det private helsevesenet.
Cyberforsikring
Med cyberforsikring får du umiddelbar hjelp fra IT-eksperter (24/7) ved dataangrep.
Miljøforsikring
Miljøforsikring dekker det miljøansvaret gården kan få etter naturmangfoldloven.

Landbruk og småbruk kan ha:

Vi har personalforsikringer som både sikrer deg selv, familien din og dine ansatte. Personalforsikringer er dessuten en ansattgode som gjør det mer attraktivt og trygt for ansatte å jobbe hos deg.

Gruppelivsforsikring
Med gruppelivsforsikring får familien til den forsikrede økonomisk hjelp ved dødsfall.
Reiseforsikring
Forsikringen dekker jobbreiser for den ansatte. Kan utvides med fritidsreiser for hele familien.
Uførepensjon
En ansatt som blir arbeidsufør, vil måtte leve av omtrent halvparten av tidligere inntekt.
Annen sykdom
Forsikringen dekker dine ansatte ved av andre sykdommer enn yrkessykdommer.
Fritidsulykkesforsikring
Har du yrkesskadeforsikring kan du også kjøpe fritidsulykkesforsikring. Da er dine ansatte dekket hele døgnet.

Gjør gården til et tryggere sted

Landbruket er dessverre utsatt for mange skader og ulykker, og vi er opptatt av bidra til å redusere antallet uønskede hendelser. Det er du som eier og driver av gården som er ansvarlig for skadeforebygging. Med informasjon, tips og løsninger håper vi å bidra til å gjøre gården til et tryggere sted for både dere og dyrene som lever der. 

For å lykkes med skadeforebyggende arbeid er det viktig med systematisk oppfølgning av helse, miljø og sikkerhet, og jobbe aktivt med skadeforebyggende tiltak mot spesielt brann.
 


Totaltilbud

Ønsker du en gjennomgang og et totaltilbud på gårdens forsikringer?Har du hatt uhell eller skade?