• Ved yrkesskade blir erstatningsbeløpet beregnet i folketrygdens grunnbeløp (G) og du kan ha krav på erstatning for:

  • Påførte utgifter
  • Fremtidige utgifter
  • Tapt inntekt
  • Tap av fremtidig inntekt
  • Ménerstatning
  • Engangserstatning ved død, til partner og barn + begravelsesbidrag
    

  For mer informasjon om hvor mye du kan ha krav på, les: Hva dekker yrkesskadeforsikringen?