Hva er en rettet emisjon?

En emisjon er en utstedelse av verdipapirer, for eksempel egenkapitalbevis, aksjer eller obligasjoner. Rettede emisjoner er vanlig også blant banker når en ønsker å øke kapitalen. Lovens utgangspunkt er at nåværende eiere i selskapet har fortrinnsrett til de nye egenkapitalbevisene i samme forhold som de eier aksjer eller egenkapitalbevis fra før. Når man gjennomfører en rettet emisjon fraviker banken fortrinnsretten, og retter emisjonen mot et utvalg større investorer, både eksisterende eiere og eventuelt nye investorer. Når man velger å benytte en rettet emisjon fremfor en fortrinnsrettsemisjon, er dette ut fra en vurdering om at dette vil tjene banken og dens eiere best gjennom blant annet en raskere prosess med mindre risiko og tilgang til større og mer langsiktige investorer som kan være solide kapitalkilder over tid. Hvem som blir eiere av de nye egenkapitalbevisene bestemmes gjennom en såkalt «bookbuildingprosess», en slags auksjonsprosess hvor investorer signaliserer sin etterspørsel etter egenkapitalbevis i banken på ulike prisnivåer.  I den rettede emisjonen ble minstenivået for å bestille egenkapitalbevis satt til minimum 100 000 Euro i tråd med Børsens prospektregler.