SpareBank 1 Østlandet med vellykket rettet emisjon

[09.11.2018] Banken har vedtatt å gjennomføre emisjoner av egenkapitalbevis på opptil 900 millioner kroner, hvorav 700 millioner per 09.11.2018 er allokert gjennom en rettet emisjon mot større eksisterende eiere og nye investorer. Bankens styre vedtok samtidig å gjennomføre en etterfølgende emisjon av inntil 1.619.250 nye egenkapitalbevis. 

 


På bakgrunn av mottatte bestillinger i den rettede emisjonen 08.11.2018, har bankens styre vedtatt en rettet emisjon av 8.139.534 nye egenkapitalbevis til tegningskurs  86 kroner per egenkapitalbevis, som gir en bruttoproveny på cirka 700 millioner kroner.

- Banken har vokst kraftig siden fusjonen med Bank 1 Oslo Akershus, og vi ser fortsatt positive utsikter som gir muligheter for ytterligere lønnsom vekst og etablering av en enda sterkere markedsposisjon. Dette er bakgrunnen for emisjonen, sier konsernsjef Richard Heiberg.

Tegningsperioden for den rettede emisjonen startet i det børsmeldingen gikk ut
Banken sendte børsmelding om den rettede emisjonen rett etter at styret behandlet saken torsdag 8. november klokken 16.30. På samme tid startet tegningsperioden den rettede emisjonen mot større eksisterende eiere og nye investorer. Minstenivået for bestilling av nye egenkapitalbevis i den rettede emisjonen var minst 100 000 Euro i tråd med Børsens prospektregelverk. Tegningskursen på nye egenkapitalbevis  ble fastsatt av styret etter at tegningsperioden ble avsluttet og en såkalt «bookbuilding-prosess» ble gjennomført, hvor etterspørsel etter nye egenkapitalbevis på ulike kursnivåer ble kartlagt. Banken offentliggjorde resultatet av emisjonen i en egen børsmelding etter at bookbuildingen ble avsluttet og godkjent av bankens styre, fredag morgen, den 9. november. 

Se resultatet av den rettede emisjonen

Etterfølgende emisjon rettet mot andre eiere 

Styret vedtok samtidig å gjennomføre en etterfølgende "reparasjonsemisjon" rettet mot øvrige eiere, samt en ansattemisjon på til sammen inntil 200 MNOK. Reparasjonsemisjonen rettes mot eiere av egenkapitalbevis i banken per 8. november 2018 og som ikke mottok innsideinformasjon i forbindelse med markedssonderingen for den rettede emisjonen som ble vedtatt 09.11.2018. Reparasjonsemisjonen sikrer likebehandling av alle eiere.

Eierne vil etter hvert bli varslet per brev om at de får tildelingsretter (allokeringsretter) basert på eksisterende eierandeler. Hvor mye den enkelte til slutt blir tildelt, avhenger av de totale bestillingene og allokeringen av dem. Også nye eiere vil kunne bestille egenkapitalbevis, men de vil ikke bli prioritert i tildelingen dersom det blir overtegning. Tegningskursen per egenkapitalbevis i reparasjonsemisjonen vil være den samme som i den rettede emisjonen.

Tegningsperioden for den etterfølgende emisjonen forventes å starte i januar 2019, så snart det er praktisk mulig etter at prospektet er godkjent av Finanstilsynet.

Kunder som har spørsmål om emisjonen, eller ønsker å kjøpe egenkapitalbevis, kan følge med på denne siden hvor nærmere informasjon kommer, eller henvende seg til SpareBank 1 Markets. 

NB: Merk at du i god tid i forkant må ha etablert egen VPS-konto i SpareBank 1 Østlandet og dette gjør du ved å logge deg inn i nettbanken.

Gjennomføringen av de mulige emisjonene er blant annet betinget av godkjenning fra Finanstilsynet.

Dokumentasjon i forbindelse med emisjonen 

Bakgrunn for emisjonen

- SpareBank 1 Østlandet har siden fusjonen med Bank 1 Oslo Akershus i 2017 opplevd en solid økning i antall kunder, sterk vekst i utlån og økt lønnsomhet. Å balansere soliditet, lønnsomhet og vekst, krever riktig kapitalallokering, konkurransedyktig utbyttenivå og effektiv bruk av kapitalmarkedet. Den sterke utlånsveksten per tredje kvartal har medført noe svekkelse i kapitaldekningen. Fortsatt sterk utlånsvekst fordrer at vi tar inn mer egenkapital.Spørsmål og svar om emisjonen