Etterfølgende emisjon fra 7. - 21. januar 2019

Banken offentliggjorde den 9. november 2018 å ha plassert en rettet emisjon på NOK 700 millioner til tegningskurs 86 kroner per egen­kapital­bevis. Banken gjennomfører nå en etterfølgende emisjon (reparasjonsemisjon) fra og med 7. januar 2019.

qweqweqw

Tegningsperioden foregår fra 7. januar 2019 klokka 9.00 til og med 21. januar 2019 klokka 16.00 norsk tid.

Den etterfølgende emisjonen er på inntil 1,619,250 nye egenkapitalbevis til en tegningskurs på 86 kroner per egenkapitalbevis. Dette tilsvarer et beløp på cirka 139,3 millioner kroner. Banken vil samtidig gjennomføre en emisjon rettet mot bankens ansatte med tilbud om inntil 436,046 egenkapitalbevis, tilsvarende inntil 30 millioner kroner.

Egenkapitalbeviseiere i SpareBank 1 Østlandet per 8.november 2018, slik de fremkommer av VPS  per den 12. november 2018, og som ikke ble tildelt egenkapitalbevis i den rettede emisjonen 8.- 9. november 2018 eller som ble invitert til å bestille egenkapitalbevis i den rettede emisjonen før bestillingsperioden startet, kan nå tegne nye egenkapitalbevis i reparasjonsemisjonen.

Egenkapitalbeviseiere vil motta 0,08029 ikke-omsettelige allokeringsretter for hvert egenkapitalbevis vedkommende var eier av per 8. november 2018.

Totalt antall allokeringsretter som blir utstedt til hver egenkapitalbeviseier, vil bli rundet ned til nærmeste hele allokeringsrett. Hvor mange egenkapitalbevis den enkelte egenkapitalbeviseier kan tegne seg for og bli tildelt, vil de kunne se av brev de mottar per post. Hver allokeringsrett vil, med de begrensninger som følger av handelsrestriksjonene beskrevet i prospektet, gi egenkapitalbeviseiere rett til å tegne og bli tildelt ett nytt egenkapitalbevis i banken. Overtegning og tegning uten allokeringsretter er også tillatt. Allokeringsrettene kan ikke selges videre.

Tegningskursen er 86 norske kroner per nytt egenkapitalbevis.

Vær obs på at markedskursen på egenkapitalbeviset har svingt siden den rettede emisjonen i november. Vi oppfordrer deg derfor til selv å sjekke gjeldende markedskurs, og vurdere denne opp mot tegningskursen før du bestiller egenkapitalbevis i emisjonen.

NB: Tegninger må enten være registrert på internett eller være mottatt av en av tilretteleggerne senest 16:30 (norsk tid) 21. januar 2019 for å være gyldige.

Husk å få bekreftelse på at tegningen er registrert dersom du bestiller via nettløsningen. 

Merk at du for å bestille egenkapitalbevis må ha opprettet en VPS-konto i forkant av bestillingen.

Til de som ikke bestiller via nettløsningen

Egenkapitalbeviseiere som ikke tegner via internett, må fylle ut tegningsblanketten som er vedlagt prospektet. Se vedlegg til prospektet eller last ned skjemaet fra nettsideadressene over. Send korrekt utfylt tegningsblankett til en av tilretteleggerne på en av følgende adresser:


SpareBank 1 Markets AS
Olav Vs gate 5
Postboks 1398 Vika
0114 Oslo
Tel.: +47 24 14 74 00
E-post: subscription@sb1markets.no
www.sb1markets.no

Pareto Securities AS
Dronning Mauds gate 3
Postboks 1411 Vika
0115 OSLO
Tlf: +47 22 87 87 00
E-post: subscription@paretosec.com
www.paretosec.com


- Banken har vokst kraftig siden fusjonen med Bank 1 Oslo Akershus, og vi ser fortsatt positive utsikter som gir muligheter for ytterligere lønnsom vekst og etablering av en enda sterkere markedsposisjon. Dette er bakgrunnen for emisjonen, sier konsernsjef Richard Heiberg.

Se resultatet av den rettede emisjonen

Etterfølgende emisjon rettet mot andre eiere 

Styret vedtok samtidig å gjennomføre en etterfølgende "reparasjonsemisjon" rettet mot øvrige eiere, samt en ansattemisjon på til sammen inntil 200 MNOK. Reparasjonsemisjonen rettes mot eiere av egenkapitalbevis i banken per 8. november 2018 og som ikke mottok innsideinformasjon i forbindelse med markedssonderingen for den rettede emisjonen som ble vedtatt 09.11.2018. Reparasjonsemisjonen sikrer likebehandling av alle eiere.

Eierne vil etter hvert bli varslet per brev om at de får tildelingsretter (allokeringsretter) basert på eksisterende eierandeler. Hvor mye den enkelte til slutt blir tildelt, avhenger av de totale bestillingene og allokeringen av dem. Også nye eiere vil kunne bestille egenkapitalbevis, men de vil ikke bli prioritert i tildelingen dersom det blir overtegning. Tegningskursen per egenkapitalbevis i reparasjonsemisjonen vil være den samme som i den rettede emisjonen.

Tegningsperioden for den etterfølgende emisjonen forventes å starte i januar 2019, så snart det er praktisk mulig etter at prospektet er godkjent av Finanstilsynet.

Kunder som har spørsmål om emisjonen, eller ønsker å kjøpe egenkapitalbevis, kan følge med på denne siden hvor nærmere informasjon kommer, eller henvende seg til SpareBank 1 Markets. 

NB: Merk at du i god tid i forkant må ha etablert egen VPS-konto i SpareBank 1 Østlandet og dette gjør du ved å logge deg inn i nettbanken.

Gjennomføringen av de mulige emisjonene er blant annet betinget av godkjenning fra Finanstilsynet.

Bakgrunn for emisjonen

- SpareBank 1 Østlandet har siden fusjonen med Bank 1 Oslo Akershus i 2017 opplevd en solid økning i antall kunder, sterk vekst i utlån og økt lønnsomhet. Å balansere soliditet, lønnsomhet og vekst, krever riktig kapitalallokering, konkurransedyktig utbyttenivå og effektiv bruk av kapitalmarkedet. Den sterke utlånsveksten per tredje kvartal har medført noe svekkelse i kapitaldekningen. Fortsatt sterk utlånsvekst fordrer at vi tar inn mer egenkapital.Spørsmål og svar om emisjonen

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }