Hvorfor gjennomfører banken en emisjon nå?

Hensikten med emisjonen er å bruke kapitaløkningen til å styrke bankens kapitalgrunnlag slik at banken kan fortsette sin lønnsomme vekst.

Styret har derfor vedtatt å gjennomføre en rettet emisjon på inntil 700 MNOK rettet mot eksisterende eiere og nye investorer. Minstenivået for å bestille egenkapitalbevis er her satt til tilsvarende minimum 100 000 Euro av i tråd med Børsens prospektregler.

Styret har også vedtatt å gjennomføre en etterfølgende reparasjonsemisjon for å sikre likebehandling av eiere, samt en emisjon rettet mot fast ansatte i konsernet på inntil 200 MNOK.