Vedtak i representantskapet

Representantskapet har i sitt møte 26. mars 2020 fattet følgende vedtak.

Godkjennelse av årsregnskapet for 2019, herunder disponering av årsresultat.

 • Representantskapet godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2019.
 • Representantskapet godkjente styrets reviderte forslag til anvendelse av overskudd, herunder utbetaling av utbytte på 5,00 kroner per egenkapitalbevis, samlet 647 mill. kroner, til egenkapitalbeviseiere per 26. mars 2020 med utbetaling 3. april 2020. Egenkapitalbevisene i SpareBank 1 SMN noteres «ex-utbytte» 27. mars 2020.
 • Representantskapet godkjente videre styrets reviderte forslag om avsetting av 364 mill. kroner til allmennyttige formål, hvorav 164 mill. kroner tildeles Sparebankstiftelsen SMN og 200 mill. kroner til gaver til allmennyttige formål. Utjevningsfondet og grunnfondet tilføres henholdsvis 749 mill. kroner og 422 mill. kroner.
 • Representantskapet vedtok i samsvar med styrets anbefaling at SpareBank 1 SMN gir konsernbidrag med til sammen 6.516.401 kroner.
 • Styret gis fullmakt til disponering av det beløp som er avsatt til allmennyttige formål.

Ledende ansattes betingelser og redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse ble også behandlet.

Fullmakt til opptak av ansvarlig lånekapital og utstedelse av fondsobligasjon

Representantskapet meddelte styret fullmakt til å ta opp ansvarlige lån og fondsobligasjoner, enten samlet eller hver for seg, samt i norske kroner eller tilsvarende i valuta, fordelt på henholdsvis:

Ansvarlige lån 1.000 mill. kroner
Fondsobligasjoner 1.000 mill. kroner

Fullmakten er gyldig fram til endelig regnskap for 2020 er vedtatt


Fullmakt til å erverve og etablere avtalepant i egne egenkapitalbevis

Representantskapet vedtok å meddele styret fullmakt til å erverve og etablere pant i egne egenkapitalbevis for samlet pålydende 200 mill. kroner innenfor de rammer som er angitt i lov og forskrift og under følgende forutsetninger:

 1. Den samlede beholdning av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har avtalepant i kan ikke overstige 5 % av bankens eierandelskapital.
 2. Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene er 1,- krone og det høyeste beløp er 200,- kroner.
 3. Denne rammen gjelder også for avtalepant slik at fordringen pantet skal sikre må ligge innenfor disse beløpsmessige begrensningene.
 4. Erverv av egenkapitalbevis skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo Børs og avhendelse skal skje gjennom salg i samme marked eventuelt som et rettet salg mot ansatte innenfor de lover og forskrifter som gjelder.
 5. Fullmakten gjelder i 18 måneder fra 27. mars 2020.
 6. Fullmakten erstatter eksisterende tilbakekjøpsfullmakt.

Valg av leder i representantskapet
Gjenvalg av Knut Solberg som leder for to år.

Valg av medlemmer til styret
Gjenvalg av Janne Thyø Thomsen som styremedlem for to år.
Gjenvalg av Mette Kamsvåg som styremedlem for to år.
Gjenvalg av Tonje E. Foss som styremedlem for to år.

Valg av styrets nestleder
Bård Benum gjenvelges som nestleder av styret for ett år

Valg til representantskapets valgkomité
Gjenvalg av Marit Dille som representant for kundene for to år.
Gjenvalg av Rolf Bratlie som representant for ansatte for to år.

Som nytt medlem Lilly Gunn Nyheim som representant for offentlig oppnevnte for to år.

Som varamedlem:
Gjenvalg av Marit Collin som representant for egenkapitalbeviseierne for to år.
Gjenvalg av Elin Hagerup som representant for kundene for to år.
Gjenvalg av Stig Klomsten som representant for offentlig oppnevnte for to år.
Gjenvalg av Anders Skrove som representant for ansatte for to år.