Andre kvartal 2023

 • Resultat før skatt 1.045 millioner kroner (779 millioner)
 • Resultat 923 millioner kroner (702 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 15,1 prosent (12,9 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning 19,1 prosent (18,8 prosent)
 • Vekst i utlån på 8,5 prosent (2,8 prosent) og på innskudd 13,5 prosent (8,6 prosent)
 • Utlån til privatmarkedet økte med 9,8 prosent i kvartalet (2,7 prosent), 9,2 prosentpoeng høyere vekst enn i første kvartal. Utlån til næringsliv økte med 6,8 prosent (2,9 prosent) som var 4,0 prosentpoeng høyere enn i første kvartal
 • Innskudd fra privatmarked økte med 15,1 prosent (6,7 prosent), 13,3 prosent høyere vekst enn i første kvartal.
 • Innskudd fra næringslivskunder økte med 12,9 prosent (8,2 prosent), 11,8 prosentpoeng høyere enn i første kvartal
 • Netto resultat eierinteresser på 85 millioner kroner (77 millioner)
 • Netto resultat finansielle instrumenter (inkludert utbytte) 18 millioner (minus 120 millioner)
 • Tap på utlån og garantier på 29 millioner kroner (netto inngang 48 millioner)
 • Resultat per egenkapitalbevis 4,21 kroner (3,20)
 • Bokført verdi per egenkapitalbevis 112,81 kroner (102,91)

Aksjeinformasjon

Ticker: MING

Aksjekurs på oslobors.no

 

 

 

Finanskalender

2. november
Kvartalsrapport Q3

Se hele finanskalenderen her

Rating

Moody's: A1, outlook positive

Historisk rating

 

 

 

Årsrapport

SpareBank 1 SMN skal være en digital bank med personlig og lokal signatur.

Siste årsrapport

 

 Bærekraft i SpareBank 1 SMN

Sosialt ansvar og bærekraft er fokusområder for hele konsernet.

Vi rapporterer årlig på konsernets prestasjoner innen samfunnsansvar og bærekraft.


Kontaktpersoner

Trond Søraas
Finansdirektør
+47 922 36 803
Rolf Jarle Brøske
Konserndirektør Kommunikasjon og Merkevare
Tlf. + 47 911 12 475
Trond Barikmo
Investor Relations
Tlf. +47 934 30 399