Første kvartal 2023

  • Resultat 778 millioner kroner (698 millioner)
  • Avkastning på egenkapital 13,0 prosent (12,6 prosent)
  • Ren kjernekapitaldekning 18,2 prosent (18,3 prosent)
  • Vekst i utlån på 1,3 prosent (2,4 prosent) og på innskudd 1,2 prosent (vekst 2,5 prosent)
  • Vekst utlån siste 12 måneder 7,0 prosent (7,9 prosent) og på innskudd 8,3 prosent (11,4 prosent)
  • Netto resultat eierinteresser på 125 millioner kroner (62 millioner)
  • Netto resultat finansielle instrumenter (inkludert utbytte) minus 97 millioner kroner (gevinst 113 millioner)
  • Netto inngang på tap på utlån og garantier 71 millioner kroner (0 millioner), - 0,13 prosent av brutto utlån (0 prosent)
  • Resultat per egenkapitalbevis 3,51 kroner (3,20)
  • Bokført verdi per egenkapitalbevis 105,63 kroner (99,55)

Aksjeinformasjon

Ticker: MING

Aksjekurs på oslobors.no

 

 

 

Finanskalender

10. august
Kvartalsrapport Q2

2. november
Kvartalsrapport Q3

Se hele finanskalenderen her

Rating

Moody's: A1, outlook positive

Historisk rating

 

 

 

Årsrapport

SpareBank 1 SMN skal være en digital bank med personlig og lokal signatur.

Siste årsrapport

 

 Bærekraft i SpareBank 1 SMN

Sosialt ansvar og bærekraft er fokusområder for hele konsernet.

Vi rapporterer årlig på konsernets prestasjoner innen samfunnsansvar og bærekraft.


Kontaktpersoner

Trond Søraas
Finansdirektør
+47 922 36 803
Rolf Jarle Brøske
Konserndirektør Kommunikasjon og Merkevare
Tlf. + 47 911 12 475
Trond Barikmo
Investor Relations
Tlf. +47 934 30 399