Hva er egentlig bærekraft?

Bærekraft handler om å leve på en måte som gjør at vi får det vi trenger, uten å ødelegge for at fremtidige generasjoner skal få dekket sine behov.

Tre områder må ivaretas for at noe skal være bærekraftig: Miljø, økonomi og sosiale forhold. 

Bærekraftsbarometeret

Årets bærekraftsbarometer er Norges største undersøkelse om bærekraft.

Undersøkelsen er utført av Sentio Research og består av en befolkningsundersøkelse, bedriftsundersøkelse og kommuneundersøkelse. 

 

Hva gjør vi?

Samfunnsansvar er en del av vårt DNA og bærekraft er en svært viktig del av vårt samfunnsansvar. 

Vi jobber bredt innen hele spekteret av FNs bærekraftsmål og ESG, som står for Environmental (miljø), Social (samfunn) og Governance (styring).

Vi har også definert fem tema som i stor grad styrer våre mål og ambisjoner. 

Prioriterte bærekraftsmål

Vår strategi for bærekraft er bygget på bankens verdier, med ansvarlig som den viktigste rettesnoren. Vi jobber bredt med alle FNs bærekraftsmål, men basert på våre fagområder er sju av målene prioritert høyere. 

Mål nummer 17 er særlig sentralt for oss og støtter opp under vår visjon; Sammen får vi ting til å skje.

Sammen får vi ting til å skje

Kan Midt-Norge bli hovedstad for fremtidens bærekraftige løsninger? Det tror konsernsjef Jan-Frode. 

Han er opptatt av at banken og våre datterselskap skal drives bærekraftig og lede an gjennom eksempelets makt. 

Samarbeid er nøkkelen – fordi sammen får vi ting til å skje.

Video placeholder image

Samfunnsutbytte

Det å bry seg om plassen vi kommer fra, er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag som sparebank. 36 prosent av banken er eid av samfunnet, det betyr at lokalsamfunnet er vår største eier.

Samfunnet får sin rettmessige del av bankens overskudd, dette kaller vi samfunnsutbytte. Hvert år får ulike prosjekter innenfor idrett, kultur, samfunns- og næringsliv i vår region støtte.

Vi er opptatt av at prosjekter vi støtter gjennom samfunnsutbytte skal ha fokus på bærekraft, enten det er innen miljø og klima, økonomiske eller sosiale forhold. 

Folkets fotavtrykk

Folkets fotavtrykk skal hjelpe kommuner og fylkeskommuner å få bedre oversikt og innsikt, og dermed gjøre det lettere for dem å ta gode valg rundt tiltak for kommunen og innbyggere.

Kartet viser gjennomsnittlig klimafotavtrykk per innbygger i et gitt område. Det er beregnet basert på forbruk av energi, mat, transport, varer og tjenester, og offentlig sektor. 

Løsningen er utviklet av Trondheims-bedriften Ducky. Vi er stolt næringspartner, og vi tilrettelegger for at våre kunder kan velge å bidra med forbruksdata.

Prinsipper, forpliktelser og medlemskap

Som en av fem norske banker har vi sluttet oss til FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift. Formålet med dette globale initiativet er å bidra til at finanssektoren utvikler seg i tråd med FNs bærekraftsmål og Parisavtalen.

Pressemelding om initiativet

Siden 2017 har vi støttet FNs arbeid med bærekraft ved å slutte opp om UN Global Compact. Vi har forpliktet oss til å arbeide med kontinuerlig forbedring innenfor menneskerettigheter, arbeidstakeres rettigheter, miljø og antikorrupsjon. 

Vi er medlem av Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) – et globalt samarbeid mellom finansinstituasjoner som jobber for å harmonisere estimering, måling og opplysninger om klimagassutslipp finansiert av lån og investeringer. 

En del av ansvaret vårt som en miljøfyrtårnsertifisert bedrift er at vi tar et bevisst miljøansvar og gjør tiltak internt. Mange av våre kontorer, inkludert vårt hovedkontor er Miljøfyrtårn-sertifisert.

Grønnvasking er en form for villedende markedsføring hvor bedrifter promoterer varer eller tjenester som grønne eller bærekraftige, uten å ha tilstrekkelig grunnlag for å hevde dette. Dette ønsker vi å unngå, og derfor har alle selskapene i konsernet signert Grønnvaskingsplakaten.