Nyheter

Energieffektiv boligdrøm

Et grønt bygge- og boliglån ga en småbarnsfamilie i Trondheim muligheten til å spare både penger og miljøet. 

Les saken her

Ny topplassering innen bærekraft

Norske forbrukere rangerer SpareBank 1-alliansen blant topp fem over listen av selskaper som oppfattes som de mest bærekraftige. 

Les saken her

Lager bærekraftig mat fra Frosta

Gründerne så seg lei av at snåle grønnsaker ikke kom til nytte. Det må jo gå an å lage god mat av bra råvarer, selv om de ser litt rare ut?

Les saken her

Best i bransjen på bærekraft

SpareBank 1-merkevaren ble rangert som den mest bærekraftige i kategorien Bank i varemerkestudien Sustainable Brand Index.

Les saken her

 

Kan Midt-Norge bli hovedstad for fremtidens bærekraftige løsninger? Det tror konsernsjef Jan-Frode Janson. 

Han er opptatt av at SpareBank 1 SMN og datterselskap skal drives bærekraftig og lede an gjennom eksempelets makt. Samarbeid er nøkkelen, mener han.

Video placeholder image

Slik jobber vi

Som en av fem norske banker har vi sluttet oss til FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift. Formålet med dette globale initiativet er å bidra til at finanssektoren utvikler seg i tråd med FNs bærekraftsmål og Parisavtalen.

Pressemelding om initiativet

En del av ansvaret vårt som en miljøfyrtårnsertifisert bedrift er at vi tar et bevisst miljøansvar og gjør tiltak internt. I 2019 er 25 av våre kontorer sertifisert og vi har et mål om at at alle kontorer skal være sertifisert i løpet av 2020.

Siden 2017 har vi støttet FNs arbeid med bærekraft ved å slutte opp om UN Global Compact. Vi har forpliktet oss til å arbeide med kontinuerlig forbedring innenfor menneskerettigheter, arbeidstakeres rettigheter, miljø og antikorrupsjon. 

Vår strategi for bærekraft er bygget på bankens verdier, med ansvarlig som den viktigste rettesnoren. Basert på gjeldende vesentlighetsvurderinger har vi prioritert fem av de sytten bærekraftsmålene til FN som vi skal jobbe spesielt for. 

Inspirert av bærekraftsmål nummer 17, samarbeid for å nå målene, inviterer vi til samarbeid og erfaringsdeling både med samarbeidspartnere og konkurrenter i dette arbeidet.

Hovedområder i vårt bærekraftsarbeid

LIKE RETTIGHETER

Likestilling er en menneskerett. Det handler om å gi begge kjønn like rettigheter, mulighet til å bestemme over eget liv og å avskaffe diskriminerende ordninger. Vi etterstreber en god kjønnsbalanse, like karrieremuligheter og likelønn. En rekke utviklingsprogram og kompetansehevende tiltak skal bidra til dette. Retten til å organisere seg i en fagforening står sterkt hos oss og en betydelig andel ansatte er fagorganiserte.

FINANS FOR ALLE

Vi tror et vesentlig element i langsiktig lønnsomhet er å integrere bærekraft i bankens forretningsområder. Vi jobber for å bevisstgjøre både ansatte og kunder på sammenhengen mellom bærekraft og ansvarlig kreditt. Som samfunnsaktør skal vi bidra til ansvarlige utlån og bærekraftig forbruk og økonomi for våre kunder. Vi tilbyr både sosialt bærekraftige banktjenester, og grønne lån og fondsprodukter.

STIMULERE INNOVASJON OG UTVIKLING

Vi skal bidra til at det blir enklere både for lokalsamfunnet og næringslivet å lykkes i omstillingen til lavutslippsamfunnet. Innovasjon og samarbeid er viktige stikkord dersom veksten skal skje innenfor ansvarlige rammer. Vi skal medvirke til kompetansebaserte arbeidsplasser og regional verdiskaping gjennom våre temaløfter, sponsorater, samarbeidsprosjekter med andre aktører, og et generelt fokus på innovasjon.

BÆREKRAFTIG RÅDGIVING

Klimaendringene er vår tids største utfordring - og mulighet. Vårt bidrag er å dele innsikt og erfaring, vise vei og legge til rette for å ta valg som spiller på lag med fremtiden. Dette skal vi blant annet gjøre gjennom å tilby grønne obligasjoner, ha fokus på klimarisiko i våre kredittprosesser og ha fokus på klimagassutslipp ved innkjøp, i kontorstrukturen vår og ved reisevirksomhet.

FOREBYGGE ØKONOMISK KRIMINALITET

Forsøk på hvitvasking og svindel mot bankens kunder øker stadig. Vi jobber kontinuerlig med å avdekke og bekjempe økonomisk kriminalitet. Sentralt i dette er å kjenne kunden og opphavet for pengene som passerer gjennom våre systemer. I 2019 gjennomførte vi en grundig kontroll av hele vår kundeportefølje. Vi har nulltoleranse på korrupsjon og bestikkelser.


Vår bærekraftsrapport

Vi følger FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift, og vår bærekraftprofil er forankret i vårt verdigrunnlag. Ansvarlig er den aller viktigste rettesnoren.

I bærekraftsrapporten vår kan du lese mer om hvordan vi skal jobbe mot FNs bærekraftsmål generelt og spesielt målene som er identifisert som hovedområder i vårt arbeid.

 

Vi er stolt partner av langrennslandslaget, og vi er opptatt av å bidra til å utvikle lokale talent.

Bærekraft er viktig for oss i konsernet, men det er også et begrep som oppfattes og forstås forskjellig av mange. Slik tenker skistjerna Johannes om temaet.

Video placeholder image

Samfunnsutbytte

Det å bry seg om plassen vi kommer fra, er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag som sparebank. 36 prosent av banken er eid av samfunnet, det betyr at lokalsamfunnet er vår største eier.

Samfunnet får sin rettmessige del av bankens overskudd, dette kaller vi samfunnsutbytte. Hvert år får ulike prosjekter innenfor idrett, kultur, samfunns- og næringsliv i vår region støtte.