FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift

SpareBank 1 SMN er en av fem norske banker som er med på dette globale miljøinitiativet til FN. Formålet med de nye prinsippene er å bidra til at finanssektoren utvikler seg i tråd med FNs bærekraftsmål og Parisavtalen. 

Les mer

Miljøfyrtårnsertifisering

SpareBank 1 SMN er miljøfyrtårnsertifisert. Dette betyr at vi tar et bevisst miljøansvar og gjør tiltak for å holde orden i eget hus. Sertifiseringen innebærer at vår miljøstandard og rutiner er  i overensstemmelse med kriteriene satt av Stiftelsen Miljøfyrtårn

Vårt Miljøfyrtårn-sertifikat

Bærekraftsrapport 2019

Vi følger FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift, og vår bærekraftprofil er forankret i vårt verdigrunnlag, med ansvarlig som den viktigste rettesnoren.

Les rapporten

Best i bransjen på bærekraft

For andre år på rad, rangerer norske forbrukere SpareBank 1-merkevaren som den mest bærekraftige i kategorien Bank.

Les mer

Vi følger UN Global Compacts 10 prinsipper for bærekraft

Prinsippene dekker menneskerettigheter, standarder for arbeidslivet, miljø og bekjempelse av korrupsjon. 

Prinsipper for bærekraft

1. Vi skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og
2. påse at vi ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene.
3. Vi skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis,
4. sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes,
5. sikre at barnearbeid reelt avskaffes, og
6. sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.
7. Vi skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer,
8. ta initiativ til fremme av økt miljøansvar, og
9. oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi.
10. Vi skal bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser. 


Hva vi gjør

Bankens strategi for bærekraft er bygget på bankens verdier, med ansvarlig som den viktigste rettesnoren for arbeidet. Nedenfor finner du litt om de viktigste prinsippene vi jobber etter, en mer fullstendig oversikt finner du i årsrapporten.

 

 • Vi er opptatt av at selskaper vi investerer i eller låner penger til tar hensyn til tema som ansvarlig forvaltning av vannressurser, skog, mineraluthenting, ansvarlig oljeutvinning og foredling av petroleumsprodukter og fiskeriressurser.

  Samtlige av SpareBank 1 SMNs direkteinvesteringer, datterselskap og selskap der banken har majoritetskontroll, er i dag underlagt ny policy av 2017. Disse kan du lese i vårt bærekraftbibliotek. Policyene beskriver blant annet hvilke kriterier som ligger til grunn for positiv og negativ screening utover lovkrav samt bankens krav til eksterne forvaltere.

 • Banken har ambisjoner om å være ledende på ansvarlig kreditt, og å sikre at banken ivaretar sin rolle som aktør og veileder for bankens kunder.

  Ansvarlig kreditt innebærer å unngå at kundene påtar seg forpliktelser de ikke kan betjene. I tillegg betyr det at banken støtter opp om et grønt skifte og gir kundene informasjon om bærekraftige og konkurransedyktige løsninger.

  Banken yter kreditt til både privatkunder og til næringskunder. Grunnprinsippet om bærekraftige utlån på privatmarked er nedfelt i bankens overordnede strategi for bærekraft i utlån, og i bankens kredittpolitikk for privatkunder.

  I 2017 og 2018 ga banken det systematiske arbeidet med ansvarlig kreditt til næringsvirksomhet et betydelig løft. Styret vedtok ny kredittstrategi og nye krav til bærekraft i utlån. 

  Banken ønsker ikke å finansiere virksomheter eller prosjekter som ikke driver i tråd med bankens krav. Det forventes at eksisterende næringskunder gjør tiltak for å rette opp eventuelle forhold som bryter disse kravene.

 • SpareBank 1 SMN forplikter seg til å ta hensyn til mennesker, miljø og samfunn utover det finansmarkedslovgivningen pålegger. Dette innebærer at vi går aktivt ut og fronter viktige temaer knyttet til ansvarlig markedsføring.

  Det er også viktig for banken at vi opplyser kunden om hvordan man best innretter seg etter tilgjengelige produkter. Produktene skal være ansvarlige og alle nye produkter fra banken er gjenstand for en omfattende konsekvensvurdering for målgruppen til produktet.

  Banken er avhengig av tillit fra kunder, tilsynsmyndigheter, eiere og andre interessenter. Gjennom bankens tjenester forvaltes store mengder persondata, og dette stiller store krav til bankens håndtering av kundeinformasjon og ivaretakelse av sentrale personvernprinsipper. For banken handler personvern om å sikre nødvendig konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet til alle
  personopplysninger som eies, behandles eller forvaltes av banken. Du kan lese mer om personvern i SpareBank 1 SMN her

  Vår egen policy og overordnede retningslinjer for personvern bidrar til oppfølging av krav om behandling av personopplysninger, både i forhold til norsk personvernlovgivning og GDPR.

 • Bankmarkedet er i endring. Kundenes atferd og muligheter endres og banken opplever konkurranse fra nye aktører med nye forretningsmodeller. Vi jobber kontinuerlig for å ivareta godt bankhåndverk både i digitale kanaler og ved tradisjonell rådgiving. I tillegg er det fokus på at banken skal være en strategisk partner som tilrettelegger etablering, vekst og innovasjon i regionen.

  For å lykkes med disse utfordringene er konsernledelsen tydelig på at de ansatte vil være bankens viktigste ressurs og en viktig faktor i å kunne skille seg fra konkurrentene. Kompetanseutvikling, medarbeiderutvikling og rekruttering av ny kompetanse er derfor høyt prioritert i arbeidet med å bygge fremtidens bank. 

  SpareBank 1 SMN har som mål at bankens medarbeidere skal gjenspeile befolkningsstrukturen i regionen. Banken jobber aktivt med rekruttering og forfremmelser, for å fylle eventuelle gap og skjevheter i dette mangfoldet.

  Konsernet følger likelønnsprinsippet. Til tross for økt fokus flere år på rad, er det fremdeles for store lønnsforskjeller mellom kjønnene og likelønn fortsetter derfor å være i fokus.

 • Banken har utarbeidet egne etiske retningslinjer som omhandler holdninger og verdier. De etiske retningslinjene beskriver bankens holdninger og verdier ut fra overordnede prinsipper om taushetsplikt, økonomisk uavhengighet, lojalitet og personlig integritet. Bankens ansatte, forretningspartnere og tillitsvalgte skal være seg bevisst bankens etiske retningslinjer i dagligdagse beslutninger.

  Vi jobber kontinuerlig med å avdekke og bekjempe økonomisk kriminalitet og korrupsjon. Våre overordnede retningslinjer for anti-hvitvasking legger tydelige føringer for hvordan vi arbeider med temaet, med definerte roller og ansvar.

  Banken skal bidra til at bankens produkter og tjenester ikke benyttes til kriminell aktivitet, og våre styringssystem evalueres og oppdateres årlig for å tilpasses et oppdatert risikobilde og endringer i retningslinjer for hvitvasking.

  Innsikt i banken og kundenes virksomhet er viktig for å sikre en risikobasert tilnærming til økonomisk kriminalitet og overholde kravene i lovverket. Myndigheter, kunder og konkurrenter skal ha tillit til bankens profesjonalitet og redelighet.

  Med bakgrunn i virksomhetens art og omfanget av verdier som forvaltes, vurderes den iboende risikoen for interne misligheter i bankvirksomhet som høy. Banken har derfor implementert både forebyggende og avdekkende kontroller knyttet til mislighetsrisiko.

 • SpareBank 1 SMN er miljøfyrtårnsertifisert som betyr at vi tar et bevisst miljøansvar og gjør tiltak for å holde orden i eget hus. Vi er forpliktet til å gjøre det vi kan for å støtte opp om FNs bærekraftmål, og er opptatt av at selskaper vi jobber med tar bærekraftige valg.

  Vi har sertifisert eget miljøstyringssystem etter standarden for Miljøfyrtårn og rapporterer årlig eget energiforbruk og klimautslipp til Stiftelsen Miljøfyrtårn. Sertifiseringen innebærer systematisk, målsatt og kontinuerlig forbedring innenfor arbeidsmiljø, innkjøp, avfall, transport, energi, utslipp og estetikk.

  Banken jobber kontinuerlig for å redusere forbruk og reisevirksomhet og for å sikre riktige innkjøp av teknologisk utstyr. Spesifikke energi- og miljøkrav er forankret i en egen innkjøpsveileder. Videre krever bankens innkjøpspolicy at alle innkjøpsavtaler inkluderer dokumentert samfunnsansvar. Ved anbuds- og tilbudsforespørsler krever SpareBank 1 SMN at tilbydere dokumenterer godkjent miljøsertifisering.

  All energi som banken kjøper som går til oppvarming og forbruk til kontordriften er basert på fornybare energikilder som fjernvarme og vannkraft. Banken presenterer årlig et klimaregnskap.

 • I tråd med bankens strategi for samfunnsansvar, har SpareBank 1 SMN utarbeidet et rammeverk for utstedelse av grønne obligasjoner (Green Bond Framework). Rammeverket er utarbeidet i tråd med ICMA Green Bond Principles. Rammeverket støtter opp om FNs bærekraftmål, og alle kvalifiserte utlån i porteføljen kan relateres til en eller flere av følgende bærekraftmål:

  7. Ren energi for alle

  8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

  11. Bærekraftige byer og samfunn

  12. Ansvarlig forbruk og produksjon

  14. Liv under vann

  Kvalifiserte utlån er delt i to kategorier:

  • Grønne bygninger
  • Miljøvennlige og sirkulær økonomiske tilpassede produkter, produksjonsteknologier og -prosesser med utvalgte bærekraftssertifiseringer

  SpareBank 1 SMN har utnevnt Multiconsult som rådgiver for å identifisere de mest energieffektive næringseiendommene, og fått en uavhengig vurdering fra Sustainalytics på rammeverket.

Grønne lån

Vi tilbyr flere grønne låneprodukter til deg som skal kjøpe eller bygge bolig med høy miljøstandard, utføre energitiltak i hjemmet eller kjøpe elbil. 

Les mer om grønne lån her.

Bærekraftsbibliotek