SRBNK-aksjen

Her finner du informasjon om SRBNK-aksjen.


Aksjonærpolitikk

Det er SpareBank 1 SR-Banks mål å forvalte bankens ressurser på en slik måte at aksjonærene oppnår avkastning i form av utbytte og kursstigning som er konkurransedyktig i forhold til sammenlignbare plasseringer.
 

Utbyttepolitikk

SpareBank 1 SR-Bank har som økonomisk mål for sin virksomhet å oppnå resultater som gir god og stabil avkastning på bankens egenkapital og derigjennom skape verdier for eierne ved konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og verdistigning på aksjene.

 

Ved fastsettelse av størrelsen på årlig utbytte skal det tas hensyn til konsernets kapitalbehov, herunder kapitaldekningskrav, samt konsernets mål og strategiske planer. Med mindre kapitalbehovet tilsier noe annet, er styrets mål at om lag halvparten av årets resultat etter skatt utdeles som utbytte.


Flagging av eierposter

I samsvar med verdipapirhandelsloven § 4-2 må investorer flagge sin eierandel i selskaper som er notert på Oslo Børs. Investorer må flagge både ved kjøp og salg til, over og under nærmere definerte grenser.

Grensen for flagging av erverv av større aksje- og egenkapitalbevisposter og rettigheter til aksjer/egenkapitalbevis er detaljert regulert i verdipapirhandelsloven som ble endret i 2008. Loven gjelder tilsvarende ved reduksjon til eller passering av grenser nevnt ovenfor.

Eventuelle flaggemeldinger for SpareBank 1 SR-Bank siste 12 måneder finner du på meldingssystemet til Oslo Børs.


Kontofører/utsteder:
SpareBank 1 SR-Bank ASA
Postboks 250
4066 Stavanger 

Kontakt:
Jan Kristian Byberg
Tlf. +47 51 50 93 68
jan.kristian.byberg@sr-bank.no