Grønne arrangementer

Nordnorske arrangører av kultur– og idrettsarrangementer kan søke om støtte til klimatiltak i eget arrangement.

Både små og store arrangører kan søke
Arrangementet må foregå minst én gang i året
Søknadsfrist er 15. januar og 1. mai 2024
snn-hanna-talentstipend.jpg

Søknadskriterier

 • Støtten må gå til nordnorske arrangører av fysiske kultur- eller idrettsarrangementer i Nord-Norge med lokal, regional og/eller nasjonal betydning
 • Arrangementet må være en av hovedaktiviteten til søkeren, og det må ha blitt arrangert minst en gang tidligere
 • Arrangementet må foregå minst én gang i året
 • Søkeren må kunne vise til aktivitet gjennom hele året, og ha en langsiktig plan for arrangementet. I tillegg må organisasjonen være registrert i Brønnøysundregisteret
 • Støtten skal gå til klimatiltak innen ett eller flere av følgende tre områder: Strøm og transport, redusere innkjøp og avfall, øke andelen lokalprodusert og/eller plantebasert mat
 • Utgiftene i prosjektet må være direkte knyttet til gjennomføring av arrangementet. Man kan ikke søke med tiltak som allerede er satt i gang

Les mer om søknadskriteriene under spørsmål og svar. 

Varsling i mobilbank bedrift.

Prosjektet kan gjerne teste ut helt nye løsninger eller inngå nye samarbeid som kan føre til lavere klimautslipp fra arrangementet, eller bidra til endringer lokalt.

Dette kan støtten gå til

Støtten skal gå til å gjennomføre ett eller flere tiltak innenfor hovedområdene nevnt nedenfor. Den kan gå til konkrete innkjøp, til å frikjøpe ressurser og/eller hente inn kompetanse. Prosjektledelse/lønn/honorarer kan ikke utgjøre mer enn 30 prosent av søknadssummen, hovedandelen skal gå til å gjennomføre tiltaket. Støtten kan også innebære ny sertifisering (Miljøfyrtårn, A Greener Festival, grønt flagg (FEE), ISO-standarder, EMAS etc). 

I søknaden bør det framgå tydelig hvilke mål klimatiltaket skal bidra til i arrangementet. Tiltaket skal gjennomføres innen ett år etter tildelingen.

 • Strøm og transport: Energi og transport er ofte de største utslippene til arrangementer. Tiltakene skal bidra til bærekraftsmål 13 (stoppe klimaendringene) og 7 (ren energi til alle).

Overgang til faststrøm

Fase ut bruk av dieselaggregater

Innkjøp av led-lys

ENØK-gjennomgang av lokalene (for de som eier bygg)

Leie ut (teste) el-kjøretøy

Leie store batterier fremfor aggregat

Minske flytransport (f.eks samarbeid på tvers av flere
arrangører)

Støtte til kollektivtransport (buss fremfor bil)

Sykkelparkering

Mobile ladestasjoner for el-biler 

 • Redusere innkjøp og avfall: Tiltakene bidrar til ansvarlig forbruk og produksjon (bærekraftsmål 12), blant annet ved å redusere avfallsmengden gjennom reduksjon, gjenvinning og ombruk (delmål 12.5).

Bedre kildesortering

Reparere teknisk utstyr

Flergangsartikler (til erstatning for engangsutstyr som
kopper, tallerkener etc.) og innleie av oppvaskmaskin

Samarbeid mellom aktører for lagerplass/utstyr

Avfallsfri sponsing og frivillighet

Innføre oppladbare batterier

 • Øke andelen lokalprodusert og/eller plantebasert mat Ved å halvere matsvinn i næringskjeden (delmål 12.3) og fremme bærekraftig landbruk (bærekraftsmål 2) kan arrangører blir grønnere. 

Redusere matsvinn

Sikre gode vegetartilbud på menyen

Samarbeid med lokale matprodusenter

Støtte til sertifisering på mat (Debio el.)

Følgende omfattes ikke av ordningen:      

 • Enkeltpersonsforetak
 • Gjennomføring av treninger eller øvelser 
 • Rene oppgraderinger av bygg, baner/løyper/turstier 
 • Konferanser
 • Bedriftsmøter
 • Seminarer
 • Nettverkssamling
 • Workshop
 • Messer
 • Markeder

Mann sitter med laptop. Illustrasjon

Spørsmål og svar

Søknadsfristene er 15. januar og 1. mai 2024.

Svaret kommer innen to måneder etter søknadsfristen.

Det er ingen øvre eller nedre grense på søknadssum, men det må vises tydelig i budsjettet hvilke utgifter de ulike tiltakene medfører. Har man satt opp utgifter knyttet til tiltak som ordningen ikke støtter, vil disse ikke tas med i den totale vurderingen.

Vi er veldig glad i samarbeid om finansiering, og støtten fra Samfunnsløftet kan ikke utgjøre mer enn 50 prosent av kostnadene. Egeninnsats og eller egenkapital kan utgjøre de resterende 50%, men som sagt ser vi veldig positivt på at man har andre finansieringskilder. Er man flere som har gått sammen om et prosjekt, bør dette komme fram i finansieringsplanen.  

Støtten skal gå til å gjennomføre valgte tiltak innenfor hovedområdene man ønsker å jobbe innenfor og utgifter knyttet til dette. Den kan gå til å frikjøpe ressurser eller hente inn kompetanse. Prosjektledelse/lønn/honorarer kan ikke utgjøre mer enn 30 prosent av søknadssummen, hovedandelen skal gå til å gjennomføre tiltaket. Støtten kan også innebære ny sertifisering (Miljøfyrtårn, A Greener Festival, grønt flagg (FEE), ISO-standarder, EMAS etc).

I søknaden bør det framgå tydelig hvilke mål klimatiltaket skal bidra til i arrangementet. Tiltaket skal gjennomføres innen ett år etter tildelingen.

 • Enkeltpersonsforetak
 • Gjennomføring av treninger eller øvelser 
 • Rene oppgraderinger av bygg, baner/løyper/turstier 
 • Konferanser
 • Bedriftsmøter
 • Seminarer
 • Nettverkssamling
 • Workshop
 • Messer   
 • Markeder

Når prosjektet er avsluttet sender du inn utbetalingsskjema. Link til dette fikk du i tildelingsmailen du mottok da søknaden ble innvilget. Lenken til skjema åpnes med en PIN-kode, som sendes til det mobilnummeret dere oppga i søknaden. I skjemaet svarer man på spørsmålene som stilles, og så må kostnadene dokumentere. Dette skjer enten med kvittering for kjøp, faktura/ordrebekreftelse, prosjektregnskap eller godkjent årsrapport (dette er avhengig av summen dere får tildelt og vil være spesifisert i tildelingsepost). Det er også flott om du har bilder du kan dele med oss. Når vi har godkjent utbetalingsskjemaet, blir midlene utbetalt.

 • Hvor gode og konkrete er tiltakene?  
 • Hvilken effekt vil tiltakene ha på klimautslippet fra arrangementet?
 • Bidrar støtten til at nye løsninger skapes eller testes ut? 
 • Har tiltakene en varig verdi? 
 • Er støtten avgjørende for at søker gjennomfører prosjektet? 
 • Kvalitet i budsjett og finansieringsplan. Søker viser evne og vilje til å utforske egen organisasjon og drift i en grønn retning
 • Hvorvidt prosjektet legger opp til økt samarbeid og erfaringsdeling lokalt

Ja, veldig gjerne! Vi ser etter gode og innovative prosjekter, og mange av disse springer ut av gode samarbeid. 

Søknadene behandles av rådgiverne i Samfunnsløftet, og bærekraftsavdelingen i SpareBank 1 Nord-Norge.

Nei, samfunnsutbytte går kun til prosjekter i landsdelen hvor verdiene skapes og pengene faktisk hører hjemme.


Finner du ikke svar på det du lurer på?

Ta kontakt med oss på samfunnsutbytte@snn.no

Andre klimatiltak

Kartleggingstilskudd
Bedrifter, lag og foreninger kan søke om støtte til å finne ut hva de kan gjøre for å kutte utslipp.
Solcelletilskudd
Søk om inntil 1,9 millioner kroner i støtte til rådgivning, kjøp og installasjon av solceller.
Grønt samarbeid
Aktører som ønsker å redusere sitt klimaavtrykk ved å samarbeide kan søke om støtte.
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }