Grønne arrangementer

Nordnorske arrangører av kultur- og idrettsarrangementer kan søke om støtte til klimatiltak innen 27.mars 2023.

Nordnorske arrangører som ønsker å satse grønt kan nå få pengestøtte! 

Samfunnsløftet har satt av inntil 10 millioner kroner for å få til en bærekraftig endring av kultur- og idrettsarrangementer i Nord-Norge.

Vi ønsker å bidra til at arrangører kan jobbe grønnere, og at de kan teste ut nye løsninger som kan komme både klimaet og lokalsamfunnene til gode.

Små og store arrangører kan søke
Gjelder både kultur- og idrettsarrangement
Klimatiltak gjennomføres i eget arrangement

Søknadskriterier

 • Støtten må gå til nordnorske arrangører av fysiske kultur- eller idrettsarrangementer i Nord-Norge med lokal, regional og/eller nasjonal betydning
 • Arrangementet må være en av hovedaktiviteten til søkeren, og det må ha blitt arrangert minst en gang tidligere
 • Arrangementet må foregå minst én gang i året
 • Søkeren må kunne vise til aktivitet gjennom hele året, og ha en langsiktig plan for arrangementet. I tillegg må organisasjonen være registrert i Brønnøysundregisteret
 • Støtten skal gå til klimatiltak innen ett eller flere av følgende tre områder: Strøm og transport, redusere innkjøp og avfall, øke andelen lokalprodusert og/eller plantebasert mat
 • Utgiftene i prosjektet må være direkte knyttet til gjennomføring av arrangementet. Man kan ikke søke med tiltak som allerede er satt i gang

Les mer om søknadskriteriene under Spørsmål og svar. 

Prosjektet kan gjerne teste ut helt nye løsninger eller inngå nye samarbeid som kan føre til lavere klimautslipp fra arrangementet, eller bidra til endringer lokalt.

Dette kan støtten gå til

Støtten går til å gjennomføre klimatiltak innenfor 1-3 av følgende hovedområder
 • Strøm og transport: Energi og transport er ofte de største utslippene til arrangementer. Tiltakene skal bidra til bærekraftsmål 13 (stoppe klimaendringene) og 7 (ren energi til alle).

Overgang til faststrøm

Fase ut bruk av dieselaggregater

Innkjøp av led-lys

ENØK-gjennomgang av lokalene (for de som eier bygg)

Leie ut (teste) el-kjøretøy

Leie store batterier fremfor aggregat

Minske flytransport (f.eks samarbeid på tvers av flere
arrangører)

Støtte til kollektivtransport (buss fremfor bil)

Sykkelparkering

Mobile ladestasjoner for el-biler 

 • Redusere innkjøp og avfall: Tiltakene bidrar til ansvarlig forbruk og produksjon (bærekraftsmål 12), blant annet ved å redusere avfallsmengden gjennom reduksjon, gjenvinning og ombruk (delmål 12.5).

Bedre kildesortering

Reparere teknisk utstyr

Flergangsartikler (til erstatning for engangsutstyr som
kopper, tallerkener etc.) og innleie av oppvaskmaskin

Samarbeid mellom aktører for lagerplass/utstyr

Avfallsfri sponsing og frivillighet

Innføre oppladbare batterier

 • Øke andelen lokalprodusert og/eller plantebasert mat Ved å halvere matsvinn i næringskjeden (delmål 12.3) og fremme bærekraftig landbruk (bærekraftsmål 2) kan arrangører blir grønnere. 

Redusere matsvinn

Sikre gode vegetartilbud på menyen

Samarbeid med lokale matprodusenter

Støtte til sertifisering på mat (Debio el.)

Følgende omfattes ikke av ordningen:      

 • Enkeltpersonsforetak
 • Gjennomføring av treninger eller øvelser 
 • Rene oppgraderinger av bygg, baner/løyper/turstier 
 • Konferanser
 • Bedriftsmøter
 • Seminarer
 • Nettverkssamling
 • Workshop
 • Messer
 • Markeder

Bli med på webinar!

Vil du vite mer om bærekraft innenfor kultur- eller idrettsarrangementer, og høre gode eksempler fra lokale arrangører?

Vi inviterer til åpent webinar med dette som tema 23. mars klokken 10:00-11:00.

Påmeldingen stenger 22. mars klokken 09:00.

Program

10.00-10.05: Velkommen ved Vilde Fjeldheim Wold, rådgiver i Samfunnsløftet
10.05: Praktisk eksempel fra Riddu Riđđu ved produsent Stian Pedersen
10.10: Om bærekraft og kulturarrangementer ved Julie Forchammer, partner i Klimakultur
10.25: Praktisk eksempel fra Offroad Finnmark ved daglig leder Kjetil Johansen
10.30: Bærekraftige idrettsarrangement ved Dagfrid Forberg, leder breddeidrett, organisasjon og utvikling, Norges Idrettsforbund
10.45-11-00: Spørsmål, innspill ol. 


Spørsmål og svar

Mandag 27. mars 2023 klokka 23:59

Det er ingen øvre eller nedre grense på søknadssum, men det må vises tydelig i budsjettet hvilke utgifter de ulike tiltakene medfører. Har man satt opp utgifter knyttet til tiltak som ordningen ikke støtter, vil disse ikke tas med i den totale vurderingen.

Vi er veldig glad i samarbeid om finansiering, og støtten fra Samfunnsløftet kan ikke utgjøre mer enn 50 prosent av kostnadene. Er man flere som har gått sammen om et prosjekt, bør dette komme fram i finansieringsplanen.  

 • Enkeltpersonsforetak
 • Gjennomføring av treninger eller øvelser 
 • Rene oppgraderinger av bygg, baner/løyper/turstier 
 • Konferanser
 • Bedriftsmøter
 • Seminarer
 • Nettverkssamling
 • Workshop
 • Messer   
 • Markeder

Ja, alle er velkomne til å delta på webinar, selv om man ikke ønsker å søke. Lenke til det webinaret vil legges ut på nettsiden så snart detaljene er klare. 

Når prosjektet er avsluttet sender du inn utbetalingsskjema. Link til dette fikk du i tildelingsmailen du mottok da søknaden ble innvilget. Lenken til skjema åpnes med en PIN-kode, som sendes til det mobilnummeret dere oppga i søknaden. I skjemaet svarer man på spørsmålene som stilles, og så må kostnadene dokumentere. Dette skjer enten med kvittering for kjøp, faktura/ordrebekreftelse, prosjektregnskap eller godkjent årsrapport (dette er avhengig av summen dere får tildelt og vil være spesifisert i tildelingsepost). Det er også flott om du har bilder du kan dele med oss. Når vi har godkjent utbetalingsskjemaet, blir midlene utbetalt.

 • Hvor gode og konkrete er tiltakene?  
 • Hvilken effekt vil tiltakene ha på klimautslippet fra arrangementet?
 • Bidrar støtten til at nye løsninger skapes eller testes ut? 
 • Har tiltakene en varig verdi? 
 • Er støtten avgjørende for at søker gjennomfører prosjektet? 
 • Kvalitet i budsjett og finansieringsplan. Søker viser evne og vilje til å utforske egen organisasjon og drift i en grønn retning
 • Hvorvidt prosjektet legger opp til økt samarbeid og erfaringsdeling lokalt

Ja, veldig gjerne! Vi ser etter gode og innovative prosjekter, og mange av disse springer ut av gode samarbeid. 

Søknadene behandles av rådgiverne i Samfunnsløftet, og bærekraftsavdelingen i SpareBank 1 Nord-Norge.

Nei, samfunnsutbytte går kun til prosjekter i landsdelen hvor verdiene skapes og pengene faktisk hører hjemme.


Finner du ikke svar på det du lurer på?

Ta kontakt med oss på samfunnsutbytte@snn.no