Solcelletilskudd


Få inntil 1,9 millioner kroner i støtte til rådgivning, kjøp og installasjon av solceller. 

Ordningen gjelder for borettslag, sameier og private yrkesbygg.
Frivillige organisasjoner, lag og foreninger med egne bygninger kan også søke.
Åpent for søknader i hele 2024, så lenge det er penger igjen i ordningen.

Om støtteordningen 

Solkraft er en lett tilgjengelig og utømmelig energikilde, og solenergien kan utnyttes på alle bebodde steder i verden.

Gjennom tilskuddsordningen kan dere få støtte fra Samfunnsløftet til rådgivning, kjøp og installasjon av solceller.

Økt elektriseringsbehov i samfunnet og høyere strømpriser gjør at flere bør vurdere solcelleanlegg. Det er en kostnad ved å investere i anlegget, men man sparer gjennom redusert nettleie og mindre behov for kjøp av strøm. Solkraft på bygg anses som en del av løsningen med lav påvirkning på natur og miljø, ettersom den ikke vil legge beslag på uberørt natur. I tillegg har landsdelen et kaldt klima, noe som gir flere fordeler i forbindelse med produksjon av solkraft. Det er altså en vinn-vinn situasjon – både for lommeboka og miljøet!

Det settes av inntil 70 millioner kroner til ordningen. Det er ingen søknadsfrist, og så lenge det er midler igjen kan du sende inn søknaden i hele 2024.

treerbaner-fotball.jpg

Søknadskriterier

 • Tilskuddet skal ha en utløsende effekt, så arbeid må ikke settes i gang og avtaler kan ikke være inngått før det er gitt tilsagn.
 • Prosjektet det søkes støtte til må være i Nord-Norge.
 • Søker må installere solceller og rapportere på prosjektet innen to år fra tildelingsdato.
 • Arbeid skal utføres av fagfolk som har nødvendig utdanning og autorisasjon.
 • Søknaden skal ha vedlagt tilbud fra solcelleleverandør. Du må søke og få innvilget støtte før du bestiller materialer og tjenester, eller inngår avtale med leverandør.
 • Dersom det er behov for utredning av el-anlegget, kan en ekstern rådgiver kontaktes før man søker om tilskudd. Rådgiver vil anses som støtteberettiget kostnad opp til 50.000 kroner, begrenset til 30 prosent av kostnaden. Dette gjelder selv om rådgivningen gjennomføres før dere har fått svar på søknaden, og selv om tiltaket ikke skulle bli gjennomført på grunn av avvist byggesøknad.
 • Dersom dere ønsker støtte til rådgivning og/eller energimålings- og smartstyringssystemer må tilbud på dette også legges ved søknaden.

Samfunnsløftet støtter ikke virksomheter som er i økonomiske vanskeligheter eller står i fare for å bli insolvent. Dersom støtte tildeles ulovlig vil den kreves tilbake i sin helhet. Kravet om tilbakebetaling gjelder uavhengig av hva som er årsaken til at støtten er utbetalt på feil grunnlag. 


Mann sitter med laptop. Illustrasjon

Spørsmål og svar

 • For private yrkesbygg og borettslag er tilskuddet på maksimalt 35 prosent av godkjente investeringskostnader. 
 • For frivillige organisasjoner, lag og foreninger er tilskuddet på 50 prosent av godkjente investeringskostnader.
 • Rådgivning før og underveis i prosessen kan støttes med 30 prosent av kostnadene, oppad begrenset til 50.000 kroner.
 • Smartstyring kan støttes med inntil 25 prosent av kostnadene, begrenset opp til 100.000 kroner
 • Maksimalt tilskudd er på 1,9 millioner kroner. 
 • For konsern settes det et makstak for tilskudd til tre solcelleprosjekter. Hvert prosjekt må være til unike adresser/bygg. Det må i søknaden tydelig fremkomme hvilket konsern foretakene tilhører.  

Støtte til rådgivning

Det er viktig at løsningen som velges er sikker og godt gjennomtenkt. Det anbefales derfor at søker benytter ekstern faglig bistand til å planlegge tiltaket. Dette kan gjøres av produktleverandør eller et eksternt konsulentselskap.

Det anbefales at boligselskapets forvalter involveres tidlig i prosessen. Rådgivning kan støttes med inntil 30 prosent av kostnad, begrenset opp til 50.000 kroner. Dette gjelder selv om rådgivningen gjøres før du har sendt inn og fått svar på søknaden, og selv om tiltaket ikke skulle bli gjennomført på grunn av avvist byggesøknad.

Støtte til energimålings- og smartstyringssystemer

Inkludert i søknaden kan du søke om støtte til tiltak for å bedre energibruken i bygget. I søknaden må prisen for dette fremgå gjennom et eget tilbud. Tiltaket kan støttes med inntil 25 prosent av kostnadene, begrenset opp til 100.000 kroner. Systemet skal sikre at det brukes mer strøm når kostnadene for strøm er lave og mindre strøm når kostnadene for strøm er høye.

 • Styringssystemet skal styre strømbruken til minimum to energilager som forsynes av strøm og er tilknyttet bygget. Styringssystemet skal automatisk hente inn timepris for strøm og styre strømforbruket til byggets energilager etter strømpris, slik at strømforbruket flyttes til tider på døgnet med lavest strømpris.
 • Styringsautomatikken kan ligge i styringssentral i bygget eller være tilgjengelig via tilknytning til nettbasert styringstjeneste.
 • Styringssystemet skal ha mekanismer for å unngå overbelastning av hovedsikring og skal styre etter effektbaserte tariffer for nettleie.
 • Styringssystemet skal kunne styre strømforbruket til dine energilagringsenheter for høyest mulig egen utnyttelse av produsert elektrisitet gjennom solcelleanlegget.

Styring som skjer ved hjelp av smartplugger som kobles mellom stikkontakt og støpsel får ikke tilskudd.

Som søker er det ditt ansvar å undersøke om tiltaket krever tillatelser fra det offentlige eller andre aktører og deretter søke om nødvendige tillatelser. Merk at vi ikke støtter kostnader forbundet med dette.

Alle borettslag, sameier, private yrkesbygg, frivillige organisasjoner eller lag og foreninger som er registrert i Brønnøysundregistret med adresse i Nord-Norge kan søke.

For borettslag og sameier gjelder tilskuddet felles solcelleanlegg. Enkeltseksjoner kan ikke søke om tilskudd til privat solcelleanlegg.

Samfunnsløftet støtter ikke virksomheter som er i økonomiske vanskeligheter eller står i fare for å bli insolvent. Dersom støtte tildeles ulovlig vil den kreves tilbake i sin helhet. Kravet om tilbakebetaling gjelder uavhengig av hva som er årsaken til at støtten er utbetalt på feil grunnlag.

Merk at et tilsagn fra Samfunnsløftet ikke gir byggetillatelse. Som søker er det ditt ansvar å undersøke med egen kommune om tiltaket er søknadspliktig og deretter søke om byggetillatelse.

Vi støtter ikke kostnader forbundet med byggesøknaden.

Innhent tilbud. Du må i forkant innhente et tilbud for solcelleanlegget, der spesifisert kostnad og effekt i kWp fremkommer tydelig. Tilbudet må legges ved søknaden, og danner grunnlaget for tilsagnsbeløpet.

Trenger dere rådgivning for å finne en godt gjennomtenkt løsning kan denne gjennomføres før søknaden sendes inn.

Skal dere installere smartstyring må det legges ved tilbud også på dette.

Søknader behandles fortløpende. Du får svar på søknaden senest to måneder etter at søknaden er sendt inn. Får du innvilget søknaden kan du sette i gang med tiltaket, det vil si akseptere tilbud, inngå arbeidskontrakter og utføre tiltaket.

Du må sende inn utbetalingsskjema når jobben er fullført. Denne skal inneholde sluttrapport, fakturaer for tiltaket og dokumentasjon på at fakturaene er betalt. Installert effekt i kWp må fremkomme. Lenke til utbetalingsskjema finner du i tildelingsbrevet.

Når utbetalingsskjema er godkjent vil pengene sendes til kontonummeret du har oppgitt i søknaden.


Solkraft i Nord-Norge
– et uutnyttet potensial?

Solkraft sees på som en del av løsningen i den nasjonale kraftutfordringen, men kan solkraft også ha et uutnyttet potensial i Nord-Norge?

Finner du ikke svar på det du lurer på?

Ta kontakt med oss på samfunnsutbytte@snn.no

Andre klimatiltak

Kartleggingstilskudd
Bedrifter, lag og foreninger kan søke om støtte til å finne ut hva de kan gjøre for å kutte utslipp.
Grønne arrangementer
Arrangører av kultur- og idrettsarrangementer i nord kan søke om støtte til klimatiltak.
Grønt samarbeid
Aktører som ønsker å redusere sitt klimaavtrykk ved å samarbeide kan søke om støtte.
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }