Grønt samarbeid

Nordnorske aktører som gjennom samarbeid ønsker å skape varige verdier og redusere sitt klimaavtrykk, kan søke om inntil 5 millioner kroner i støtte til klimavennlige prosjekter.

Samarbeidet må bestå av minst tre aktører
Prosjektet må rette seg mot miljømålene til EU
Siste søknadsfrist er 1.september 2024

Om støtteordningen 

Det er i lag vi får ting til å skje – også når vi jobber med grønn omstilling. Vi ser nå etter prosjekter med klare ambisjoner og planer om å implementere klimavennlig kunnskap, teknologi og løsninger som raskt kan tas i bruk. Prosjektene må rette seg mot miljømålene til EU:

 1. Begrensning av klimaendring
 2. Klimatilpasning
 3. Bærekraftig bruk og bevaring av vann- og havressurser
 4. Omstilling til sirkulærøkonomi
 5. Forebygging og bekjempelse av forurensning
 6. Beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk mangfold og økosystemer

Vi legger også vekt på i hvilken grad prosjektene er samfunnsnyttige, altså at de har ringvirkninger for flere enn de som gjennomfører prosjektet.

treerbaner-fotball.jpg

Hvem kan søke om støtte?

Bedrifter, organisasjoner, lag og foreninger som er registrert med nordnorsk adresse i Brønnøysundregisteret, under forutsetning at:

 • aktiviteten skjer i Nord-Norge
 • hovedsøker må ha registrert adresse i Nord-Norge og være minst tre år gammel
 • samarbeidet består av minst tre aktører, hvorav minst to tredjedeler må være bedrifter, lag eller foreninger
 • samarbeidet mellom aktørene er reelt, og kjennetegnes av at alle deltagere i prosjektet er nødvendige for å utløse merverdier. Det forutsettes en balansert innsats mellom partnerne, og at både reell risiko og resultater skal deles mellom partnerne.
 • Hovedsøker har prosjektansvar, og er den som mottar og rapporterer midlene fra Samfunnsløftet.

Øvrig om samarbeidsaktører:

 • Enkeltpersonforetak, forskningsinstitutter, universiteter og offentlige virksomheter kan kun stå som medsøker
 • Hverken hovedsøker eller medsøkere kan være underlagt samme konsern
 • Medsøkere kan være fra andre landsdeler eller utlandet, men minst to tredjedeler av samarbeidsaktørene må være fra landsdelen. Utenlandske aktører vil derimot ikke kunne motta støtte fra Samfunnsløftet

Les mer om søknadskriteriene under spørsmål og svar nedenfor.


Mann sitter med laptop. Illustrasjon

Spørsmål og svar

Støtten fra Samfunnsløftet kan utgjøre maksimalt 50 prosent av prosjektkostnadene, begrenset oppad til fem millioner kroner

 • Man kan søke støtte til alle prosjektkostnader som ikke er drift, men prosjektstillinger/honorar kan ikke utgjøre mer enn 30 prosent av søknadssummen.
 • Beregning av timesatser for egeninnsats gjøres ved å beregne faktisk timekostnad for den enkelte prosjektdeltager, maksimalt 1100 kroner per time.
 • Aktiviteter som allerede er i gang
 • Driftskostnader eller forprosjekter/forundersøkelser

Samfunnsløftet støtter ikke virksomheter som er i økonomiske vanskeligheter eller står i fare for å bli insolvent. Dersom støtte tildeles på feilaktig informasjonsgrunnlag vil den kreves tilbake i sin helhet. Kravet om tilbakebetaling gjelder uavhengig av hva som er årsaken til at støtten er utbetalt på feil grunnlag.

Klimaeffekt

Prosjektet kan vise til utslippsreduksjon, med dokumenterbare positive virkninger på klima og miljø fram mot 2030, 2040 og 2050.

For å klassifiseres som en bærekraftig økonomisk aktivitet, må aktiviteten bidra vesentlig til at minst ett av de seks miljømålene i EUs taksonomi oppfylles, og ikke være til vesentlig skade for noen av de øvrige miljømålene. Mer om miljømålene finner du blant annet på nho.no.

Samfunnsøkonomisk nytteverdi

Vi ser etter prosjekt som skaper verdier for flere enn dem som gjennomfører prosjektet, for eksempel ved å vise til positive ringvirkninger og effekter på sysselsetting og for samfunnslivet for øvrig, herunder:

 • bedriftsøkonomiske gevinster som for eksempel reduserte kostnader, bedre ressursutnyttelse, nye forretningsmodeller, digitalisering og muliggjørende teknologier.
 • styrket konkurransekraft i nye eller etablerte markeder

Gjennomføringsevne

Vi vil vurdere om prosjektet er godt forankret, og kan viser til gode fremdriftsplaner og en realistisk budsjett- og finansieringsplan. Vi ser også på om prosjektet har tilgang til kompetanse og kapasitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet.

Grad av nytenkning og ambisjon

Vi ser etter prosjekt som representerer noe nytt og ambisiøst som utfordrer det etablerte.

 • Prosjektet bygger på relevant og oppdatert kunnskap og forskning.
 • Prosjektet retter seg mot tydelige behov eller nye markedsmuligheter for samarbeidspartnerne i prosjektet.

En eventuell støtte utbetales etterskuddsvis under forutsetning at prosjektet blir gjennomført slik det er beskrevet i søknaden.

Som hovedregel betaler vi ut pengene etter at prosjektet er gjennomført og kostnadene kan bekreftes.

Samarbeidspartnere som dere har lagt inn i søknaden, er utgangspunktet for tildelingen. Dersom dere endrer prosjektsammensetningen etter at søknaden er sendt inn eller etter tildeling, skal dette godkjennes av Samfunnsløftet. Endringer som ikke er godkjent kan føre til at støtten trekkes tilbake. Foreslåtte endringer kan også medføre behov for å justere støtten. 


Finner du ikke svar på det du lurer på?

Ta kontakt med oss på samfunnsutbytte@snn.no

Andre klimatiltak

Kartleggingstilskudd
Bedrifter, lag og foreninger kan søke om støtte til å finne ut hva de kan gjøre for å kutte utslipp.
Solcelletilskudd
Søk om inntil 1,9 millioner kroner i støtte til rådgivning, kjøp og installasjon av solceller.
Grønne arrangementer
Arrangører av kultur- og idrettsarrangementer i nord kan søke om støtte til klimatiltak.
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }