Kartleggingstilskudd

Nordnorske bedrifter, lag og foreninger kan søke om støtte til å kartlegge hva de kan gjøre for å kutte utslipp. 

Støtten går til en rapport som kartlegger mulige tiltak for kutt i utslipp
Prosjektene må rette seg mot miljømålene til EU
Åpen for søknader i hele 2024, så lenge det er penger igjen i ordningen

Om støtteordningen 

Tid og riktig kompetanse er for mange barrierer for å komme i gang med den grønne omstillingen. Derfor setter Samfunnsløftet av inntil 20 millioner kroner for at flere nordnorske bedrifter skal finne de riktige tiltakene som kutter utslippene i sin bedrift.

Støtten går til en rapport som kartlegger dette for hver enkelt bedrift, lag eller forening. Denne skal gi en oversikt over mulige tiltak og utslippsreduksjonen de gir, samt en oversikt over økonomiske konsekvenser for bedriften. Målet er at bedriften står bedre rustet til å møte kravene og gripe mulighetene den grønne omstillingen gir.

Støtten kan dekke inntil 50 prosent av kostnadene for kartleggingsarbeidet, begrenset oppad til 100.000 kroner per bedrift/organisasjon.

Det settes av inntil 20 millioner kroner til ordningen. Det er ingen søknadsfrist, og så lenge det er midler igjen kan du sende inn søknaden i hele 2024.

Du får svar på søknaden innen to måneder etter at den er sendt inn.

treerbaner-fotball.jpg

Søknadskriterier

 • Kartleggingsarbeidet skal gjøres av profesjonelle fagkonsulenter. De du henter tilbud fra må kunne vise til kompetanse og erfaring med rådgivning på grønn omstilling for din sektor. Fortrinnsvis støttes fagkonsulenter med tilholdssted i Nord-Norge.
 • Støtten skal gå til et helhetlig kartleggingsarbeid, dere kan altså ikke bare vurdere et enkelt tiltak.
 • Tilskuddet skal ha en utløsende effekt. Arbeid kan derfor ikke settes i gang og avtaler kan ikke være inngått, før det er gitt tilsagn.
 • Søknaden må ha med pristilbud for kartleggingen eller foreslått avtale mellom partene.
 • Det må komme fram at kartleggingen gjennomføres etter bedriftens ønske.

Fra tildelingen har du ett år på å gjennomføre kartleggingen.


Hvem kan søke?

 • Alle private bedrifter, lag og foreninger i Nord-Norge
 • Bedriftens/organisasjonens adresse i Brønnøysundregisteret må være i Nord-Norge
 • Privatpersoner, enkeltpersonsforetak og offentlige virksomheter kan ikke søke 
 • Borettslag og sameier kan få kartleggingsstøtte fra Enova, og omfattes ikke av denne ordningen

Samfunnsløftet støtter ikke virksomheter som er i økonomiske vanskeligheter eller står i fare for å bli insolvent. Dersom støtte tildeles ulovlig vil den kreves tilbake i sin helhet. Kravet om tilbakebetaling gjelder uavhengig av hva som er årsaken til at støtten er utbetalt på feil grunnlag.


Krav til kartleggingen og rapporten

 • Kartleggingsarbeidet skal ha blitt utført etter bedriftens ønske
 • Kartleggingen skal undersøke hvordan bedriftens virke helt eller delvis kan gjøres uten utslipp av klimagasser
 • Arbeidet skal dokumenteres i form av en sluttrapport, der resultater av kartleggingen oppsummeres 
 • Rapporten skal vise potensialet for redusert energibruk, økonomiske konsekvenser for bedriften og utslippsreduksjoner, samt forslag på mulige tiltak
 • Rapporten skal sendes til Samfunnsløftet, som står fritt til å benytte rapportens innhold med mål om å dele erfaringer om grønn omstilling. Rapporten vil ikke publiseres i sin helhet, det er anonymiserte erfaringer som trekkes fram i en overordnet framstilling.

Mann sitter med laptop. Illustrasjon

Spørsmål og svar

Denne støtten kan ikke gå til å dekke timelønn i bedriften/organisasjonen.

Dette kan variere fra sektor til sektor. Kartleggingen for en utslippsfri anleggsplass og hvordan en reiselivsbedrift kan kutte utslipp vil være ulik.

Eksempler kan være energikartlegging, en vurdering av ENØK-tiltak, potensialet for gjenbruk og ombruk, ladeinfrastruktur, redusere avfall m.m.

Det er viktig å huske at Samfunnsløftet ikke støtter en kartlegging som ser på et enkelt tiltak, men hvor flere tiltak inngår i en helhet.

I denne ordningen er det et krav at dere i søknaden legger ved pristilbud/avtaleforslag med profesjonelle fagkonsulenter, som skal utføre arbeidet. Søknader uten dette får avslag.

Prosjektene må dessuten rette seg mot miljømålene til EU: 

 1. Begrensning av klimaendring
 2. Klimatilpasning
 3. Bærekraftig bruk og bevaring av vann- og havressurser
 4.  Omstilling til sirkulærøkonomi
 5. Forebygging og bekjempelse av forurensning
 6. Beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk mangfold og økosystemer

Med profesjonell fagkonsulent menes en fagarbeider som kan vise til opplæring og kompetanse for å kunne gjennomføre kartleggingsarbeidet. Selskapet dere innhenter tilbud må kunne dokumentere at de innehar nødvendig kompetanse for å påta seg oppdraget.


Finner du ikke svar på det du lurer på?

Ta kontakt med oss på samfunnsutbytte@snn.no

Andre klimatiltak

Solcelletilskudd
Søk om inntil 1,9 millioner kroner i støtte til rådgivning, kjøp og installasjon av solceller.
Grønne arrangementer
Arrangører av kultur- og idrettsarrangementer i nord kan søke om støtte til klimatiltak.
Grønt samarbeid
Aktører som ønsker å redusere sitt klimaavtrykk ved å samarbeide kan søke om støtte.
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }