Ny måte å betale for fondene dine

Vi har endret måten du betaler for fondsparingen din på. Dette gjør vi for å tilfredsstille regulatoriske krav og for å kunne tilby deg konkurransedyktige priser. For de fleste vil endringene innebære at det blir billigere å handle fond hos oss.

Dette betyr det for deg

Endringene i prismodellen betyr at i stedet for at alle kostnader er inkludert i fondenes forvaltningshonorar, der banken mottar deler av forvaltningshonoraret i returprovisjon, vil prisen på de fleste fond bli todelt – en pris som forvalter skal ha for jobben (forvaltningshonorar) og en pris som banken skal ha for jobben som distributør og oppfølging av ditt kundeforhold (formidlingshonorar).

  • Du får lik pris på fondene, uavhengig av fondstype 
  • De fleste fondene blir billigere 
  • Navnet på fondene kan endres noe, men vil fortsatt være kjent for deg. For eksempel vil ODIN Aksje C bytte navn til ODIN aksje D.
  • For å få nye priser må du akseptere ny kundeavtale.

Se ofte stilte spørsmål om endringen 


Priser for fondssparing

  • Under 1 million: 0,30 %*
  • 1- 10 millioner: 0,25 %*
  • Over 10 millioner: 0,20 %*

*prisene gjelder ikke kunder som har en særskilt avtale med en investeringsrådgiver


Hva betyr endringen for deg?

28. mai startet prosessen med å flytte fond. Flyttingen av fondene vil ta litt tid, men i løpet av høsten 2021 skal alle fond være flyttet. Dette betyr at vi nå har endret måten du betaler for fondsparingen din på. Fondsutvalget i mobilbanken og nettbanken er litt annerledes. Navnet på fondene kan endres noe, men vil fortsatt være kjent for deg. For eksempel vil ODIN Aksje C bytte navn til ODIN Aksje D. Du kan oppleve at enkelte fond ikke lenger kan kjøpes. I en periode kan du også oppleve at du har to fond med samme navn og at det tar lengre tid enn normalt å motta pengene i forbindelse med kjøp og salg av fond.

Se ofte spørsmål om endringen

I dag er det slik at alle fond på vår plattform er bruttofond. I et bruttofond betaler du et årlig honorar for fondene dine som deles mellom fondsforvalter og banken som distributør. Honoraret til forvalter kalles forvaltningshonorar. Banken får en direkte betaling fra fondsleverandøren som kalles returprovisjon.

Med innføring av ny prismodell vil vi endre det fondet du har i dag fra et bruttofond til et nettofond. I et nettofond betaler du kun forvaltningshonorar til fondsforvalter. Vi som distributør mottar ikke lenger returprovisjon. I stedet innfører vi et formidlingshonorar som du betaler direkte til oss. 

Formidlingshonoraret vil være likt for alle fondene vi tilbyr, uavhengig av fondstype. For alle aktive aksjefond vil formidlingshonoraret bli lavere enn den returprovisjonen vi tidligere belastet via fondsforvalter, noe som betyr lavere kostnad for deg. For indeks- og rentefond kan det være tilfeller hvor det er motsatt, og at prisen dermed øker. 

Ikke alle fond er tilgjengelig som nettofond, og for disse beholdningene vil vi fortsatt motta returprovisjon, som i dag. 

Totalprisen på fondet ditt vil etter endringene være forvaltningshonorar til fondsforvalter pluss formidlingshonorar.

Endringen vi gjør nå kommer fra lovendringer i det europeiske regelverket MIFID II. Formålet med reglene er å gi bedre beskyttelse for deg som investerer og sikre en mer gjennomsiktig betalingsstruktur i investeringmarked.

Regelverket strammer blant annet inn muligheten for distributører som oss å motta returprovisjoner for salg av fond. En del av hensikten har vært å sikre at banker, rådgivere og andre som selger fond ikke har insentiver til å anbefale dyre fond (med høy returprovisjon) i stedet for billige fond (med lav returprovisjon).

I tillegg ønsker vi å kunne være konkurransedyktig på priser.

I et bruttofond betaler du et årlig honorar for fondene dine. Dette honoraret deles mellom fondsforvalter og banken som distributør. Honoraret til forvalter kalles forvaltningshonorar. Banken får en indirekte betaling fra fondsleverandøren som betaling for distribusjon, markedsføring, kundeservice, skatte-rapportering, veiledning og rådgivning m.m. Dette honoraret kalles returprovisjon.

I et nettofond betaler du bare forvaltningshonorar til fondsselskapet. Bankene eller distributørene må så legge på sin kostnad som direktebetaling fra kunden for at de tilbyr fondet i sitt fondsutvalg. Denne direktebetalingen kalles formidlingshonorar. Returprovisjonen som banken tidligere fikk av Fondsforvalter faller derfor bort.

Formidlingshonorar er et honorar som betales direkte til banken for tjenesten bankene leverer når du sparer og investerer i fond. Dette honoraret erstatter returprovisjonen vi tidligere mottok fra fondsforvalter. Honoraret beregnes ut fra din samlede fondsbeholdning.  

Formidlingshonoraret betales ved at det gjennomføres innløsning av fondsandeler. Dette trekkes fra fondet med høyest beholdning. Det gjøres automatisk og du trenger ikke å foreta deg noe selv. Formidlingshonoraret blir trukket etterskuddsvis hvert kvartal. Du kan også velge at dette skal trekkes som et beløp direkte fra en konto du oppgir.

Forvaltningshonorar er en årlig pris du belastes som betaling for distribusjon, markedsføring og forvaltning av fondet. Dette honoraret deles så i to mellom fondsforvalter og banken som distributør. Honoraret til forvalter kalles forvaltningshonorar. Banken får en indirekte betaling fra fondsleverandøren som betaling for distribusjon, markedsføring, kundeservice, skatte-rapportering, veiledning og rådgivning m.m. Dette honoraret kalles returprovisjon. Formidlingshonoraret vi nå innfører erstatter returprovisjon som vår inntekt fra fondsdistribusjon.

Vi vil starte med å endre bruttofondene dine over til nettofond etter 28.05.2021. Konverteringen vil skje i løpet av sommeren og høsten 2021. Prisendringen iverksettes når fondet er konvertert til nettofond. Dersom fondet ditt ikke kan konverteres til et nettofond, vil prisen være lik som i dag. Har du flere fond kan du oppleve ulik konvertering. I en overgangsfase kan du også oppleve at du har to fond med samme navn.

Du vil motta en sluttseddel når dine fond er flyttet over til et nettofond.

Noen fond vil fremdeles kun være tilgjengelig som bruttofond. Betalingen for disse fondene vil dermed følge gammel betalingsstruktur, som gjør at vi mottar returprovisjon fra fondsforvalter på akkurat dette fondet og ikke direkte fra deg som kunde. Du som kunde betaler imidlertid et honorar til banken indirekte via totalprisen du betaler til forvalter. 

I dag får du som kunde tilgang til de samme tjenestene, uavhengig av fondstypen. Vi mener derfor det er mer rettferdig at du betaler lik pris på tjenestene vi tilbyr. Vi har derfor valgt å sette formidlingshonoraret likt for alle fondene.

For alle aktive aksjefond vil formidlingshonoraret bli lavere enn den returprovisjonen vi tidligere belastet via fondsforvalter, noe som betyr lavere kostnad for deg. For indeks- og rentefond kan det være tilfeller hvor det er motsatt, og at prisen dermed øker. De fleste fondene vi tilbyr blir billigere.  

På grunn av endringer i lovkrav, har vi gjort endringer som du må akseptere. Dette er i hovedsak godt nytt for deg. Dersom du ikke aksepterer, vil det kunne begrense hvilke fond du kan handle hos oss.

Endringen gjelder alle kunder, og det vil ikke være mulig å velge mellom den gamle og den nye prismodellen.

Sparer du til barnet i barnets navn må også de akseptere ny kundeavtale. Er barnet under 18 år, må begge foreldrene (vergene) akseptere. Hvis du sparer i fond til barnet ditt, i ditt navn, trenger ikke barnet akseptere ny kundeavtale.

Du må fylle ut et skjema per person. Har du eneansvar må du laste opp dokumentasjon på dette.

Ja, hvis du er verge for en person over 18 år, som sparer i fond i sitt eget navn, må du akseptere ny kundeavtale. Ta kontakt med oss på telefon, chat eller gå innom nærmeste lokalbank.

Informasjon til deg som handler fond og verdipapir

Få oversikt over alle fond du kan kjøpe, se avtaler og retningslinjer du må forholde deg til og priser. 


Spørsmål og svar

Historisk avkastning for fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning avhenger blant annet av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.


Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no