Ny måte å betale for fondene dine

Vi har endret måten du betaler for fondsparingen din på. Dette gjør vi for å tilfredsstille regulatoriske krav og for å kunne tilby konkurransedyktige priser. For mange vil endringene innebære at det blir billigere å handle fond hos oss.

Dette betyr endringen for deg

Endringen i prismodellen betyr at i stedet for at alle kostnader er inkludert i fondenes forvaltningshonorar, der banken mottar deler av forvaltningshonoraret i returprovisjon, vil prisen på de fleste fond bli todelt – en pris som forvalter skal ha for jobben (forvaltningshonorar) og en pris som banken skal ha for jobben som distributør og oppfølging av ditt kundeforhold (formidlingshonorar).

  • Den nye betalingsmåten vil føre til at den totale kostnaden for fondene dine i mange tilfeller vil bli lavere.
  • Sparingen vil ikke påvirkes, men måten vi tar oss betalt på endres. Du vil få bedre oversikt over hva du betaler til de ulike aktørene.
  • Navnet på fondene kan endres noe, men vil fortsatt være kjent for deg. For eksempel vil ODIN Aksje C bytte navn til ODIN Aksje D.
  • For å få nye priser og handle fond må du akseptere ny kundeavtale.

Hva betyr endringen for deg?

Prosessen med å flytte fond startet i 2021, og i løpet av 2022 skal alle fond være flyttet. Dette betyr at vi nå har endret måten du betaler for fondsparingen din på. Fondsutvalget i mobilbanken og nettbanken er litt annerledes. Navnet på fondene kan endres noe, men vil fortsatt være kjent for deg. For eksempel vil ODIN Aksje C bytte navn til ODIN Aksje D. Du kan oppleve at enkelte fond ikke lenger kan kjøpes. I en periode kan du også oppleve at du har to fond med samme navn og at det tar lengre tid enn normalt å motta pengene i forbindelse med kjøp og salg av fond.

Se ofte stilte spørsmål om endringen

Endringen vi gjør nå kommer fra lovendringer i det europeiske regelverket MIFID II. Formålet med reglene er å gi bedre beskyttelse for deg som investerer og sikre en mer gjennomsiktig betalingsstruktur i investeringmarked.

Regelverket strammer blant annet inn muligheten for distributører som oss å motta returprovisjoner for salg av fond. En del av hensikten har vært å sikre at banker, rådgivere og andre som selger fond ikke har insentiver til å anbefale dyre fond (med høy returprovisjon) i stedet for billige fond (med lav returprovisjon).

I tillegg ønsker vi å kunne være konkurransedyktig på priser.

Kort oppsummert har vi endret måten vi tar betalt for fond på. Dette gjør vi ved å innføre en Nettofondsmodell som gjør at vi ikke lenger får betalt av forvalter for å distribuere fond. Ved å akseptere avtalen gir du oss tillatelse til å konvertere dine fond til nettofond. Når fondet ditt er konvertert til et nettofond mottar vi ikke returprovisjon lenger, men kostnaden til banken skilles ut i et eget formidlingshonorar som du betaler direkte til banken. Vi setter ned prisen for formidling på flere fond som gjør at vårt fondsutvalg i sum blir billigere for deg i vår nye nettofondsmodell.  

Ikke alle fond er tilgjengelig som nettofond, og for disse beholdningene vil vi fortsatt motta returprovisjon, som i dag. 

I et bruttofond betaler du et årlig honorar for fondene dine. Dette honoraret deles mellom fondsforvalter og banken som distributør. Honoraret til forvalter kalles forvaltningshonorar. Banken får en indirekte betaling fra fondsleverandøren som betaling for distribusjon, markedsføring, kundeservice, skatte-rapportering, veiledning og rådgivning m.m. Dette honoraret kalles returprovisjon.

I et nettofond betaler du bare forvaltningshonorar til fondsselskapet. Bankene eller distributørene må så legge på sin kostnad som direktebetaling fra kunden for at de tilbyr fondet i sitt fondsutvalg. Denne direktebetalingen kalles formidlingshonorar. Returprovisjonen som banken tidligere fikk av Fondsforvalter faller derfor bort.

Formidlingshonoraret vil i mange tilfeller være lavere enn den returprovisjonen vi tidligere belastet via fondsforvalteren, noe som betyr lavere kostnad for deg som kunde. For enkelte fond kan det være tilfeller hvor det er motsatt, at kostnaden kan være mer.

Hvilken avgift du betaler for fondene dine varierer for ulike typer fond.

Formidlingshonorar er et honorar som betales direkte til banken for tjenesten bankene leverer når du sparer og investerer i fond. Dette honoraret erstatter returprovisjonen vi tidligere mottok fra fondsforvalter. Honoraret beregnes ut fra din samlede fondsbeholdning.  

Formidlingshonoraret betales ved at det gjennomføres innløsning av fondsandeler. Dette trekkes fra fondet med høyest beholdning. Det gjøres automatisk og du trenger ikke å foreta deg noe selv. Formidlingshonoraret blir trukket etterskuddsvis hvert kvartal. Du kan også velge at dette skal trekkes som et beløp direkte fra en konto du oppgir.

Forvaltningshonorar er en årlig pris du belastes som betaling for distribusjon, markedsføring og forvaltning av fondet. Dette honoraret deles så i to mellom fondsforvalter og banken som distributør. Honoraret til forvalter kalles forvaltningshonorar. Banken får en indirekte betaling fra fondsleverandøren som betaling for distribusjon, markedsføring, kundeservice, skatte-rapportering, veiledning og rådgivning m.m. Dette honoraret kalles returprovisjon. Formidlingshonoraret vi nå innfører erstatter returprovisjon som vår inntekt fra fondsdistribusjon.

Prisendringen gjelder når du har akseptert ny kundeavtale og når fondet er endret fra bruttofond til nettofond. Dersom fondet ditt ikke kan konverteres til et nettofond, vil prisen være lik som i dag. Har du flere fond kan du oppleve ulik konvertering. I en overgangsfase kan du også oppleve at du har to fond med samme navn. 

Du vil motta en sluttseddel når fondene dine er flyttet over til nettofond.

Fondsutvalget påvirkes ikke av endringer i prismodell. Vi gjør kontinuerlig vurdering av hva vårt tilbud skal være for at du skal ha et best mulig utvalg.

Noen fond vil fremdeles kun være tilgjengelige i bruttofondsversjon. Betalingen for disse fondene vil dermed følge gammel betalingsstruktur som gjør at banken mottar returprovisjon fra fondsforvalter på akkurat dette fondet og ikke direkte fra deg som kunde. Du som kunde betaler imidlertid et honorar til banken indirekte via totalprisen du betaler til forvalter.

På grunn av endringer i lovkrav, har vi gjort endringer som du må akseptere. Dette er i hovedsak godt nytt for deg. Dersom du ikke aksepterer, vil det kunne begrense hvilke fond du kan handle hos oss.

Endringen gjelder alle kunder, og det vil ikke være mulig å velge mellom den gamle og den nye prismodellen.

Sparer du til barnet i barnets navn må også de akseptere ny kundeavtale. Er barnet under 18 år, må begge foreldrene (vergene) akseptere. Hvis du sparer i fond til barnet ditt, i ditt navn, trenger ikke barnet akseptere ny kundeavtale.

Du må fylle ut et skjema per person. Har du eneansvar må du laste opp dokumentasjon på dette.

Hvis du er verge for en person over 18 år, som sparer i fond i sitt eget navn, må du akseptere ny kundeavtale, på samme måte som for barn. Du må fylle ut et skjema per person.


Priser for fondssparing

  • Her tilpasser bankene selv prisinformasjon

Pris til banken

  • Under 1 million: 0, 30 %
  • 1 - 10 millioner: 0,25 %
  • Over 10 millioner: 0,20 %

Informasjon til deg som handler fond og verdipapir

Få oversikt over alle fond du kan kjøpe, se avtaler og retningslinjer du må forholde deg til og priser. 


Spørsmål og svar

Kort om avkastning
Historisk avkastning for fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning avhenger blant annet av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

For deg som handler fond og verdipapir
Se avtaler og retningslinjer

Andre sider for deg

Har du ikke BankID?
Her finner du informasjon om hvordan du gir aksept uten BankID for deg selv.
Ny kundeavtale - barn/vergemål
Her finner du informasjon om hvordan du gir aksept for barn eller personer under vergemål.
Informasjon til deg som handler fond og verdipapir
Avtaler og retningslinjer du må forholde deg til.

Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no