Sparebankstiftelsen Hedmark

Sparebankstiftelsen Hedmark er den største eieren av SpareBank 1 Østlandets egenkapitalbevis. 


Sparebankstiftelsen Hedmark er den største eieren av egenkapitalbevis i SpareBank 1 Østlandet. I henhold til vedtektene skal stiftelsen alltid eie minst 50 prosent av bankens egenkapitalbevis.

Som en kompetent eier skal stiftelsen bidra til at SpareBank 1 Østlanet skaper verdier for bankens egenkapitalbeviseiere. Stiftelsen har også et viktig formål som en egenkapitalkilde for banken dersom det oppstår et kapitalbehov i SpareBank 1 Østlandet i fremtiden.

Sparebankstiftelsen Hedmark er en selveiende stiftelse. Stiftelsen skal forvaltes av representanter bosatt i regionen. Alle tillitsvalgte i stiftelsen skal være bosatt i "gamle" Hedmark fylke og være innskytere i banken. Generalforsamlingen i stiftelsen skal avspeile kundestrukturen i tidligere Sparebanken Hedmark, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet.

Sparebankstiftelsen Hedmark skal gjennom sitt strategiske eierskap i banken og gavevirksomheten bidra til å utvikle regionen til et beste for både for innbyggere og næringsliv. Eierskapet i SpareBank 1 Østlandet er fundamentet for stiftelsens virksomhet og bidrag til "gamle" Hedmark.