Sparebankstiftelsen Hedmark

Sparebankstiftelsen Hedmark er den største eieren av egenkapitalbevis i SpareBank 1 Østlandet. 


Sparebankstiftelsen Hedmark er den største eieren av egenkapitalbevis i SpareBank 1 Østlandet. I henhold til vedtektene skal Stiftelsen alltid eie minst 1/3 av bankens egenkapitalbevis.

Som en kompetent eier skal Stiftelsen bidra til at SpareBank 1 Østlanet skaper verdier for bankens egenkapitalbeviseiere. Stiftelsen har også et viktig formål som en egenkapitalkilde for banken dersom det oppstår et kapitalbehov i SpareBank 1 Østlandet i fremtiden.

Sparebankstiftelsen Hedmark er en selveiende stiftelse. Stiftelsen skal forvaltes av representanter bosatt i regionen. Alle tillitsvalgte i Stiftelsen skal være bosatt i Hedmark og være innskytere i banken. Generalforsamlingen i Stiftelsen skal avspeile kundestrukturen i tidligere Sparebanken Hedmark, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til Stiftelsens virksomhet.

Sparebankstiftelsen Hedmark skal gjennom sitt strategiske eierskap i banken og gavevirksomheten bidra til å utvikle regionen til det beste for både for innbyggere og næringsliv. Eierskapet i SpareBank 1 Østlandet er fundamentet for Stiftelsens virksomhet og bidrag til Hedmark. Stiftelsen bygger gradvis opp en investeringskapital ved siden av dette eierskapet.