Samfunnsansvar og bærekraft


Bærekraft i SpareBank 1 Østlandet

Helt fra de små sparebankenes tid har bankenes formål vært å ta del i samfunnsutviklingen som en engasjert og ansvarlig samfunnsaktør. I dag står samfunnsansvar og bærekraft stadig høyere på samfunnets agenda. I SpareBank 1 Østlandet er samfunnsansvar og bærekraft en integrert del av virksomheten. Banken tar hensyn til hvordan konsernets aktiviteter påvirker mennesker, miljø og samfunn. Samfunnsansvaret uttrykkes gjennom strategier, tiltak og aktiviteter som banken planlegger og gjennomfører.

Se bankens bærekraftrapport

Se bankens GRI-indeks

Se bankens interessentdialog

I 2014 ble en egen strategi for forvaltning av bankens samfunnsengasjement (CSR) vedtatt for å imøtekomme nye rapporteringskrav fra myndighetene. Flere av bankens styringsdokumenter ble oppdatert med henvisning til den vedtatte samfunnsstrategien. Dette arbeider fortsetter i 2018, parallelt med at bærekraftstrategien revideres.

Se strategi for bærekraft og samfunnsansvar

Generelle retningslinjer samfunnsansvar og bærekraft menneskerettigheter 

Generelle retningslinjer samfunnsansvar og bærekraft landbruk og natur

 

Vi er tilsluttet FNs Global Compact

I 2017 ble banken formelt tilsluttet FNs Global Compact, som er verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar. SpareBank 1 Østlandets strategi for samfunnsansvar bygger blant annet på de ti prinsippene i FNs Global Compact. Les mer

Vår rapportering til Global Compact er en integrert del av årsrapporten. Her er vår Communication on Progress (COP) til Global Compact for rapporteringsåret 2017. Les mer


Forbilde på regional bærekraft

All virksomhet i SpareBank 1 Østlandet utøves til enhver tid innenfor gjeldende rammeverk i lover og forskrifter i Norge. Banken er først og fremst en regional aktør med forretningsdrift på det sentrale Østlandet. Gjennom hele sin 170-årige eksistens har banken hatt en viktig rolle som regional utviklingsaktør med ambisjon om å være et forbilde på god forretningsdrift, også når det gjelder miljø-, HR- og etiske spørsmål. 

Finanshusets mål er at all forretningsdrift, investeringer og økonomisk verdiskapning skal ivareta hensynet til etikk, miljø, sosiale forhold og arbeidstaker- og menneskerettigheter. Konsernet skal kjennetegnes av høy etisk standard, god eierstyring og selskapsledelse. Selv om bankens aktiviteter i første rekke er regionalt orientert og driften foregår i Norge og er underlagt norsk lov, så stiller banken også krav til sine leverandører gjennom egne avtaler samt leverandørenes egne forpliktelser.