Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse i SpareBank 1 Østlandet omfatter de verdier, mål og overordnede prinsipper som selskapet styres og kontrolleres etter og legger grunnlaget for langsiktig verdiskaping til det beste for egenkapitalbeviseierne, kundene og andre interessenter.

SpareBank 1 Østlandet vurderer årlig prinsippene for eierstyring og selskapsledelse og hvordan de fungerer i selskapet. SpareBank 1 Østlandet avlegger en redegjørelse for prinsipper og praksis for eierstyring og selskapsledelse i samsvar med regnskapsloven § 3-3b og den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse. Banken følger ”Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse” så langt det passer for sparebanker med egenkapitalbevis. Anbefalingen er tilgjengelig på www.nues.no.

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse
Beskrivelsen i dokumentet redegjør for hvordan de 15 punktene i den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse av 14. oktober 2021 er fulgt opp i SpareBank 1 Østlandet.

Banken har tre avvik fra anbefalingen:

  • Anbefalingens punkt 6, Generalforsamling: SpareBank 1 Østlandet forholder seg til lover og forskrifter som regulerer finansforetak i sammensetningen av styringsorganer. Avvikene vurderes ikke å innebære noen reell forskjell fra anbefalingen.
  • Anbefalingens punkt 7, Valgkomité: Alle medlemmene av valgkomiteen til representantskapet velges blant de gruppene som er representert i representantskapet, iht. vedtektsbestemmelser. Det er foreløpig ikke vurdert å utvide komiteen med et medlem hentet utenfor representantskapet.
  • Anbefalingens punkt 14, Selskapsovertakelse: Lovpålagte eierbegrensninger.

Banken ble børsnotert 13. juni 2017. Anbefalingens punkt 5, om fri omsettelighet, gjelder således fra og med tidspunktet for børsnotering.