2014 - Sparebanken Hedmarks beste år

Sparebanken Hedmarks konsernresultat for 2014 ble 1040 millioner kroner etter skatt, 346 millioner bedre enn året før. Meget gode bidrag fra hel- og deleide selskaper, salg av aksjene i Nets og god bankdrift, har bidratt til det sterke resultatet.

6. februar 2015

Egenkapitalavkastning ble på 14,4 prosent, basert på en uvektet egenkapitalandel på 15,3 prosent.  

- Vi er meget godt fornøyde med årsresultatet, sier administrerende direktør i Sparebanken Hedmark, Richard Heiberg. – Det gode resultatet styrker bankens soliditet ytterligere, noe som er viktig for å ivareta både person- og bedriftskunders behov for finansiering av gode prosjekter i regionen. Det er også viktig for å møte nye kapitalkrav fra myndighetene.

Hovedforklaringen
De deleide selskapene Bank 1 Oslo Akershus AS og SpareBank 1 Gruppen AS, bidro med til sammen 385 millioner kroner etter skatt. Salget av bankens eierandel i Nets ga en gevinst på 158 millioner kroner. Bankens datterselskaper leverte meget gode resultater, både finansieringsselskapet, eiendomsmegleren og regnskapshuset, til sammen 85 millioner kroner etter skatt. Eiendomsmeglerselskapet inngår i EiendomsMegler 1-kjeden som også i 2014 var Norges største eiendomsmegler. 

Stabil utvikling og lave tap
Sparebanken Hedmark har hatt stabil utvikling i bankdriften det siste året. Veksten har avtatt noe og ble 7 prosent i utlånsvekst og 3 prosent i innskuddsvekst i 2014. Tapene er fortsatt lave og veksten i nye markeder i Oppland og Akershus har vært svært positiv.  

Kundevekst
Morbanken innvilget bortimot 10 000 nye lån til bolig i fjor. Dette vitner om høy framtidstro, økt omsetning i boligmarkedet, og god etterspørsel etter finansiering. Også i bedriftsmarkedet har vi hatt god framgang. Sparebanken Hedmarks unike tilgjengelighet, positive utvikling i digitale kanaler og konkurransedyktige priser, bidrar til kundevekst. Banken fikk 6 500 nye personkunder i 2014.  

Økt konkurranse og lave renter
Konkurransen om kundene tiltar og rentene er nå svært lave, noe som medfører økt press på marginene.  Dette kombinert med økt bruk av digitale løsninger og større IT-investeringer, øker også behovet for effektivisering av bankens drift. Bankens likviditetssituasjon er meget god og ratingen er blant landets beste, A2. 


Nøkkeltall konsernet 2014 (fjorårstall i parentes)

  • Resultat etter skatt 1 040 (693) millioner kroner.
  • Egenkapitalavkastning etter skatt 14,4 (11) prosent.
  • Utlånsvekst 6,8 (8,9) prosent, inklusive lån overført til Boligkreditt og Næringskreditt.
  • Innskuddsvekst 3,2 (7) prosent.
  • Egenkapital 7,6 (6,7) milliarder kroner, tilsvarende 15,3 (14,2) prosent av uvektet balanse.
  • Ren kjernekapitaldekning 14,8 (16,2) prosent. 

Sparebanken Hedmarks representantskap gjorde 5. februar førstegangsbehandling av styrets innstilling om å konvertere Sparebanken Hedmark til egenkapitalbevisbank og gå på børs. 


Kontaktpersoner

Richard Heiberg, administrerende direktør, tlf 902 06 018
Tore Anstein Dobloug, økonomi- og finansdirektør, tlf 480 93 175
Siv Stenseth, kommunikasjonsdirektør, tlf 958 46 991