Egenkapitalbevis førstegangs behandlet

Representantskapet vedtok å behandle saken om konvertering av grunnfondsbeviskapital til eierandelskapital

6. februar 2015

Representantskapet vedtok å behandle saken om konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapitalSparebanken Hedmarks representantskap avholdt ekstraordinært representantskapsmøtetorsdag 5. februar 2015 for første gangs behandling av forslag om konvertering av grunnfondskapitaltil eierandelskapital og etablering av sparebankstiftelse (ref børsmelding av 28.november 2014.)

Representantskapet gjorde følgende vedtak: 

"Styrets forslag om etablering av eierandelskapital ved konvertering av grunnfondskapital, herundervedtektsendringer og samtidig opprettelse av Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse, legges framfor andre gangs behandling i representantskapet for endelig vedtak jfr sparebankloven § 5,finansieringsvirksomhetsloven § 2b-2, jf. § 2b-9." 

Andre gangs behandling vil skje i representantskapsmøtet den 26. mars 2015. 

Se meldingen til Oslo Børs  

Les også:
Kanskje blir du medeier i Sparebanken Hedmark!
Legger til rette for vekst


Kontaktpersoner

Richard Heiberg, administrerende direktør, tlf 902 06 018
Siv Stenseth, kommunikasjonsdirektør, tlf 958 46 991