Stabil utvikling og stø kurs mot børs

Sparebanken Hedmarks konsernresultat for første halvår 2015 ble 430 millioner kroner etter skatt, en økning på 6 millioner kroner fra 2014. Stabil inntjening, lave tap og økte inntekter fra finansielle poster bidro til det gode resultatet.

12. august 2015

- Vi er godt fornøyde med resultatet for første halvår, sier administrerende direktør Richard Heiberg.

- Resultatet fra bankdriften var på samme nivå som første halvår 2014, resultatbidragene fra deleide selskaper var noe lavere, mens inntektene fra finansielle poster økte. Vi merker lite til oljebremsen her i Innlandet, bankens oljeeksponering utgjør mindre enn 0,1 prosent av brutto utlån, sier Heiberg.

Tilgjengelighet
Sparebanken Hedmark har en stabil markedsandel på omkring 50 prosent både innenfor personmarkedet og bedriftsmarkedet. Kundene ser ut til å vektlegge lokal tilstedeværelse og nære relasjoner - selv med økt digitalisering. Stabil utvikling for næringslivet i Innlandet og en utlånsbok som innenfor bedriftsmarkedet er dominert av lån til små-, mellomstore bedrifter og landbruk, bidrar til fortsatt lave tap. Også innen personmarkedet har banken lavt mislighold.  

Utlånsvekst og nye boliglånsregler fra 1. juli
Sparebanken Hedmarks utlån økte med 7,6 prosent (6,2), og innskuddsvolumene økte med 3,6 (4,4) prosent siste tolv måneder (fjorårstall i parentes). Reduserte utlånsmarginer ble i stor grad kompensert med reduserte innskuddsrenter.  - Nye boliglånsregler er nå innført i Norge. Vår tidligere praksis ligger tett opp til det nye regelverket og vi viderefører en utlånspraksis som i liten grad vil endre våre kunders tilgang til boliglån, sier Richard Heiberg.  

Styrket soliditet
Egenkapitalavkastningen ble 11 prosent første halvår og dette er en tilfredsstillende avkastning hensyntatt bankens høye soliditet. Sparebanken Hedmark er meget solid med en ren kjernekapitaldekning på 17 prosent. – Soliditet er viktig for Sparebanken Hedmarks konkurransekraft og er dessuten viktig for å bli en attraktiv egenkapitalbevisbank, sier Heiberg.  

Stø kurs mot Oslo Børs
I løpet av dette halvåret har Sparebanken Hedmark tatt et stort skritt nærmere omdanning til egenkapitalbevisbank og børsnotering. Representantskapet vedtok i vår å konvertere 60 prosent av grunnfondet til egenkapitalbevis, som vederlagsfritt skal overføres Sparebanken Hedmark sparebankstiftelse. Finanstilsynet godkjente planene i juni og stiftelsen er nå under etablering. Stiftelsen skal være en langsiktig og stabil eier i banken og eie minst 50 prosent av egenkapitalbevisene. Børsnotering er planlagt i løpet av 2016.

Nøkkeltall 1. halvår 2015 (sammenlignbare 2014-tall i parentes)

  • Konsernresultat etter skatt 430 (424) millioner kroner.
  • Egenkapitalavkastning etter skatt 11 (12,3) prosent.
  • Egenkapital 8,1 (7,2) milliarder kroner
  • Ren kjernekapitaldekning 17 (14) prosent

Kontaktpersoner

Richard Heiberg, administrerende direktør, tlf 902 06 018
Tore Anstein Dobloug, direktør økonomi og finans, tlf 480 93 175
Siv Stenseth, kommunikasjonsdirektør, tlf 958 46 991

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }