2015 - et år med styrket soliditet og store endringer

- Styrket soliditet, lave tap og synkende lønnsomhet på utlån, preger konsernresultatet for 2015, sier Richard Heiberg, administrerende direktør i Sparebanken Hedmark.  Konsernresultatet ble 930 millioner kroner etter skatt (1040*), med en egenkapital-avkastning på 11,4 (14,4) prosent.  (*2014 tall i parentes.)

5. februar 2016

- Resultatet på 930 millioner kroner må likevel betegnes som godt, sier Heiberg. Det gode resultatet har blant annet sammenheng med 199 millioner kroner i ekstraordinære finansinntekter. Justert for dette ble egenkapitalavkastningen for konsernet 9,7 prosent. Egenkapitalavkastningen i 4. kvartal isolert sett ble 8,9 prosent. Konsernets lønnsomhet har dermed sunket gjennom året.  

Stabil utvikling og god vekst.
Utviklingen i Innlandet er stabil og preget av forsiktig optimisme. I fjor var sysselsettingsveksten i Hedmark sterkere enn for landet som helhet for første gang på ti år. Konsernet hadde en meget positiv utlåns- og innskuddsvekst siste 12 måneder. Utlånsveksten ble 9,3 (6,8) prosent inklusive lån overført til Boligkreditt og Næringskreditt. Innskuddsveksten ble 7,7 (3,2) prosent. - Innskuddsveksten viser at mange kunder i urolige tider foretrekker sikker sparing i bank selv om rentenivået er lavt, sier Heiberg. 

Oljerelatert risiko tilnærmet null.
-Vi har fortsatt lave tap, 56 millioner kroner (66), og er ikke bekymret for betalingsproblemer blant kundene. Erfaringsmessig vil ringvirkningene av den nasjonale konjunkturnedgangen treffe bedriftene hardest, men vi ser foreløpig få tegn til problemer. - Jord, skogbruk og reiselivsnæringen er betydningsfulle næringer i distriktene og Innlandet har gode forutsetninger for å ta en betydelig del av omstillingen fra oljebasert til grønn økonomi. Det er viktig at vi nå benytter dette mulighetsrommet, sier Heiberg.  

Styrket soliditet.
Konsernets kjernekapital har styrket seg gjennom året og den rene kjernekapitaldekningen ble 17,2 (14,9) prosent. Dette er godt over målsatt nivå. Imidlertid vil kjøpet av Bank 1 redusere ren kjernekapital med omkring 1,9 prosent. Dette innebærer at banken må fortsette å øke sin soliditet. 

Fornyelse av Sparebanken Hedmark.
Vi gjennomførte en meget viktig strategisk endring i 2015, da Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse ble opprettet og banken konverterte 60 prosent av grunnfondskapitalen til eierandelskapital. Finanshuset Sparebanken Hedmark ble med dette en egenkapitalbevisbank med sparebankstiftelsen som eier. Børsnotering er planlagt i løpet av annet halvår 2016 og stiftelsen vil da selge deler av egenkapitalbevisene til kunder, medarbeidere og investorer. – Vi håper at mange vil investere og bli medeiere i den lokale banken sin, sier Heiberg. 

En dobbelt så stor bank.
Sparebanken Hedmark eier i dag 40 prosent av aksjene i Bank1 Oslo Akershus. I desember inngikk banken avtale om å kjøpe resten av aksjene. Med dette vil Sparebanken Hedmark tilnærmet doble sin størrelse og bli landets fjerde største sparebankkonsern. Samlet forretningskapital blir 125 milliarder kroner med virksomhet i Hedmark, Oppland, Akershus og Oslo. Gjennomføringen forutsetter myndighetenes godkjennelse. 

Vi er fortsatt til stede.
Mange banker varsler nå om betydelig nedbemanning og kontornedleggelser. Dette er et uttrykk for at digitaliseringen for alvor påvirker finansbransjen og at konkurransen om kundene på digitale flater skjerpes. Gjennom SpareBank 1-alliansen sørger Sparebanken Hedmark for utvikling av attraktive digitale løsninger. Økte IT-investeringer vil bidra til effektivisering og bærekraftig drift gjennom reduserte kostnader. – I Sparebanken Hedmark vil vi, som vi alltid har gjort, fortløpende vurdere hvor vi skal ha kontorer, basert på kundeadferd, bruksmønstre og behov. Vi skal fortsatt være til stede for personkunder og ikke minst for landbruket, samt små og mellomstore bedrifter.

Vedlegg:
Kvartalsrapport, 4. kvartal 2015
Resultatpresentasjon, 4.kvartal 2015


Nøkkeltall konsernet 2015 (fjorårstall i parantes)

  • Resultat etter skatt 930 (1.040) millioner kroner.
  • Egenkapitalavkastning etter skatt 11,4 (14,4) prosent.
  • Utlånsvekst 9,3 (6,8) prosent, inklusive lån overført til Boligkreditt og Næringskreditt.
  • Innskuddsvekst 7,7 (3,2) prosent. 
  • Egenkapital 8,7 (7,6) milliarder kroner, tilsvarende 15,6 (15,3) prosent av uvektet balanse.
  • Ren kjernekapitaldekning 17,2 (14,8) prosent.

Kontaktpersoner

Richard Heiberg, administrerende direktør, tlf 902 06 018
Tore Anstein Dobloug, økonomi- og finansdirektør, tlf 480 93 175
Siv Stenseth, kommunikasjonsdirektør, tlf 958 46 991

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }