Solide resultater, lave tap og nesten dobbelt så stor bank

Sparebanken Hedmarks konsernresultat
første halvår 2016 ble 396 millioner kroner etter skatt.  Fra 29. juni tok Sparebanken Hedmark over Bank 1 Oslo Akershus AS og det nye konsernet leverer et proforma halvårsresultat på 499 millioner kroner, tilsvarende en egenkapitalavkastning på 9,2 prosent.

11. august 2016

Sparebanken Hedmark kjøpte i slutten av juni de gjenværende aksjene i Bank 1 Oslo Akershus AS (Bank 1). Det nye konsernet er landets fjerde største regionsparebank med 1 180 ansatte, har hovedkontor i Hamar og er til stede med 44 bankkontorer i Innlandet, Akershus og Oslo. Bank 1 vil bli drevet som en datterbank inntil juridisk fusjon, som planlegges gjennomført i løpet av første halvår 2017.

-  Målet er å fremstå som en enda mer kompetent bank med økt bredde, større konkurransekraft og økt attraktivitet i kapitalmarkedet, sier Richard Heiberg, administrerende direktør i Sparebanken Hedmark.

– Vi har ambisjoner om å videreutvikle det nye selskapet til en slagkraftig bank på Østlandet. Jeg er glad for å kunne rapportere om et godt resultat for det nye konsernet på 499 millioner kroner, sier han.

Resultatet fra Bank 1 er i første halvår formelt innregnet i konsernet med en eierandel på 40,5 prosent. Balansen til Bank 1 derimot, er fullt ut konsolidert i konsernregnskapet per 30. juni 2016.

Godt konsernresultat i Sparebanken Hedmark (med 40,5 prosent eierandel i Bank 1)
Resultatet for det tidligere konsernet Sparebanken Hedmark ble 396 millioner kroner etter skatt, 34 millioner lavere enn på samme tid i fjor grunnet markedsverdiendringer på finanspapirer. Bankdriften viste en framgang på 64 millioner kroner. Tapene er fortsatt svært lave og ble 29 millioner kroner. Banken har stor kundetilgang, volumvekst og positiv utvikling i rentemarginen. Rapportert egenkapitalavkastning ble 8,2 prosent, mens avkastningen justert for verdiendringer på finansposter ble 10,0 prosent. Tolv måneders utlåns- og innskuddsvekst i morbanken ble henholdsvis 9,4 og 10,6 prosent.

Proformaresultat for det nye konsernet (med 100 prosent eierandel i Bank 1)
Det nye konsernet Sparebanken Hedmark fikk et proformaresultat på 499 millioner. Egenkapitalavkastningen ble 9,2 prosent. Det nye konsernet er meget solid med en ren kjernekapitaldekning på 16 prosent. Konsernet har svært lave tap på til sammen 40 millioner kroner og en forretningskapital på 137 milliarder kroner.

Framtidsutsiktene
Innlandsregionen Hedmark og Oppland har tradisjonelt vært mindre konjunkturutsatt enn andre landsdeler blant annet grunnet lav eksponering mot olje- og gassnæringen. Bank 1 Oslo har sin virksomhet hovedsakelig innenfor personmarkedet, noe som forventes å gi lave tap og en lav andel problemlån. Sparebanken Hedmark planlegger børsnotering i 2017 dersom markedsforholdene er tilfredsstillende. En børsnotering gjør det mulig for banken å ta en aktiv rolle i den videre strukturutviklingen i næringen. Samtidig gir det muligheter for å tilby eierskap for både kunder, ansatte og investorer.


Nøkkeltall for det nye konsernet (proformatall)

  • Resultat etter skatt, 499 millioner kroner.
  • Egenkapitalavkastning etter skatt, 9,2 prosent.
  • Forretningskapital, 137 milliarder kroner (inkl. overføringer til kredittforetakene).
  • Ren kjernekapitaldekning, 16 prosent.

Kontaktpersoner:

Richard Heiberg, administrerende direktør, tlf 902 06 018
Tore Anstein Dobloug, økonomi- og finansdirektør, tlf 480 93 175
Siv Stenseth, kommunikasjonsdirektør, tlf 958 46 991